Back to top

Rezort práce v roku 2023 na sociálne služby a sociálnu kuratelu vyčlenil viac ako 1,5 mil. eur

Publikované: 29. december 2023 - 11:17
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny podporilo v roku 2023 dotáciami rozvoj sociálnych služieb a opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. V zmysle zákona o dotáciách v pôsobnosti rezortu práce (č. 544/2010 Z.z.) a na základe schválených žiadostí poskytlo obciam, vyšším územným celkom, rovnako neverejným poskytovateľom sociálnych služieb a akreditovaným osobách v oblasti sociálnej kurately spolu viac ako 1, 566 milióna eur.
Rezort práce v roku 2023 na sociálne služby a sociálnu kuratelu vyčlenil viac ako 1,5 mil. eur

V roku 2023 v oblasti dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb rezort práce schválil celkovo 179 žiadostí v celkovej sume 1 437 410 eur.

Dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately smerovala pre 12 žiadateľov, ktorí získali spolu 128 900 eur.

Peniaze sú v tomto prípade určené na nákup materiálno-technického vybavenia, napr. pre vybavenie priestorov na rehabilitácie, terapie, vzdelávanie či voľnočasové aktivity. Rovnako ich možno využiť na rekonštrukcie a stavebné úpravy v zariadeniach, tiež vytváranie bezbariérového prostredia, ale aj kúpu osobného motorového vozidla pre zabezpečenie terénneho opatrovania alebo špeciálne upraveného vozidla so zdvíhacou plošinou pre zariadenia sociálnych služieb a centrá pre deti a rodiny.

MPSVR SR

Toto ste už čítali?

Cookies