Back to top

Sociálni partneri sa už druhýkrát dohodli na výške minimálnej mzdy

Publikované: 23. august 2023 - 16:45
V pondelok 21. augusta 2023 na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR rokovali zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov predovšetkým o výške minimálnej mzdy pre budúci rok. Tak ako minulý rok, aj tentokrát sa im podarilo uzavrieť dohodu. Mesačná minimálna mzda v roku 2024 bude predstavovať sumu 750 eur. Sociálni partneri vyjadrili podporu aj návrhu nariadenia, ktoré umožňuje udeliť národné víza pre cudzincov pracujúcich v oblasti priemyslu.
 Sociálni partneri sa už druhýkrát dohodli na výške minimálnej mzdy

Minimálna mzda

Sociálni partneri v rámci bipartitných rokovaní do 15. júla nenašli zhodu na určení sumy minimálnej mzdy pre rok 2024. Preto v rokovaní pokračovali na dnešnom zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR. Ak by sa zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov nedohodli na konkrétnej sume minimálnej mzdy, jej výšku by určoval zákonný automat. To znamená 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy za kalendárny rok 2022, čo predstavuje 744 eur mesačne. Sociálni partneri na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR dosiahli dohodu na sume minimálnej mzdy pre rok 2024 vo výške 750 eur. Historicky druhýkrát sa tak dohodli na vyššej sume ako určuje zákonný automat. Minimálna mzda sa tak v budúcom roku zvýši o 50 eur oproti súčasnej výške, čo predstavuje nárast o 7,14 %.

Národné víza

Na tripartitnom zasadnutí sociálni partneri rokovali aj o návrhu nariadenia vlády z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré umožňuje udeliť národné víza štátnym príslušníkom vybraných tretích krajín na účel zamestnania v oblasti priemyslu.

Potreba právnej úpravy vychádza z nedostatku pracovnej sily v priemysle, najmä v automobilovej výrobe a príslušných subdodávateľských reťazcoch. Vybrané profesie v predmetnom návrhu nariadenia sú dlhodobo identifikované ako nedostatkové. Na základe pripomienok od sociálnych partnerov bol okruh navrhovaných zamestnaní rozšírený. V rámci medzirezortného pripomienkového konania zástupcovia zamestnávateľov žiadali navýšenie celkového počtu národných víz. Požadované navýšenie však nie je možné z dôvodu kapacitných možností priamych vykonávateľov nariadenia (MV SR a MZVEZ SR). Po vyčerpaní kvóty s ohľadom na aktuálnu situáciu na trhu práce bude prehodnotená potreba navýšenia počtu udelených národných víz. Zároveň platí, že v predmetných povolaniach sa môžu štátni príslušníci tretích krajín zamestnať aj na základe štandardných pobytových dokladov. Členovia Hospodárskej a sociálnej rady SR zároveň vyjadrili súhlas s nadobudnutím účinnosti návrhu nariadenia od 1. októbra 2023 alebo dňom vyhlásenia nariadenia v Zbierke zákonov SR, ak k nemu dôjde po tomto dátume.

Ďalším prerokovávaným bodom bol stav energetickej pomoci pre energeticky náročné podniky. Zástupcovia zamestnávateľov žiadali, aby sa ministerstvo hospodárstva vyjadrilo k stavu prípravy výzvy k poskytnutiu dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny a plynu. Ministerstvo hospodárstva prisľúbilo, že v najbližšom období predloží na rokovanie Vlády SR návrh na riešenie kompenzácie taríf za obdobie január až apríl tak, aby dosiahli minuloročnú úroveň identicky, ako je to pri domácnostiach.

Posledným bodom na rokovaní HSR bola Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v oblasti podpory výroby elektriny a niektoré súvisiace podmienky vykonávania regulovaných činností. Všetky strany sa zhodli, že podporia účinnosť vyhlášky k 1. októbru 2023 pod podmienkou, že medzi partnermi prebehne ešte jedno rokovanie kvôli presnému vyjasneniu jednotlivých bodov danej vyhlášky.

ZÚČASTNENÍ ČLENOVIA PREDSEDNÍCTVA TRIPARTITY

Zástupcovia vlády SR

Ľudovít ÓDOR
predseda vlády SR

Soňa GABORČÁKOVÁ
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR a predsedníčka Hospodárskej a sociálnej rady SR

Peter DOVHUN
minister hospodárstva SR

Milan CHRENKO
minister životného prostredia SR

Tomáš OPARTY
štátny tajomník Ministerstva vnútra SR

Eva GONҪALVES
štátna tajomníčka Ministerstva financií SR

Peter SEPEŠI
štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR

Juraj KÁČER
štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Členovia Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky

Monika UHLEROVÁ
prezidentka KOZ SR

František GAJDOŠ
viceprezident KOZ SR

Monika BENEDEKOVÁ

KOZ SR

Marta BRODZIANSKA
KOZ SR

Vlasta SZABOVÁ
KOZ SR

Milena RÁCOVÁ
KOZ SR

Pavel ONDEK
KOZ SR

Pavol PARAČKA
KOZ SR

Andrej BUCH
KOZ SR

František ZAPARANIK
KOZ SR

Jozef ZADŇAN
KOZ SR

Člen Spoločných odborov Slovenska

Dušan CHALUPA
Spoločné odbory Slovenska

Členovia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR

Roman KARLUBÍK
1. viceprezident AZZZ SR

Otto NEVICKÝ
generálny sekretár AZZZ SR

Daniel ŠIRHAL
výkonný riaditeľ AZZZ SR

Členovia Republikovej únie zamestnávateľov

Mário LELOVSKÝ
1.viceprezident RÚZ

Jozef ŠPIRKO
viceprezident RÚZ

Martin HOŠTÁK
generálny sekretár RÚZ

Člen ZMOS

Jozef BOŽÍK
predseda ZMOS

Členovia APZD
 

Alexej BELJAJEV
prezident APZD

Andrej LASZ
generálny sekretár APZD

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Toto ste už čítali?

Cookies