Back to top

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov

Publikované: 22. november 2023 - 15:35
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy.
Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o energetike) vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.1.2024.

Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom

v súlade s§ 11 zákona o energetike vstúpi na dotknuté pozemky.

Ak má vlastník, nájomca alebo správca nehnuteľnosti záujem o náhradu nákladov na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, je povinný́ túto skutočnosť oznámiť spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., najneskôr 10. 12. 2023 a zároveň predložiť návrh rozsahu a spôsobu vykonania údržby spolu s fotodokumentáciou existujúceho stavu stromov a iných porastov na nehnuteľností a návrh predpokladanej výšky nákladov na údržbu.

Podmienky odstraňovania stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy a obmedzenia a povinnosti v ochrannom pásme energetických zariadení sú bližšie upravené v § 11 a § 43 zákona o energetike a v bode 1 i 17 platného Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy, spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktorý́ je zverejnený́ na webovej stránke www.zsdis.sk/prevadzkovyporiadok.

Pri odstraňovaní a okliesňovaní stromov a iných porastov je potrebné dbať na dodržiavanie právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia {najmä zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov), právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi (najmä zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov) a príslušných technických noriem a arboristických štandardov.

Ak je z dôvodu bezpečnosti vykonania odstraňovania a okliesňovania stromov a iných porastov v blízkosti energetických zariadení distribučnej sústavy potrebné prerušiť distribúciu elektriny, je vlastník povinný požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., o vypnutie vedenia alebo manipuláciu na inom zariadení a o zaistenie a odistenie pracoviska, a to najmenej 25 kalendárnych dní pred plánovaným odstraňovaním a okliesňovaním stromov a iných porastov na telefónnom čísle 0850 333 999 alebo e-mailom: odberatel [at] zsdis.sk. Presný termín prerušenia distribúcie elektriny je predmetom dohody medzi žiadateľom a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s.

Včasné a správne odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy má zásadný́ vplyv na kvalitnú, bezpečnú a spoľahlivú distribúciu elektriny aj pre Vaše odberné miesto. Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., vopred ďakuje vlastníkom, nájomcom a správcom nehnuteľností za spoluprácu.

Toto ste už čítali?

Cookies