Back to top

Reštaurované predmety v Žitnoostrovskom múzeu

Publikované: 15. júl 2018 - 16:25
Finančnou pomocou dotačného systému Fondu na podporu umenia v roku 2018 sa realizovali reštauračné práce so zámerom záchrany vybraných zbierkových predmetov z fondu Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede. Za účelom záchrany boli vybrané historické dokumenty z papierového ako aj z pergamenového materiálu. Reštaurátorské práce vykonala Mgr. Art. Eva Gáliková, odborníčka na vybrané predmety.

Do prvej skupiny boli začlenené dve historické mapy na ručnom papieri, najstaršia pochádza zo 17. storočia, je to medirytina Žitného ostrova. Druhá mapa zobrazuje taktiež Žitný ostrov, pochádza z 18. storočia. Mapy sa dostali do zbierky múzea z prvého šamorínskeho Žitnoostrovského múzea. Ďalšie dve mapy pochádzajú z 19. storočia. Dokumentujú stav katastra mesta Dunajská Streda a jej okolia z rokov 1873–1876. Sú typickým príkladom kartografického vyhotovenia mapy regionálneho charakteru. Na plátne a na papierovom podklade ručne maľované formy, znaky boli značne poškodené. Piatou mapou kolekcie je mapa obce Mliečno (Téj Falu) pri Šamoríne, bez udania dátumu vzniku. Papierový podklad bol značne poškodený, znečistený.

Do druhej skupiny boli vybraté historické listiny na papieri, medzi ktoré patrí dokument z roku 1862 – Zakladajúca listina (Alapítólevél) z Dunajskej Stredy. Tento dokument sa dostal do múzea darom od pána Józsefa Hartmanna. Dokument svedčí o rozhodnutí členov katolíckej školskej stolice o vybudovaní novej, vhodnej budovy katolíckej ľudovej školy na námestí mesta. Pod vedením veľkomožného pána učiteľa Benedeka Gáspára Csaplára sa konala verejná zbierka dotácií od dobrovoľných darcov vo všetkých obciach, ktoré patrili pod katolícku faru v Dunajskej Strede (Szerdahely, Nemesszeg, Újfalu, Malé Blahovo, Mliečany, Lieder-Tejed, Malé a Veľké Dvorníky, Blažov, Kútniky, Töböréte, Csenkeszfa, Povoda, Dunajský Klátov). Dokument bol výrazne poškodený, neodborne zalepený lepiacimi páskami, ktoré zanechali znečistenie a tmavé škvrny na papieri. Tento významný dokument patrí k historickým pamiatkam dejín školstva v meste Dunajská Streda.

Cechové listiny a artikuly (knihy cechových predpisov, regúl) tkáčskeho cechu z mestečka Dunajská Streda sú veľmi cennými dokumentmi o existencii remeselníckej výroby, tkáčstva v meste, resp. jeho blízkeho okolia. Vybrané dokumenty, ako Cechmajstrovská listina (Mester-Levél) z r. 1852; Cechová listina z roku 1858 boli vyhotovené na dobovom papieri, ručne písané, resp. tlačené, ako napr. Listina kováčov z roku 1839. K historickým dokumentom zo života cechov patria aj dve zviazané artikuly obsahujúce predpisy cechu. Listina v červenej zamatovej väzbe, má slávnostný charakter, dokument má cez väzbu šnúry s veľkým mosadzným puzdrom (bez voskovej pečate, ktorá sa nezachovala). Druhým viazaným dokumentom z roku 1842, sú artikuly viazané v polokoženej väzbe s koženými rohmi. Celý dokument má jednoduchý, rustikálny charakter, ručne maľovanými ornamentmi a s nápisom PRIMUSZ FERDINANTUSZ a centrálnym vzorom – trojuholníkom z tkáčskych člnkov a v strede umiestnenej červenej voskovej pečate cechu.

Tretiu skupinu tvoria dokumenty vyhotovené na pergamene: Šľachtický diplom s erbom z Vojky nad Dunajom a Listina Ferdinanda II. Obidva dokumenty boli v značne poškodenom stave.

Po vykonaní reštauračných zásahov fyzický stav uvedených historických  dokumentov sa vylepšil a po reštaurovaní sa stali vzácnymi exponátmi dokumentujúcimi históriu regiónu Žitného ostrova. 

Olga Bevilagua

Toto ste už čítali?

Cookies