Back to top

Umelú ľadovú plochu v tomto roku už určite neobnovia

Publikované: 10. jún 2024 - 13:11
V roku 2024 sa investícia, podľa ktorej by bola mestská umelá ľadová plocha kompletne obnovená a zastrešená, určite nezrealizuje. Primátor JUDr. Zoltán Hájos a Bc. Jozef Jany, štatutárny zástupca spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o., ktorá sa zaoberá údržbou verejného priestranstva, informovali na tlačovej konferencii o problémoch, ktoré v súvislosti s prebiehajúcim projektom vznikli a prečo sa mesto rozhodlo upustiť od jeho realizácie.
Umelú ľadovú plochu v tomto roku už určite neobnovia

Primátor Zoltán Hájos začal pri zrode myšlienky rekonštrukcie: vnímajúc pozitívny vzťah medzi samosprávou a futbalovým klubom DAC, ale aj v súvislosti s ostatnými športmi, akými sú hádzaná, šach či zápasnícky šport, Slovenský zväz ľadového hokeja navrhol možnosť podpory zastrešenia umelého klziska a vybudovania multifunkčnej haly.

„Táto hala by potom zabezpečovala priestor na mimoškolské aktivity pre deti základných škôl počas zimnej sezóny.

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) by totiž mal záujem o oslovenie talentovaných mladých ľudí z Dunajskej Stredy a okolia, ktorí by sa postupom času mohli prebojovať dokonca aj do profesionálnej ligy.

V zmysle predstáv SZĽH by kvalifikovaní učitelia so súhlasom rodičov zo škôl vyzdvihli tie deti, ktoré by chceli hrať hokej, či korčuľovať sa, previezli by ich k umelej ľadovej ploche mesta a tam by sa im venovali,” uviedol primátor s tým, že mesto je prirodzene priaznivo naklonené tejto príležitosti, ktorá bola prvýkrát sformulovaná v roku 2019.

V časoch pandémie bola táto téma zatlačená do úzadia a následne bola opäť predložená na stôl v roku 2021, keď sa po kontaktovaní samosprávou SZĽH vyjadril, že z jeho strany je o realizáciu stále záujem. „A tak bola nastolená otázka, ako zastrešiť jestvujúcu umelú ľadovú plochu a ako ju zmodernizovať. Veď, ak tie priestory poznáte, videli ste tie energeticky náročné motory a čerpadlá, ktoré prevádzkujú systém,“ dodal Zoltán Hájos s tým, že síce osvetlenie je už zmodernizované, no využitie umelej ľadovej plochy je nehospodárne a závislé od počasia. Vypracovali teda projekt obnovy, ktorý schválil aj Slovenský zväz ľadového hokeja.

Mestské infraštruktúry súvisiace so športom spravuje spoločnosť Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o., ktorá tak z právneho hľadiska prevzala realizáciu projektu.

„Zo štátneho fondu na podporu športu sme požiadali o finančnú podporu na zastrešenie umelej ľadovej plochy vo výške 1 250 000 eur,“ povedal štatutár mestskej spoločnosti Jozef Jany a dodal, že podaný projekt bol úspešný a zo žiadanej sumy bolo schválených 972 000 eur. Zámer podporila aj Trnavská župa a to sumou 200 000 eur. Vlastné náklady by boli v celku zabezpečené z úveru od lízingovej spoločnosti vo výške 2,2 milióna eur.

Po podpísaní zmluvy o podpore nasledovalo vyhlásenie verejnej súťaže dodávateľov, výsledkom ktorej boli dvaja víťazi: dodávateľ stavby a dodávateľ technológie.

„Stavebná spoločnosť nám v januári 2023 oznámila, že v projekte zhotoviteľa sú nedostatky. Vtedy bola privolaná projekčná kancelária, projektant a začali sme pracovať na odstránení nedostatkov. Tento proces sa vliekol takmer rok,“ povedal Jozef Jany.

„Konečný termín investície je 31. október 2024, dovtedy však už nestihneme zrealizovať povinnosti vyplývajúce zo zmluvy s fondom na podporu športu,“ uviedol Jany s tým, že do uvedeného dátumu by bolo treba jednak dokončiť zastrešenie plochy a tiež predložiť vyúčtovanie, čo je nereálne.

„Navyše, ďalšie pracovné činnosti, ktoré medzičasom pribudli, a inflácia, ktorá je v stavebníctve za posledné dva roky citeľná, spôsobili pri súčasnom stave nedostatok financií vo výške 970-tisíc eur. S poľutovaním vám preto oznamujem, že obnovu umelej ľadovej plochy nedokážeme zrealizovať plánovaným spôsobom. Začať a ukončiť stavbu do 31. októbra nie je možné.“

Inými slovami: žiadosť treba stiahnuť, nakoľko projekt v priebehu nie je možné meniť. Bude treba vytvoriť nový projekt a začať proces znova. Primátor Zoltán Hájos vysvetlil aj to, kde sa v procese stala chyba.

„Firma, ktorá vyhrala verejné obstarávanie na vypracovanie projektu, vytvorila vizuálny návrh bez chýb. Problémy začali, keď bolo treba vypracovať plán výstavby. Stavebná firma nás navyše upozornila, že v projekte sú nedostatky. Pochybenia vyplynuli z toho, že dodávateľ spoločnosti Sabo s.r.o. so sídlom v Bratislave dal vypracovať projekt Mariánovi Vargovi, architektovi z Piešťan, ktorý ho, ako neskôr vysvitlo, vypracoval bez vykonania osobnej obhliadky miesta, vychádzajúc z údajov získaných z Google Máp. Nikdy teda nevidel skutočné priestory, nepoznal terénne podmienky. Pritom nejde o investíciu na zelenej lúke, ale o plochu s jestvujúcimi danosťami, infraštruktúrou, budovami: pri návrhu s nimi bolo treba rátať, aby výsledný návrh bol kompatibilný so súčasným stavom,“

-upozornil Zoltán Hájos. Ďalej okrem iného uviedol, že v areáli je aj rozdiel v úrovni (takmer 2 metre), čo je veľmi dôležité zohľadniť kvôli stabilite haly.

„Keď projektant konečne prišiel na miesto a my sme ho konfrontovali s tým, že to, čo urobil, nie je zlučiteľné s miestnymi podmienkami, nevedel na to reagovať. Prisľúbil, že upravený plán predloží v určenej lehote a v procese budeme môcť pokračovať. Samozrejme došlo k zvýšeniu rozpočtu,“ povedal Zoltán Hájos, podľa ktorého architekt následne odmietol s mestom komunikovať či už cez spoločnosť Sabo s.r.o., alebo iným spôsobom. Upravený plán tak v lehote nepredložil, čím sa zvýšil investičný rozpočet takmer o milión eur, ktorý však za takýchto podmienok nedokážeme pokryť.

„Tento nezodpovedný prístup zo strany odborníka ma priviedol k rozhodnutiu upovedomiť komoru architektov, aby menovaný architekt v budúcnosti už nikomu nemohol spôsobiť podobné škody,“

- naznačil primátor.

Pre zvýšené náklady, blížiaci sa termín ukončenia projektu a jeho neudržateľnosť sa Dunajská Streda rozhodla odstúpiť od realizácie projektu a získané poskytnuté finančné prostriedky vrátiť fondu na podporu športu, resp. župe.

V každom prípade na rekonštrukciu umelej ľadovej plochy nezanevreli, pretože podľa plánov sa ju mesto pokúsi v budúcnosti realizovať vo viacerých etapách pomocou vhodnej verejnej súťaže v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva.

(nagy)

Toto ste už čítali?

Cookies