Back to top

Ustanovujúce zasadnutie nového mestského zastupiteľstva

Publikované: 23. november 2022 - 13:05
Nové Mestské zastupiteľstvo mesta Dunajská Streda malo 22. novembra svoje ustanovujúce zasadnutie. V jeho prvej, slávnostnej časti zložili sľub primátor JUDr. Zoltán Hájos a 21 zvolených zástupcov mesta.
Ustanovujúce zasadnutie nového mestského zastupiteľstva

Slávnosti sa zúčastnili Tibor Pető, veľvyslanec Maďarska v Bratislave, Krisztián Forró, predseda politickej strany Szövetség – Aliancia a József Berényi, podpredseda Trnavskej župy. Najskôr Péter Nyilfa, predseda miestnej volebnej komisie, zosumarizoval výsledky komunálnych volieb a následne vyzval novozvoleného primátora k zloženiu slávnostného sľubu. V pokračovaní MUDr. Juraj Puha predniesol v mene svojich kolegov poslanecký sľub a postupne každý zo zvolených poslancov mestského zastupiteľstva prevzal osvedčenie a vlastnou rukou sa podpísal do pamätnej knihy.

Na podujatí pozdravil hostí, primátora a poslancov aj župný podpredseda József Berényi, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol význam Dunajskej Stredy nielen pre Maďarov na Hornej zemi, ale aj v širšom kontexte.

Potom sa prítomným prihovoril Zoltán Hájos, po piatykrát znovuzvolený primátor mesta Dunajská Streda. Podľa primátora: „nasledujúce obdobie nebude ľahké. V susednej krajine zúri vojna, ekonomická situácia sveta a Európy je nestabilná, čo čoraz viac zaťažuje nielen jednotlivé krajiny, ale aj samosprávy, čo ľudia, žiaľ, pocítia. Už v súčasnosti sa to prejavuje vo zvyšujúcich sa cenách energií, či v obchodoch pri každodennom nakupovaní.

V dôsledku zlej ekonomickej situácie budeme nútení robiť rozhodnutia, ktoré nebudú populárne, ale budú potrebné. Popri tom však nezabúdame na to, že samospráva musí poskytovať aj každodenné služby, ktoré slúžia záujmom našich obyvateľov. Nechceme znižovať kvalitu týchto služieb, naopak, chceme ich zabezpečovať aj v budúcnosti; a ak je to možné, aj ich vylepšovať a rozširovať.“

Zoltán Hájos ďalej dodal, že v súčasnej mimoriadnej situácii počíta s prácou každého člena zastupiteľstva, ako povedal, „nasledujúce obdobie by nemalo byť obdobím na realizáciu individuálnych záujmov a vedenie bojov medzi sebou, ale malo by byť o spoločnej práci pre komunitu."

 

21-členné mestské zastupiteľstvo:

1. volebný obvod:

 1. Tünde Brunczviková
 2. Krisztián Nagy
 3. Ladislav Bachman
 4. Andrea Herceg
 5.  Csaba Penczinger

2. volebný obvod:

 1.  Attila Karaffa
 2.  László Szabó
 3.  Iván Nagy
 4. Ladislav Gútay
 5.  Rita Őri
 6.  Imre Jarábik

3. volebný obvod:

 1. Juraj Puha
 2.  Zoltán Horváth
 3.  Erika Szelle
 4.  Szabolcs Hodosy
 5.  Ákos Horony

4. volebný obvod:

 1. Alexander Dakó
 2. Károly Földes
 3. György Bugár
 4. Roland Hakszer
 5. Sándor Dohorák

V súvislosti so zložením odborných komisií nezávislá poslankyňa Erika Szelle navrhla rozdeliť členstvo v pomere 4 poslanci : 4 externí členovia - odborníci. Primátor Zoltán Hájos nepovažoval takéto zapájanie neposlancov za efektívne, volení zástupcovia mesta by podľa neho mali mať výraznejšie zastúpenie. Szabolcs Hodosy pripomenul, že všeobecne záväzné nariadenie nebráni zapojeniu externých odborníkov do diskusie o konkrétnej odbornej problematike, čo fungovalo v prípade potreby aj doteraz. Tünde Brunczviková súhlasila s návrhom Eriky Szelle, no podporila by zloženie komisií v pomere 6 poslancov a 4 externých odborníkov. Politickú zodpovednosť za rozhodnutia podľa Ákosa Horonya preberajú volení zástupcovia, preto nemôžu byť v menšine. Poslanec za politickú stranu Szövetség - Aliancia sa domnieval, že v súvislosti s konkrétnymi témami by bolo vhodné častejšie zapájať externých odborníkov. Ladislav Bachman by ohľadne zloženia komisií tiež podporil pomer 6:4.

Väčšina poslancov pozmeňujúce návrhy poslankýň Szelle a Brunczvikovej nakoniec v hlasovaní nepodporila a prijala pôvodný návrh, ktorý predstavuje pomer 6:2.

Bol vymenovaný aj nový zástupca primátora - na základe rozhodnutia Zoltána Hájosa bude mať naše mesto v nasledujúcom období iba jedného viceprimátora a to v osobe Attilu Karaffu.

 

Členmi mestskej rady sa stali: Attila Karaffa, Ákos Horony, László Szabó, Alexander Dakó, Krisztián Nagy, Zoltán Horváth a Roland Hakszer. Jedno zo siedmich miest patrí v zmysle zákona zástupcovi primátora, na ďalších šesť miest bolo navrhnutých šesť kandidátov – z nich až v druhom kole tajného hlasovania získal potrebný počet hlasov poslanec Alexander Dakó.

Erika Szelle navrhla vytvorenie komisie pre energetickú krízu nad rámec doterajších odborných komisií, no zástupcovia rozhodli, že tematikou by sa mala zaoberať komisia pre životné prostredie.

Menšie úpravy prebehli v súvislosti s členstvom v komisiách, skutočná debata sa rozprúdila až na úrovni komisie pre rozvoj mesta, kde si poslanci odhlasovali predsedu a podpredsedu a následne zo šiestich kandidátov vybrali v tajnom hlasovaní štyroch kandidátov.

Komisie budú pracovať v nasledovnom zložení:

 

Komisia MsZ mandátová

(s kompetenciami najmä pre oblasti riešenia mandátov, nezlučiteľnosti funkcií, sťažností a ochrany verejného záujmu pri výkone verejných funkcií)

 • Ladislav Bachman (predseda)
 • Ákos Horony (podpredseda)
 • György Bugár
 • Szabolcs Hodosy
 • Tünde Brunczviková
 • Csaba Penczinger

Komisia MsZ pre financie

(s kompetenciami najmä pre oblasti financií, rozpočtu, správy a hospodárenia s majetkom mesta a podnikateľskej činnosti)

 • Szabolcs Hodosy (predseda)
 • László Szabó (podpredseda)
 • Károly Földes
 • Attila Karaffa
 • Zoltán Horváth
 • Andrea Herceg

Komisia MsZ pre rozvoj mesta

(s kompetenciami najmä pre oblasti rozvoja, územného plánovania, investícií, dopravy, európskych fondov a cestovného ruchu)

 • Alexander Dakó (predseda)
 • Ákos Horony (podpredseda)
 • Attila Karaffa
 • Sándor Dohorák
 • Tünde Brunczviková
 • Károly Földes

Komisia MsZ pre životné prostredie

(s kompetenciami najmä pre oblasti životného prostredia, prírodných hodnôt, verejného poriadku a bezpečnosti)

 • Erika Szelle (predseda)
 • Sándor Dohorák (podpredseda)
 • Ladislav Bachman
 • Ladislav Gútay
 • Iván Nagy
 • Rita Őri

Komisia MsZ pre školstvo a kultúru

(s kompetenciami najmä pre oblasti vzdelávania, kultúry a medzinárodných vzťahov)

 • Ladislav Gútay (predseda)
 • Iván Nagy (podpredseda)
 • László Szabó
 • Attila Karaffa
 • Rita Őri
 • Imre Jarábik

Komisia MsZ pre mládež a šport

(s kompetenciami najmä pre oblasti mládežníckej politiky, športu a telesnej kultúry)

 • Krisztián Nagy (predseda)
 • György Bugár (podpredseda)
 • Ladislav Gútay
 • Sándor Dohorák
 • Tünde Brunczviková
 • Zoltán Horváth

Komisia MsZ pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo

(s kompetenciami najmä pre oblasti sociálnej politiky, zdravotníctva, opatrovateľskej služby a charity)

 • Juraj Puha (predseda)
 • Zoltán Horváth (podpredseda)
 • György Bugár
 • Károly Földes
 • Krisztián Nagy
 • Imre Jarábik

Komisia MsZ pre národnostné a jazykové práva

(s kompetenciami najmä pre oblasť aplikácie práv príslušníkov národnostných menšín vrátane používania maďarského jazyka v úradnom styku)

 • Ákos Horony (predseda)
 • Iván Nagy (podpredseda)
 • László Szabó
 • Rita Őri
 • Imre Jarábik
 • Csaba Penczinger

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva sa rozhodlo o výške platu primátora a určil sa termín najbližšieho zasadnutia, ktoré bude 13. decembra.

(rp)

Toto ste už čítali?

Cookies