Back to top

Užitočné informácie pred kúpou nehnuteľnosti a pred plánovanou výstavbou

Publikované: 22. september 2022 - 11:06
Mestský úrad oddelenie územného plánovania, výstavby a dopravy upriami pozornosť verejnosti na bezplatnú službu (možnosť) vyžiadania územnoplánovacej informácie.
         Užitočné informácie pred kúpou nehnuteľnosti a pred plánovanou výstavbou

O územnoplánovaciu informáciu odporúčame požiadať pred kúpou nehnuteľnosti, resp. pred začatím prác na projektovej dokumentácii, nakoľko umiestňovať stavby, meniť využitie územia alebo meniť účel užívania stavieb možno len v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, t.j. územným plánom mesta. Územnoplánovacia informácia sa vydáva ďalej aj pre účely majetkovoprávneho vysporiadania, pre účely finančných inštitúcií, pre účely konania o vyňatí plôch z poľnohospodárskej pôdy.

V územnoplánovacej informácii je uvedená vo vzťahu k územnému plánu mesta regulácia a podmienky funkčného využitia plôch, spôsoby využitia týchto funkčných plôch (vrátane neprípustných spôsobov využitia), intenzita využitia územia, maximálna zastavana plocha, smernú podlažnosť, index podlažných plôch, minimálna plocha zelene, plánované technické a dopravné vybavenie, ktorým je záujmové územie dotknuté. Teda, či plánovaný zámer výstavby je možné realizovať na predmetnom pozemku.

Územnoplánovacia informácia platí jeden rok odo dňa jej vydania resp. do schválenia nových zmien a doplnkov územného plánu mesta.

Vyžiadaním základných záväzných informácií ešte pred zahájením projekčných prác napomáha navrhovateľovi aj projektantovi, aby vypracovaný návrh alebo investičný zámer bol v súlade s platným územným plánom. V prípade, že na Mestský úrad (oddelenie územného plánovania, výstavby a dopravy) podaný návrh alebo projektová dokumentácia nie je v súlade s platným územným plánom vyzve navrhovateľa na dodržanie regulatív stanovené platným územným plánom mesta Dunajská Streda a podanie vráti.

Informácie o platnom územnom pláne mesta Dunajská Streda je prístupná verejnosti aj na webovom sídle https://dunstreda.sk/uzemny-plan-mesta-0 alebo osobne počas stránkových hodín https://dunstreda.sk/kontakty

Toto ste už čítali?

Cookies