Back to top

Takto sa menia poplatky od 1. apríla

Publikované: 7. marec 2024 - 14:13
Od apríla 2024 sa menia ceny viacerých poplatkov vo verejnej správe ako súčasť konsolidačného balíka. Mestský úrad v Dunajskej Strede nižšie podrobne predstaví tieto zmeny:
Takto sa menia poplatky od 1. apríla

1. Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom alebo osobitnou matrikou (s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí)

do 31.03.2024: 5 EUR

od 01.04.2024: 7 EUR

Poznámky:
- Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.

2. Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára podľa osobitného predpisu

do 31.03.2024: 5 EUR

od 01.04.2024: 7 EUR

Poznámky: Poplatok podľa tejto položky sa vyberá podľa čl. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (Ú.v. EÚ L 200, 26. 7. 2016).

3. Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle)

do 31.03.2024: 5 EUR

od 01.04.2024: 7 EUR

Oslobodenie: od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku.

4. Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík

do 31.03.2024: 2 EUR

od 01.04.2024: 3 EUR

5. Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky

do 31.03.2024: 10 EUR

od 01.04.2024: 15 EUR

6. Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt

do 31.03.2024: 20 EUR

od 01.04.2024: 30 EUR

Oslobodenie: od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

7. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby

do 31.03.2024: 20 EUR

od 01.04.2024: 30 EUR

8. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti

do 31.03.2024: 70 EUR

od 01.04.2024: 100 EUR

9. Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom

do 31.03.2024: 70 EUR

od 01.04.2024: 100 EUR

10. Uzavretie manželstva medzi cudzincami

do 31.03.2024: 200 EUR

od 01.04.2024: 280 EUR

11. Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt

do 31.03.2024: 200 EUR

od 01.04.2024: 280 EUR

Oslobodenie (4-11.):
- Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Poznámky (4-11.):
- Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
- Poplatok podľa tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky; to platí aj v prípade, ak sa manželstvo uzatvára pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
- Ak sa vyberie poplatok podľa bodu 11. tejto položky, poplatok podľa bodu 9. alebo 10. tejto položky sa nevyberie.

12. Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie 

do 31.03.2024: 6,50 EUR

od 01.04.2024: 10 EUR

13. Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 

do 31.03.2024: 1,50 EUR

od 01.04.2024: 2 EUR

(dunstreda.sk)

Toto ste už čítali?

Cookies