Back to top

Správa Zoltána Hájosa v súvislosti s uplynulými 4 rokmi

Publikované: 18. október 2018 - 10:13
Správu primátora mesta, Hájosa Zoltána, ktorá odznela 16. októbra na slávnostnom mestskom zastupiteľstve pri príležitosti konca volebného obdobia, publikujeme v jeho úplnom znení.

Vážení mestskí poslanci, pán hlavný kontrolór, pani prednostka, vedúci odborov, vedúci a riaditelia mestských inštitúcií! Dámy a páni!

Správa primátora pozostáva z dvoch častí, v prvej časti by som hovoril o činnosti mestského zastupiteľstva, v druhej o práci a výsledkoch mestskej samosprávy v Dunajskej Strede počas  4 rokov – v období medzi rokmi 2014 a 2018.

Prišiel koniec  VII. Volebného cyklu po zmene zriadenia.

Chcel by som prítomným pripomenúť, že počas volieb do samosprávy v roku 2014 volili obyvatelia Dunajskej Stredy 25 mestských poslancov. V prvom volebnom obvode 5 poslancov, v druhom 8, v treťom 4, vo štvrtom 6 a v piatom 2 poslancov.

Z 25 mestských poslancov sa do zastupiteľstva dostalo 16 kandidátov SMK, 4 z MOST-HÍD a 5 ako nezávislí kandidáti.

V prvom volebnom obvode

Boli zvolené Mgr. Herceg Andrea a Brunczvik Tünde za SMK;

Dr.Horváth Kinga za MOST-HÍD, Ing. Arch. Ravasz Marian, Bachman László dostali  mandát ako nezávislí.

V druhom volebnom obvode

Karaffa Attila, A. Szabó László, Gátay László, Mgr. Nagy Iván, Domonkos Tamás za SMK, Mgr. Jerábik Gabriella, Vangel Ferenc za MOST-HÍD, Antal Ágota ako nezávislá;

V treťom volebnom obvode

MUDr.Horváth Zoltán, Ing. Garay László, JUDr. Hodosy Szabolcs, Dr. Horony Ákos za SMK;

Vo štvrtom volebnom obvode

Bugár György, Hakszer Roland, Kanovits György, za SMK, MVDr. Csicsai Gábor za MOST-HÍD, Mgr. Dakó Sándor, Ing. Sebők Pál ako nezávislí;

V piatom volebnom obvode

MUDr. Puha György a Ing. Molnár Zoltán za SMK.

Z radov mestských poslancov som vymenoval dvoch viceprimátorov, MUDr. Horvátha Zoltána a A. Szabóa Lászlóa.

Za členov Mestskej rady boli zvolení Ing. Garay László, Karaffa Attila, Ing. Arch. Ravasz Marian, Mgr. Dakó Sándor a tiež viceprimátori MUDr. Horváth Zoltán a A. Szabó László, zas na základe ich funkcie.  

Mestské zastupiteľstvo zriadilo 10 odborných komisií, Komisia pre nezlučiteľnosť funkcií a mandátová, finančná, pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť, pre rozvoj mesta a dopravu, pre investície, európske fondy a cestovný ruch, pre životné prostredie a verejný poriadok, pre školstvo a mládež, pre kultúru a medzinárodné vzťahy, pre šport a telesnú výchovu, pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť, pre veci používania maďarského jazyka ako jazyka národnostnej menšiny.

Mestské zastupiteľstvo zasadalo počas VII. Volebného cyklu 30 krát, prvé zasadnutie bolo ustanovujúce,  23 riadnych a 4 mimoriadne, mestskí poslanci sa zúčastnili na 2 slávnostných schôdzach. Poslanci prijali celkovo 720 uznesení a prijali alebo modifikovali 72 všeobecne záväzných nariadení.

V roku 2014 rokovalo mestské zastupiteľstvo 2 krát, prijalo 34 uznesení, prijalo alebo modifikovalo 4 všeobecne záväzné nariadenia, v roku 2015 rokovalo 7 krát, vydalo 159 uznesení, prijalo alebo modifikovalo 23 všeobecne záväzných nariadení, v roku 2016 rokovalo 7 krát, vydalo 188 uznesení, prijalo alebo modifikovalo 24 všeobecne záväzných nariadení, v roku 2017 rokovalo 7 krát, vydalo 143 uznesení, prijalo alebo modifikovalo 14 všeobecne záväzných nariadení a v roku 2018 rokovalo 7 krát, vydalo 110 uznesení, prijalo alebo modifikovalo 11 všeobecne záväzných nariadení.

Vážené dámy a páni! Vážení poslanci!

Máme za sebou 4 pracovné roky, na ktoré môžeme byť pyšní tak poslanci, ako i zamestnanci  mestských inštitúcií, či mestského úradu. Kým pre volebné obdobie rokov  2010 -2014 bolo príznačné uťahovanie si opaskov a nedostatok finančných prostriedkov, v tomto volebnom období získali  samosprávy už viac zdrojov, a tak sa hospodársky život aj v našom meste oživil, čo malo pozitívny výsledok. Poučiac sa z predchádzajúceho obdobia,  zvolili sme takú stratégiu, ktorá by aj v prípade budúceho krízového obdobia poskytovala mestu a jeho inštitúciám dostatočnú bezpečnosť. V tejto súvislosti získalo Stredisko sociálnych služieb prevádzkujúce detské jasle, denný stacionár, mestský klub dôchodcov a kuchyňu pre osamelých dôchodcov,  právnu samostatnosť, bolo založené Centrum služieb škole riadiace 9 materských škôl, zabezpečujúc pre ne jednotné pracovnoprávne pozadie. Chcel by som podotknúť, že sme výrazne znížili režijné náklady mestských inštitúcií tým,  že sme ich pripojili k veľkému verejnému obstarávaniu mesta na elektrickú energiu a plyn, na základe ktorého sme vzhľadom na veľké objemy dokázali ušetriť značný objem prostriedkov. K týmto opatreniam možno priradiť aj optimalizáciu nákladov na verejné osvetlenie na základe modernizácie trafostaníc, ktoré umožnilo určenie  napätia a intenzitu svetla počas noci.  Kvôli optimalizácii nákladov sa v roku 2011 zriadila mestská spoločnosť Municipal Real Estate DS, s.r.o., ktorá prevádzkuje  športové zariadenia vo vlastníctve mesta. Takto sa dá realizovať značná daňová optimalizácia, pričom údržba zelených priestranstiev sa  uskutočňuje prostredníctvom vlastných zamestnancov, čo predstavuje tiež značnú úsporu.

K ďalším  našim strategickým rozhodnutiam patrila aj modernizácia školských kuchýň. Vy všetci viete, na akých zastaraných kuchynských zariadeniach pracujú naše kuchárky v školských kuchyniach v základných a materských školách. Počas rokov neustále prichádzali na mestský úrad žiadosti na výmenu pokazených a neopraviteľných spotrebičov. Na základe vyhodnotenia žiadostí sme sa dostali pred dilemu, či sa vydať cestou, že počkáme kým jednotlivé kuchynské zariadenia vypovedajú službu a potom prostredníctvom verejného obstarávania, kde ide len o najnižšiu cenu, ich nahradíme, čím budú v jednotlivých kuchyniach spotrebiče rôznych značiek a typov, ktorých kvôli rozmanitosti ani pravidelná údržba by nebola jednoduchá, alebo cestou zriadenia centrálnej školskej kuchyne, v prípade ktorej by sme dokázali zadovážiť od jedného výrobcu za dobrú cenu kuchynské zariadenie, neskôr ho aj servisovať.  

Vzhľadom na efektivitu sme sa rozhodli pre druhú spomenutú cestu, pri ktorej využijeme vymoženosti modernej techniky a prevoz jedál v termoboxoch a miestnym výdajom.

Dodám, že v niektorých škôlkach prebieha aj teraz preprava jedál v rámci budovy. Čo sa zamestnancov kuchýň týka, neverím, že by sa ktokoľvek mohol obávať, že stratí prácu, veď kuchárky musia uvariť rovnaké množstvo jedál ako teraz, pravda, nie na 14 miestach ako teraz, ale na dvoch základných školách pre potreby základných škôl a v jednej materskej škole pre potreby škôlok, avšak príprava desiat a olovrantov sa bude realizovať naďalej na mieste, a aj na obsluhu treba pracovité ruky, nehovoriac o umývaní riadu, ktoré bude vykonávané modernými priemyselnými umývačkami riadu ako je tomu teraz v ZŠ na ulici Szabóa Gyulu alebo v MŠ na Námestí  priateľstva. V súvislosti s modernizáciou školských kuchýň možno spomenúť, že plánujeme využitie ich voľných kapacít na zabezpečenie stravovania dôchodcov.  

V rámci plánovaných renovácií sa uskutočnila aj oprava fasády Mestského kultúrneho strediska, ktoré na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva nesie meno  Csaplára Benedeka, aby sme týmto spôsobom vyjadrili hold piaristovi, farárovi, vedcovi, rodákovi Dunajskej Stredy.  

Z vlastných zdrojov sme vymenili na budove detských jasieľ okná a dvere a izoláciu stien budovy a opravu priľahlého chodníka.

S podporou štátu sa uskutočnilo rozšírenie kapacity MŠ na Námestí SNP, z rozpočtu mesta sa zrenovovala MŠ na Námestí priateľstva.

Zo zdrojov Fondu Bethlena Gábora sa zrealizovalo rozšírenie kapacity MŠ na  Októbrovej ulici, zo zdrojov samosprávy sa zrealizovala výmena okien a dverí.  

Taktiež sa zrealizovala renovácia atletických bežeckých dráh na školských dvoroch, v ZŠ Kodálya Zoltána bola postavená nová moderná bežecká dráha z rozpočtu samosprávy, túto nebudú využívať len žiaci, ale aj športujúca verejnosť.  

Opravu ciest a  chodníkov na ulici Kodálya Zoltána, Jókaiho, Jantárovej, na Októbrovej a Generála Svobodu, tiež Csigériho,  na Rényskej a Podzáhradnej, na Hornej, ulici Szabóa Gyulu, chodníka na Jilemnického ulici a pri MŠ Ružový háj sme zrealizovala zväčša z bankového úveru.

Zo zdrojov Európskej únie sme postavili cyklistický pruh na Hlavnej ulici, ktorý by sme na základe úspešnej súťaže chceli rozšíriť  na Jesenského ulicu a cez Bratislavskú cestu po železničný prejazd.

Odbremenenie premávky po Hlavnej ulici a presmerovanie kamiónovej dopravy bolo dôvodom  pre výstavbu dvoch častí obchádzkových ciest na východe,  ide o cestu medzi Ohradami a Veľkými Dvorníkmi a Veľkými Dvorníkmi  a Malými Dvorníkmi.

Na základe úspešnej spolupráce mesta a TTSK sa zrealizovalo rozšírenie okružnej križovatky a zriadenie odbočovacích pruhov na  križovatke Hlavnej ulice a Galantskej cesty.

Niekoľko naplánovaných investícií sme kvôli nevysporaidaniu vlastníckych vzťahov nemohli uskutočniť napriek tomu, že žiadosť, o ktorej rozhodlo mestské zastupiteľstvo, leží už vyše roka na Slovenskom pozemkovom fonde. Nemohli sme vysporiadať jednu časť dvora MŠ na Októbrovej ulici, jednu časť cesty na Letištnej a prepojenie ulíc Petőfi Sándora a Aranya Jánosa. Máme vedomosť o tom, že neskôr podané žiadosti SPF už schválil a  vysporiadal, avšak naša žiadosť sa nedostala na rad, napriek tomu, že v mestskom zastupiteľstve sú aj členovia vládnej  koalície, ktorí mohli v prospech občanov mesta ponúknuť pomoc.  

Takisto nepovažovali za dôležité zrealizovanie zberného dvora na základe súťaže EÚ, napriek tomu, že na priestranstve už prebieha meranie komunálneho odpadu a zber zeleného odpadu od rodinných domov.  

Uskutočnila sa aj jedna menej viditeľná, ale o to dôležitejšia investícia, a to zmena informačného systému mestského úradu.  Nový systém ponúka zamestnancom oveľa širšie možnosti  na komunikáciu a rýchlejšie a odbornejšie vybavovanie, o čom obyvatelia mesta vedia zatiaľ len z dvojjazyčných oznámení.  Avšak tento systém prepája mesto a na jeho rozpočet  napojené mestské inštitúcie, čím sa celé hospodárenie stáva prehľadnejším. Tento systém je aj základom na elektronizáciu predpísanú zákonom, avšak berúc do úvahy  aktivitu  elektronických podaní vieme, že je ešte len v počiatočnej fáze, vychádzajúc zo skutočnosti, že ani štátne registre nefungujú ešte permanentne.

Samozrejme, v oblasti investícií a renovácií sa nie všetky naše plány uskutočnili, ale  za dosiahnuté výsledky sa nemáme prečo hanbiť. Je mi len ľúto, že vo veci vzniku dunajskostredského kamenného divadla sa neuskutočnil pokrok, zatiaľ sa totiž do mestského úradu nedoručila ani štúdia, a preto sa ani mestskí poslanci nemohli takýmto materiálom zapodievať.  

Vážení prítomní!

Nezabudnime, že mestská samospráva prevádzkuje  35 miestne detské jasle, 9 materských škôl, v ktorých sa staráme o 786 detí a pripravujeme ich na vzdelávanie v školách, ďalej 5 základných škôl, v ktorých sa vzdeláva celkovo 2685 žiakov. Samospráva prevádzkuje Mestské kultúrne stredisko,  ktoré je domovom mnohých tradičných i moderných kultúrnych podujatí. Dunajská Streda prevádzkuje aj penzión dôchodcov s kapacitou 165 miest.

V súvislosti so starostlivosťou o dôchodcov, samospráva podporuje prevádzku Mestského klubu dôchodcov, ktorý zabezpečuje príjemné trávenie ich voľného času.  Pre vedenie mesta je dôležité aj trávenie voľného času budúcich generácií, preto podporuje aj  prevádzku mestského a jedného súkromného centra voľného času.  

V oblasti mládežníckych a voľnočasových športov samospráva podporuje amatérske a profesionálne športové oddiely zľavneným užívaním mestskej športovej haly či materiálnou podporou. Nezabúdajme, že mesto má  futbalový oddiel vo Fortuna lige, jeden extraligový šachový oddiel, ženský hádzanársky oddiel v I. lige, jeden extraligový stolnotenisový  ženský oddiel, hádzanári zas hrajú maďarskú župnú ligu. Pekné úspechy dosahuje aj Dunajskostredský zápasnícky klub, Ippon Karate Klub, Seishin Karate Klub.

V oblasti športu musím vyzdvihnúť futbalový klub DAC a jeho výchovu dorastu, tiež jeho vstúpenie po 30 rokoch na európske ihriská.  

Dunajskú Stredu teraz už okrem termálneho kúpaliska poznajú aj na základe futbalu, a to nielen na Slovensku, nielen v našich partnerských mestách, nielen na opačnom brehu Dunaja, ale v celej Karpatskej kotline, odkiaľ radi prídu pozrieť si zápas do nášho milovaného mesta.  

Ako som spomenul, kvôli termálnemu kúpalisku poznajú naše mesto  tisíce ľudí, a to nielen v našom okrese či regióne, ale aj  v Česku, Poľsku, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Španielsku, ktorí navštívili naše mesto. Termálne kúpalisko sa počnúc rokom 2012 kvôli modernizácii značne zmenilo, zlepšila sa kvalita jeho služieb a ich rozsah. Rozvíja sa vďaka nemu cestovný ruch, okruh podnikateľov v oblasti cestovného ruchu a ich kvalita a rastie zamestnanosť.

Z hľadiska rozvoja mesta ponúka mnoho príležitostí prepojenie kúpania a športu a ich harmonizácia.  

Úlohou samosprávy nie je len uchovanie materiálneho dedičstva mesta a jeho rozvoj, ale aj uchovanie duchovného dedičstva a odovzdanie budúcim generáciám.  

Preto mesto podporuje mnoho aktivít civilnej či inštitucionálnej sféry podporujúcej  rozumné trávenie voľného času mládeže, či pomáha uchovávanie tradícií, kultúrneho dedičstva a národnej identity našej spoločnosti. Pre tento cieľ podporujeme všetky športové či kultúrne podujatia, napríklad  Deň maďarskej kultúry, Dni svätého Juraja, Podunajskú jar, Majáles, Žitnoostrovský galop,  Dni svätého Štefana, Žitnoostrovský jarmok, Vianočné trhy či oslavy významných a pamätných dní, tiež Tour de Kukkonia, či Silvestrovský beh ai.

Vážené dámy, vážení páni!

Dovoľte mi, aby som podal správu o štvorročnej práci mestskej samosprávy, ktorej výsledky som vymenoval bez záruky úplnosti.  

Je pre mňa potešením, že v porovnaní s prácou poslancov v období 2010-2014 –boli mestskí poslanci v tomto volebnom období oveľa konštruktívnejší.  V jednotlivých strategických otázkach, ktoré si vyžadovali odborný prístup, realizovali diskusiu v odborných komisiách, v mestskej rade a po vyjasnení  sporných či nejasných otázok sa na rokovanie mestského zastupiteľstva dostali väčšinou materiály, ktoré neboli predmetom nedorozumení. Moje tvrdenie viem podložiť aj hlasovaním poslancov, a to tým, že poslanci v priemere 85 % podporili prijatie uznesení. Jednotlivé rozpočty mesta, ktoré sú základom rozvoja, tie už mali iné pomery pri hlasovaní.  Rozpočet na rok 2015 podporilo 68 % poslancov, na rok 2016 už 92 % poslancov, na rok 2017 to bolo 91,6 %, na rok  2018 zas 66 %.

Napriek tomu, respektíve vezmúc všetko do úvahy, je za nami úspešné obdobie. Na zasadnutiach zastupiteľstva nedošlo ku kontroverzným diskusiám, vždy sme našli najlepšie riešenie v prospech občanov.  V tomto volebnom období si každý robil svoju prácu, o čom sa pochvalne vyjadrili aj občania.  Samozrejme, boli aj rozdielne názory a diskusie, ale ich motiváciou bolo to, že každý chcel podľa svojich svojich schopností a svedomia presadiť to najlepšie rozhodnutie v prospech občanov.  Ďakujem poslancom, že aj v takých strategických rozhodnutiach ako je rozvoj centrálnych školských kuchýň vedeli rozhodnúť bez ohľadu na politickú príslušnosť.

Zvlášť by som sa chcel poďakovať za prácu tých poslancov, ktorí nekandidujú na nasledujúce volebné obdobie, menovite Kanovitsovi Györgyovi, ktorý pre naše mesto pracoval celé desaťročia, PaedDr.Horváth Kinge a MVDr. Csicsaimu Gáborovi, ktorí kvôli profesijnej zaneprázdnenosti už nekandidujú, patrí im vďaka za to, že svojou prácou poslancov prispeli k rozvoju mesta. Každému poslancovi by som chcel vyjadriť svoje poďakovanie  za spoluprácu v prospech rozvoja mesta. Prítomným kandidátom prajem veľa šťastia v blížiacich sa voľbách.  Chcel by som sa poďakovať aj hlavnému kontrolórovi, Ing. Feketemu Zoltánovi  za jeho prácu v tomto volebnom období, jeho mandát sa komunálnymi voľbami nekončí, pokračuje vo svojej práci na základe mandátu, ktorý dostal od tohto zastupiteľstva.

Chcel by som sa poďakovať prednostke mesta, vedúcim odborov a oddelení mestského úradu, všetkým jeho zamestnancom za ich prácu, za to, že pripravovali materiály pre odborné komisie, mestskú radu a zastupiteľstvo, tiaž za zmanažovanie rozhodnutí zastupiteľstva.

Zvlášť by som sa chcel poďakovať vedúcim organizácií samosprávy, inštitúcií a spoločností za ich štvorročnú prácu, ktorou prispeli k fungovaniu nášho milovaného mesta a jeho rozvoju. Nesmieme zabudnúť, že tieto organizácie dávajú prácu 927 občanom, a teda rodinám poskytujú obživu a bezpečný domov pre výchovu detí.  

Chcel by som sa poďakovať aj za prácu predstaviteľov médií, za ich pravidelné informovanie občanov o práci samosprávy.

Nakoniec ďakujem obyvateľom nášho mesta za ich podporu samosprávy Dunajskej Stredy vo volebnom období 2014-2018.

Toto ste už čítali?

Cookies