Back to top

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE

Publikované: 16. január 2020 - 11:14
V súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie vedúci organizačnej zložky Mestského úradu Dunajská Streda „Stredisko služieb materským školám“.
VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE

Kvalifikačné predpoklady a osobitné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  pedagogického smeru
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe

Ostatné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť,
 • ovládanie slovenského a maďarského jazyka,
 • komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, organizačné a riadiace schopnosti, tímová práca,
 • skúsenosti s metodickým riadením v oblasti školstva je výhodou,
 • znalosť legislatívy pre školy a školské zariadenia,
 • znalosť práce s počítačom (Word, Excel, Outlook, Internet ...),
 • ochota nadobúdať nové vedomosti a zručnosti.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • profesijný životopis s prehľadom o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností,
 • overené fotokópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní, fotokópia dokladov o ďalšom vzdelaní,  
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predpokladaný nástup: 1. marca 2020   

Platové podmienky: základný plat 1044 eur, príplatok za riadenie a výkonnostný príplatok podľa Poriadku odmeňovania zamestnancov MsÚ.

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 7. februára 2020 (vrátane) v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – „vedúci strediska služieb materským školám – neotvárať“  poštou na adresu: Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, alebo osobne do podateľne Mestského úradu Dunajská Streda.

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania, oznámený písomne.

Ďalšie informácie na tel. čísle: 031/590 39 19

 

V Dunajskej Strede dňa 15. januára 2020

JUDr. Zoltán Hájos primátor mesta

Cookies