Back to top

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy - Óvoda Námestie priateľstva

Publikované: 5. máj 2020 - 13:38
Zápis do materských škôl mesta bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája – týka sa detí medzi 3. a 6. rokom veku. Vzhľadom na súčasnú situáciu bude prebiehať bez prítomnosti detí. Nižšie nájdete podmienky zápisu do Materskej školy - Óvoda na Námestí priateľstva.
Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy - Óvoda Námestie priateľstva

Materská škola má 6 tried, 4 s výchovným jazykom maďarským, 2 s výchovným jazykom slovenským.

Výchovný program MŠ nesie meno Rozprávkový hrad. Výchovné zariadenie poskytuje rodinnú a láskyplnú atmosféru. Učiteľky MŠ napomáhajú, aby si deti ľahko zvykli na nové prostredie.

V materskej škole funguje niekoľko odborných krúžkov, ako kreslenie, slovenčina, angličtina, ďalej sa rozvíjajú pohybové schopnosti najmenších pestrými športovými aktivitami. MŠ úzko spolupracuje s rodičmi, organizujú spoločné podujatia.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“).

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Prijímanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zákon č. 245/2008 Z. z. aj vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. umožňuje, ale neukladá ako povinnosť. Riaditeľ materskej školy pred svojím rozhodnutím o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zváži, či na prijatie takéhoto dieťaťa má, alebo nemá vytvorené vhodné podmienky, a či bude schopný po prijatí takéhoto dieťaťa tieto podmienky dodatočne vytvoriť.

Na predprimárne vzdelávanie v súlade s legislatívou sa prednostne prijíma dieťa:

 • ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
 • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Na základe prerokovania v Pedagogickej rade školy a v súlade so Školským poriadkom na predprimárne vzdelávanie riaditeľ materskej školy v súlade s § 3 ods.2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. určuje nasledovné podmienky prijímania detí (ostatné podmienky):

 • dieťa, ktoré už má v materskej škole prijatého súrodenca,
 • trvalý pobyt dieťaťa v meste Dunajská Streda (čo neznamená, že dieťa nemajúce trvalý pobyt v obci nemôže byť prijaté),
 • individuálna situácia dieťaťa/rodiny (dieťa samoživiteľa, osirelé dieťa),
 • základné sebaobslužné návyky dieťaťa (hygiena, stravovanie …).

Výnimočne možno do MŠ prijať aj dieťa od 2 rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky).

Podávanie žiadostí a prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:

Dieťa sa do materskej školy spravidla prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosti na predprimárne vzdelávanie na nasledujúci školský rok sa podávajú v materskej škole od 30. apríla do 31. mája.

Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Vzhľadom na vzniknutú mimoriadnu situáciu na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydal nasledovné rozhodnutie:

 • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať tento rok bez osobnej prítomnosti

 • detí potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať.

Žiadosť je možné:

 • vyplniť online na web stránke Mesta Dunajská Streda www.dunstreda.sk

 • stiahnuť z webstránky Mesta Dunajská Streda- https://dunstreda.sk/tlaciva

 • vyzdvihnúť osobne v klientskom centre na Mestskom úrade alebo zobrať z obálky, ktorá bude vystavená v MŠ pri vchode do budovy. (tel:0918 607 366)

Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ sa môžu podať nasledovným spôsobom:

 • podať podpísanú žiadosť zákonným zástupcom/ami poštou na adresu MŠ: Materská škola - Óvoda, Nám.priateľstva 2173/27 Dunajská Streda 929 01

 • vyplniť online prihlášku na web stránke mesta Dunajská Streda www.dunstreda.sk

 • podpísané žiadosti e-mailom na e-mailovú adresu: msnampriatelstva [at] dunstreda.sk (naskenované alebo fotokópiu s podpisom).

 • vhodiť podpísanú žiadosť zákonným zástupcom/ami do poštovej schránky MŠ

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa:

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa riaditeľka materskej školy vydá do 15.júla 2020.

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave ,dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude prijaté na diagnostický pobyt.

Toto ste už čítali?

Cookies