Back to top

Voľná pracovná pozícia: referent ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva MsÚ

Publikované: 23. november 2022 - 11:28
Mestský úrad Dunajská Streda informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: referent ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva Mestského úradu v Dunajskej Strede
Voľná pracovná pozícia: referent ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva MsÚ

Neodpustiteľné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore environment alebo v odbore ochrany a využívania krajiny resp. ekvivalent,

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

 • bezúhonnosť.

Osobitné kvalifikačné predpoklady:

 • znalosť legislatívy na úseku ochrany krajiny a prírody a na úseku odpadového hospodárstva

(odborná spôsobilosť - osvedčenie o získaní osobitných kvalifikačných predpokladov aspoň na jeden z uvedených úsekov je výhodou).

Ostatné kritériá a požiadavky:

 • aktívne ovládanie štátneho jazyka, znalosť maďarského jazyka,

 • práca s PC – Microsoft Office: Word, Excel, Outlook, Internet – pokročilý,

 • komunikačné zručnosti, flexibilita, schopnosť tímovej práce,

 • vodičský preukaz typu B,

 • zdravotná spôsobilosť.

Doklady požadované doložiť k žiadosti o prijatie do pracovného pomeru:

 • profesijný životopis s prehľadom o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností,

 • fotokópia dokladov o nadobudnutom vzdelaní, fotokópia dokladov o ďalšom vzdelaní,

 • čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá záznam v registri trestov,

 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,

 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( vzor je zverejnený na webovom sídle www.dunstreda.sk).

Predpokladaný nástup: dohodou

Plat: základný plat 1057, - eur mesačne, podľa zásluhovosti mesačne výkonnostná odmena ako aj ďalšie odmeny a prémie podľa Poriadku odmeňovania zamestnancov Mestského úradu v Dunajskej Strede zo dňa 29. decembra 2014 v znení neskorších dodatkov.

Žiadosť o prijatie zamestnania na voľnú pracovnú pozíciu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 5. januára 2023, v zalepenej obálke, ktorá bude označená „ referent ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva“ poštou na adresu: Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, alebo osobne do podateľne Mestského úradu Dunajská Streda, Hlavná 50/16, Dunajská Streda, prípadne na e-mail: monika.juhosova [at] dunstreda.eu.

Bližšie informácie na tel. čísle: 031/590 39 19.

S Vašimi predloženými dokladmi sa budeme zaoberať a Vami poskytnuté informácie starostlivo posúdime.

Mesto Dunajská Streda si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo elektronicky.

MsÚ Dunajská Streda

Toto ste už čítali?

Cookies