Back to top

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Dunajská Streda

Publikované: 14. máj 2021 - 9:31
Mesto Dunajská Streda zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta na financovanie projektov realizovaných v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 2021“.
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Dunajská Streda

Výzva mesta Dunajská Streda č. 2/2021 na prekladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Dunajská Streda v rámci programu Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 2021

V súlade s článkom 7 ods. 1 a 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 15/2020 o  poskytovaní dotácií na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov (ďalej len VZN č. 15/2020) a Uznesenia č. 390/2021/19 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 16. 03. 2021 mesto Dunajská Streda (ďalej len Mesto) zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta na financovanie projektov realizovaných v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 2021“.

Všeobecné informácie týkajúce sa programu

Názov programu: Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 2021

Oblasť podpory:

  1. Rozvoj a podpora miestnych kultúrno-spoločenských aktivít, zachovanie kultúrneho dedičstva
  2. Rozvoj a podpora športu a telesnej kultúry
  3. Rozvoj a podpora výchovy a vzdelávania, podpora práce s deťmi a mládežou
  4. Rozvoj a podpora sociálnej, humanitnej a charitatívnej činnosti

Vyhlasovateľ programu: Mesto Dunajská Streda

Cieľ programu: Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov

Časové obdobie programu: Kalendárny rok 2021

Finančné zabezpečenie programu: Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2021

Celková suma určená na dotácie: 17.494,- EUR

Termíny predkladania žiadostí o dotácie: Od 15. 05. 2021 do 05. 06. 2021 (vrátane)

Spôsob predkladania žiadostí o dotácie: Elektronický formulár zverejnený na webovom sídle Mesta

Termíny realizácie projektov:

  • Začiatok realizácie: 01. 01. 2021 (vrátane)
  • Koniec realizácie: 31. 12. 2021 (vrátane)

Žiadosti o poskytnutie dotácie sa podávajú na riadne vyplnenom elektronickom formulári zverejnenom na webovom sídle Mesta v termíne od 15. 05. 2021 do 05. 06. 2021 (vrátane).

Manuál k vyplneniu elektronického formulára Žiadosť o dotáciu  z rozpočtu mesta Dunajská Streda na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov nájdete na webovej stránke Mesta medzi dokumentmi pod Výzvou č. 2..

Posudzovať sa budú iba žiadosti, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 5 a 6 VZN č. 15/2020 a vo výzve, a to najneskôr do 40 dní od termínu uzávierky prijímania žiadostí.

O pridelení dotácie úspešným žiadateľom rozhodnú poslanci mestského zastupiteľstva a členovia odbornej komisie MsZ pre danú oblasť podpory - neposlanci („hodnotiaci“) podľa hodnotiacich kritérií uvádzaných v článku 7, ods. 6-10 VZN č. 15/2020 o Posudzovaní a schvaľovaní žiadostí o dotáciu. Zoznam podporených projektov bude zverejnený na webovej stránke Mesta www.dunstreda.sk v časti dotácie/schválené a zamietnuté žiadosti o dotáciu.

Elektronický formulár na podávanie žiadostí nájdete kliknutím na link TU.

Upriamujeme do Vašej pozornosti, že akceptované budú len tie žiadosti,
ktoré budú podané v časovom intervale od 15. mája 2021 (od 0:00 hod.) do 05. júna 2021 (do 24:00 hod.).
Žiadosti posielajte len v na to určenom termíne!

Úplné znenie Výzvy č. 2/2021 nájdete na stránke www.dunstreda.sk.

Toto ste už čítali?

Cookies