Back to top

Prenosná urna na požiadanie

Publikované: 31. október 2017 - 13:04
Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú na Slovensku v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 hodiny. Volíme predsedu Trnavského samosprávneho kraja a poslancov kraja.

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého bydliska, volebné preukazy sa nevydávajú. Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec, a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

O prenosnú urnu treba požiadať Mestský úrad v Dunajskej Strede, a v deň volieb okrskovú volebnú komisiu na nasledujúcich tel. číslach: 0918 607 317, alebo 031/590 39 17. Prenosnú urnu môžu žiadať iba voliči s trvalým pobytom v Dunajskej Strede.

Zdroj: dunstreda.sk - pve

Toto ste už čítali?

Cookies