Back to top

TTSK: Trnavská župa pokračuje v podpore zdravotnej starostlivosti. Z rozpočtu na to vyčlenila ďalších 400 tisíc eur.

Publikované: 18. december 2023 - 16:02
Poslanci Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja rokovali 13. decembra 2023 aj o rozvoji a podpore zdravotníctva. Schválená bola nová dotačná výzva, ktorá je zameraná na rozvoj a podporu zdravotníctva v oblasti špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Zároveň, župa aj v budúcom roku pokračuje s výzvou na prilákanie nových všeobecných lekárov do kraja, ktorí v ňom budú poskytovať zdravotnú starostlivosť dlhodobo. Predkladanie žiadostí bude prebiehať elektronicky, a to od 15. januára 2024.
TTSK: Trnavská župa pokračuje v podpore zdravotnej starostlivosti. Z rozpočtu na to vyčlenila ďalších 400 tisíc eur.

Aj v nasledujúcom roku budeme pokračovať v rozvoji a podpore poskytovania zdravotnej starostlivosti, ako aj silnej motivácií lekárov pracovať na území nášho kraja. Novinkou je motivačný program pre nových aj existujúcich lekárov – špecialistov v nedostatkových odboroch. Okrem toho, budeme v roku 2024 pokračovať v motivačnom programe na prilákanie nových všeobecných lekárov do nášho kraja, ktorí tu budú obyvateľom dlhodobo poskytovať zdravotnú starostlivosť. Aj prostredníctvom zdravotníckych dotácií, na ktoré sme v nasledujúcom roku z rozpočtu vyčlenili spolu 400-tisíc eur, vytvárame podmienky na ďalšie zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti pre našich obyvateľov,

uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Trnavská župa zaznamenáva na svojom území okrem nedostatku poskytovateľov všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti i nedostatok poskytovateľov špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Ide najmä o odbory diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia, neurológia, reumatológia, vnútorné lekárstvo, pneumológia a ftizeológia, psychiatria, klinická logopédia, klinická psychológia, geriatria a dermatovenerológia. Vďaka schváleniu všeobecne záväzného nariadenia budú môcť o dotáciu žiadať existujúci aj noví poskytovatelia špecializovanej ambulantnej starostlivosti.

Noví poskytovatelia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti môžu využiť podporu vo forme jednorazového príspevku pre nového poskytovateľa na vybavenie novej ambulancie, príspevku na úhradu nájomného či príspevku na mzdu ďalšieho zdravotníckeho pracovníka. Existujúci poskytovatelia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti sa môžu uchádzať o dotácie vo forme jednorazového príspevku na rekonštrukciu a rozšírenie priestorov ambulancie, jednorazového príspevku na materiálno-technické vybavenie ambulancie, príspevku na úhradu nájomného či príspevku na mzdu ďalšieho zdravotníckeho pracovníka. Na tento účel je určených 200-tisíc eur,“

uviedla riaditeľka Odboru zdravotníctva Úradu TTSK Lucia Šmidovičová.

Cieľom Trnavskej župy je zvýšiť kvalitu a dostupnosť všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti na území kraja prostredníctvom dotácií aj pre všeobecné ambulancie, ktoré sú výučbovými zdravotníckymi zariadeniami pre lekárov pripravujúcich sa na atestáciu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria, formou jednorazového príspevku. Zároveň im župa poskytne príspevky k mzde rezidentov, či dotácií pre začínajúcich lekárov v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria a lekárov špecialistov, ktorí prevezmú ambulanciu od všeobecného lekára pre dospelých alebo všeobecného lekára pre deti a dorast alebo si zmenia alebo rozšíria už skôr vydané povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia o uvedené odbory. Tí majú možnosť získať príspevok na založenie a vybavenie ambulancie.

Žiadosti o dotácie sa podávajú elektronicky prostredníctvom webovej stránky www.trnavskazupa.sk a sú vyhodnocované priebežne. Žiadateľmi môžu byť právnické osoby alebo fyzické osoby a aj podnikatelia, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť na území kraja.

TTSK

Toto ste už čítali?

Cookies