Back to top

Vianočné stretnutie s dôchodcami nad 75 rokov veku

Publikované: 8. december 2017 - 11:12
Vo štvrtok popoludní bolo vianočné stretnutie s dunajskostredskými dôchodcami, ktorí sa dožili pekného veku.

Dôchodcov vítal zo strany mestského úradu primátor mesta  Hájos Zoltán, viceprimátori Horváth Zoltán a A. Szabó László, prednostka úradu Bubniak Júlia a vedúca odboru  Molnár Tímea a niekoľkí ďalší zamestnanci mestského úradu.

„Je mi potešením, že sa s vami môžem stretnúť a porozprávať vám o udalostiach, ktoré sa v našom meste udiali” – povedal primátor, potom referoval o tohoročných investíciách, opravách ciest, o investíciách župy, okrem iného napríklad o rekonštrukcii Žltého kaštieľa, budovy Vámbéryho Gymnázia a napríklad rekonštrukcii kuchyne SOŠ rozvoja vidieka.

„Za najdôležitejšie považujeme investície do budúcnosti, preto našu pozornosť sústreďujeme aj na rekonštrukcie budov našich škôl a škôlok ” – uviedol Hájos Zoltán, dodal, že k 1. septembru zriadili Centrum služieb škole,  ktoré zabezpečuje plynulú prevádzku škôlok, optimalizuje ich náklady, pričom odborných kompetencií a odbornej práce materských škôl sa to netýka, tá ostala priamo v nich.  

Primátor poukázal aj na nedostatky. „V súvislosti so školami a škôlkami sme boli konfrontovaní problémom so zastaranými kuchynskými prístrojmi a nemodernými miestnosťami. Ako riešenie sme vypracovali modernizačný plán, ktorý obsahuje výmenu zastaraného kuchynského zariadenia, celkovú rekonštrukciu kuchynských miestností, tiež zriadenie centrálnych kuchýň a výdajní stravy. Cieľom nového systému stravovania je okrem modernizácie školských kuchýň, samozrejme, lepšie a zdravšie stravovanie detí a zníženie nákladov rodičov na príspevok na stravovanie ich detí.”

Hájos Zoltán povedal, že rozpočet na rok 2018 je približne o 2 milióny eur vyšší než rozpočet roku 2017, takže bude príležitosť na významné investície, okrem iného do ciest, ale zrenovujú sa aj vonkajšie športové ihriská škôl, dom smútku v cintoríne na Maloblahovskej ulici bude podrobený celkovej rekonštrukcii, vybudujú sa nové parkoviská na sídliskách, vynoví sa aj budova materskej školy na  Komenského ulici. Bude pokračovať aj práca na prestavbe Obchodného a informačného centra, mesto sa uchádza aj o zdroje na obnovu strechy Vermesovej  vily. Ďalej sme podali žiadosť o dotáciu na opravu strechy Vermesovej vily, na prebudovanie dávneho banského jazera v areáli termálneho kúpaliska na jazero na kúpanie, na výstavbu rómskeho komunitného centra a na revitalizáciu zelene na sídlisku Sever II.

Budúcoročný rozpočet mesta aj naďalej počíta so zabezpečením služieb pre dôchodcov, so starostlivosťou o dôchodcov, s prevádzkou penziónu, s ich stravovaním  a bezplatným cestovaním dôchodcov mestskou hromadnou dopravou.

Program bol spestrený kultúrnymi vsuvkami, potom sa rozdávali milé darčeky.

Toto ste už čítali?

Cookies