Back to top

Voľby prezidenta: Druhé kolo bude 30. marca

Publikované: 22. marec 2019 - 10:07
V Slovenskej republike 30. marca bude druhé kolo volieb prezidenta, nakoľko v prvom kole ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu odovzdaných platných hlasov.
Voľby prezidenta: Druhé kolo bude 30. marca

Do druhého kola postúpili prví dvaja kandidáti, ktorí získali najviac hlasov. Druhé kolo vyhrá kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov.

Volebné miestnosti budú otvorené aj 30. marca od 7.00 do 22.00  hod. V Dunajskej Strede sa bude voliť v 18-tich  volebných okrskoch.

Aj v druhom kole sa dá vybaviť hlasovací preukaz,  aj na počkanie. Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti vydá voličovi hlasovací preukaz pre druhé kolo a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, a to najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb, pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

O prenosnú volebnú schránku možno požiadať na telefónnych číslach: 0918/607-318 a 0917/ 767-245.  V deň volieb túto požiadavku je možné tlmočiť aj členom volebnej komisie. Na uvedených telefónnych číslach sa dá skontrolovať, či volič je zapísaný do zoznamu voličov, či sú jeho osobnú údaje správne, okrem toho poskytnú aj ďalšie informácie ohľadne volieb.

Spôsob hlasovania

Oprávnený volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom. Dostane prázdnu obálku s odtlačkom pečiatky obce a hlasovací lístok, na ktorom budú uvedené mená dvoch kandidátov. Volič následne vstúpi do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov a zakrúžkuje poradové číslo jedného kandidáta. Hlasovacie lístky upravené inak sú neplatné. Na hlasovacom lístku je uvedené meno dvoch kandidátov na prezidenta.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých, alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. 

Zdroj: dunstreda.sk - pve

Toto ste už čítali?

Cookies