Back to top

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa spoločnosti Perfects spojenej s funkciou prokuristu spoločnosti

Publikované: 27. máj 2019 - 16:04
Predstavenstvo spoločnosti Perfects, a.s., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda ako zamestnávateľ podľa príslušných ustanovení zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení, vyhlasuje nasledovné výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa spoločnosti spojenej s funkciou prokuristu spoločnosti.
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa spoločnosti Perfects spojenej s funkciou prokuristu spoločnosti

Základné požiadavky: 

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti ekonómia a manažment alebo právo, eventuálne žurnalistika,
 • najmenej 4 roky praxe v oblasti masmediálnej alebo manažérskej práce,
 • bezúhonnosť,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Ostatné kritériá a požiadavky:

 • aktívne ovládanie slovenského a maďarského jazyka,  
 • rozsiahla znalosť regionálnych médií,
 • znalosť práce s PC,
 • riadiace a organizačné schopnosti a skúsenosti,
 • flexibilita, schopnosť pracovať samostatne, iniciatívnosť a kreativita,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • vodičský preukaz skupiny B,
 • znalosti z odboru práva, a to pracovného práva s dôrazom na Zákonník práce a zákon o výkone práce vo verejnom záujme, obchodného práva s dôrazom na Obchodný zákonník, daňových predpisov s dôrazom na daň z pridanej hodnoty, z oblasti médií – zákona o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, zákona o digitálnom vysielaní, audiovizuálneho zákona, ako i ďalších právnych noriem akými sú napr.: autorský zákon, zákon o reklame, zákon o slobode informácií a zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Vítaná požiadavka:

 • ovládanie anglického alebo nemeckého jazyka minimálne na úrovni B1,

Doklady a dokumenty, ktoré je potrebné doložiť k prihláške na výberové konanie:

 • písomný návrh koncepcie riadenia a rozvoja spoločnosti a skvalitňovania poskytovaných služieb, v ktorej musí byť transparentne vyjadrená štruktúra finančných nástrojov, zámer na zníženie nákladov na prevádzkovanie mediálnych služieb, eventuálne návrh na zavedenie ďalších podnikateľských aktivít a ich finančný efekt,
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením e-mailovej adresy, na ktorú bude uchádzačovi zaslaná pozvánka na výberové konanie,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti,
 • profesijný štruktúrovaný životopis, vo forme Europass (formulár je možné stiahnuť na: https://europass.cedefop.europa.eu/sk/documents/curriculum-vitae,
 • motivačný list,
 • doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace),
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti  a písomných prílohách,
 • písomnosti dokladujúce prax uchádzača,
 • úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, (pri vzdelaní získanom v zahraničí je potrebné doložiť doklad o vzdelaní na výkon povolania v súlade so zákonom č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príp. stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o uznaní dokladu o vzdelaní pre výkon povolania vydané pred 1.1.2016),
 • fotokópie dokladov o ďalšom vzdelaní, o absolvovaní kurzov, stáží, seminárov a pod.,
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
 • súhlas so zverejnením predloženého návrhu koncepcie riadenia a rozvoja spoločnosti a skvalitňovania poskytovaných služieb ako i  štruktúrovaného životopisu a motivačného listu uchádzača (za účelom ich zverejnenia v prípade dopytov zo strany verejnosti) udelený na určenom tlačive (Tlačivo na udelenie súhlasu bude dostupné na internetovej stránke: https://www.dunaszerdahelyi.sk

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:

 Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 14.00 hod. dňa 17. júna 2019 v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ Perfects, a.s. – neotvárať“ poštou na adresu: Perfects, a.s.,  Veronika Molnárová, Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, alebo osobne v budove Obchodno-informačného centra, na adrese Alžbetínske námestie1203, Dunajská Streda (1. poschodie č. dverí 106.)

Na oneskorene podané žiadosti o zaradenie do výberového konania, alebo na žiadosti a prihlášky neobsahujúce požadované dokumenty a doklady sa nebude prihliadať.

Výberové konanie bude pozostávať z osobného pohovoru v slovenskom a v maďarskom jazyku s dôrazom na analýzu uchádzačom predloženého návrhu koncepcie riadenia a rozvoja spoločnosti a z preverenia všeobecných znalostí uchádzača z problematiky financovania, manažovania a riadenia mediálnych obchodných spoločností.

Termín a miesto výberového konania bude prihlásenému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky zaradenia do výberového konania, oznámený prostredníctvom uchádzačom udanej e-mailovej adresy.

Predpokladaný deň výberového konania bude určený na deň v poslednom kalendárnom týždni mesiaca jún 2019.

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: malá zasadačka Perfects, a.s. na 1. poschodí zadnej časti Obchodno-informačného centra na Alžbetínskom námestí 1203, Dunajská Streda.

Predpokladaný deň nástupu do práce podľa pracovnej zmluvy: 1. august 2019.

Zamestnávateľ týmto informuje uchádzačov, že funkcia riaditeľa spoločnosti spojená s funkciou prokuristu spoločnosti sa neobsadzuje ipso facto iba na základe výberového konania, ale výsledok výberového konania má iba odporúčajúci charakter. O ustanovení do funkcie riaditeľa spoločnosti bude rozhodovať mimoriadne  valné zhromaždenie spoločnosti a o funkcii prokuristu bude rozhodovať predstavenstvo spoločnosti.  

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť pracovný pomer s riaditeľom spoločnosti na dobu určitú, a to v zmysle ustanovenia § 48 ods. 2 Zákonníka práce na obdobie 2 rokov. V prípade osvedčenia sa zamestnanca vo funkcii riaditeľa, zamestnávateľ sa môže rozhodnúť  o zmene pracovných podmienok, a to na úprave pracovného pomeru na dobu neurčitú.

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo v pracovnej zmluve zakotviť skúšobnú dobu podľa § 45 ods. 1 Zákonníka práce na dobu 6 mesiacov.

Vzťah medzi prokuristom a spoločnosťou sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (napr. § 14, § 66 a nasl. Obchodného zákonníka, ako i Stanovami spoločnosti).

Predpokladaná počiatočná nástupná základná hrubá mzda riaditeľa - prokuristu je 1200 EUR.

Ďalšie benefity: pri dosiahnutí kladných hospodárskych výsledkov vyplývajúcich z jeho  kreativity a angažovanosti preukazujúcich, že zamestnanec je naozaj spôsobilý na výkon tejto funkcie je možné dohodnúť aj ďalšie finančné benefity vrátane ďalšej úpravy pôvodnej mzdy. 

Ďalšie informácie na tel. čísle: 031/552 66 06 alebo na mobile:0911 409 691.

V Dunajskej Strede dňa 16. mája 2019 

Za Perfects a.s.

László Szabó, predseda predstavenstva

Mgr.Rita Őriová, podpredseda predstavenstva

Toto ste už čítali?

Cookies