Back to top

Výberové konanie

Publikované: 10. máj 2023 - 11:23
Mesto Dunajská Streda vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa spoločnosti GASTRO DS, s.r.o.
Výberové konanie

Neodpustiteľné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa /ekonomického smeru/, najmenej 10 rokov praxe a z toho 5 rokov riadiacej praxe, 
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť.

Ostatné kritériá a požiadavky:

 • aktívne ovládanie štátneho jazyka, znalosť maďarského jazyka, 
 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca,
 • flexibilita, schopnosť pracovať samostatne,
 • práca s PC,
 • zdravotná spôsobilosť.

Doklady požadované doložiť k prihláške na výberové konanie:

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • profesijný životopis s prehľadom o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností,
 • fotokópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní, fotokópia dokladov o ďalšom vzdelaní, 
 • čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá záznam v registri trestov,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
 • motivačný list.

Predpokladaný nástup: 1. júla 2023   

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 31. mája 2023 v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ GASTRO DS, s.r.o. – neotvárať“  poštou na adresu: Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda alebo osobne do podateľne Mestského úradu Dunajská Streda.

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania, oznámený písomne.

Výberová komisia doručí písomnú pozvánku na výberové konanie uchádzačovi, ktorý spĺňa požadované predpoklady, najmenej sedem dní pred jeho konaním s uvedením dátumu,  miesta a hodiny výberového konania.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť bez nároku na náhradu výdavkov uchádzačov a vyhradzuje si právo nevybrať žiadneho uchádzača.

Informácia o ochrane osobných údajov sa nachádza na webovom sídle vyhlasovateľa výberového konania: www.dunstreda.sk

Ďalšie informácie na tel. čísle: 031/ 590 39 19

V Dunajskej Strede dňa 10. mája 2023

JUDr. Zoltán Hájos primátor mesta

Toto ste už čítali?

Cookies