Back to top

Prvé kolo prezidentských volieb bude 23. marca 2024

Publikované: 22. marec 2024 - 11:18
Slovensko si 23. marca v prvom kole a 6. apríla v prípadnom druhom kole volí hlavu štátu. Prezidentské voľby sú teda dvojkolové. Obe kolá sa budú konať v sobotu od 7.00 do 22.00 h.
Prvé kolo prezidentských volieb bude 23. marca 2024

Ide už o šiestu voľbu hlavy štátu, ktorú vyberú občania. Prezident je volený na päť rokov.

Na úspech už v prvom kole je pre kandidáta nevyhnutné získať viac ako polovicu hlasov všetkých oprávnených voličov.

Do druhého kola postupujú dvaja najúspešnejší kandidáti, medzi ktorými si voliči vyberú. Prezidentom sa stane ten, kto získa väčšinu platných hlasov voličov zúčastnených na voľbách.

Prezidentské obdobie súčasnej hlavy štátu Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024. O najvyšší post v štáte sa už neuchádza.

Právo voliť prezidenta má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť aj do Národnej rady SR. Najneskôr v deň konania volieb musí dovŕšiť 18 rokov.

Za prezidenta môže byť zvolený slovenský občan, ktorý je voliteľný aj za poslanca a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov. Prekážkou práva byť volený je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, či ak bol kandidát pozbavený spôsobilosti na právne úkony.

Občan SR môže voliť vo volebnej miestnosti, v ktorej zozname voličov je zapísaný podľa miesta svojho trvalého pobytu. Dá sa voliť aj mimo miesta trvalého bydliska, ale iba na Slovensku. Potrebný je na to hlasovací preukaz. Vydáva ho obec na základe žiadosti voliča. O vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta môže požiadať súčasne. Platná právna úprava pre voľby prezidenta neumožňuje voľbu poštou.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, ju môže do nej na jeho požiadanie vložiť iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Nesprávne upravený hlasovací lístok je volič povinný odložiť do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

TASR/Felvidék.ma

Toto ste už čítali?

Cookies