Back to top

Výzva na prekladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Dunajská Streda

Publikované: 11. máj 2022 - 14:52
V súlade s článkom 7 ods. 1 a 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 15/2020 o poskytovaní dotácií na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov (ďalej len VZN č. 15/2020) mesto Dunajská Streda (ďalej len Mesto) zverejňuje Výzvu č. 2/2022 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta na financovanie projektov realizovaných v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 2022“.
Výzva na prekladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Dunajská Streda

Všeobecné informácie týkajúce sa programu

Názov programu: Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 2022

Oblasť podpory:

  1. Rozvoj a podpora miestnych kultúrno-spoločenských aktivít, zachovanie kultúrneho dedičstva
  2. Rozvoj a podpora športu a telesnej kultúry
  3. Rozvoj a podpora výchovy a vzdelávania, podpora práce s deťmi a mládežou
  4. Rozvoj a podpora sociálnej, humanitnej a charitatívnej činnosti

Vyhlasovateľ programu: Mesto Dunajská Streda

Cieľ programu: Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov

Časové obdobie programu: Kalendárny rok 2022

Finančné zabezpečenie programu: Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2022

Celková suma určená na dotácie: 10.020,- EUR

Termíny predkladania žiadostí o dotácie: Od 13. 05. 2022 do 27. 05. 2022 (vrátane)

Spôsob predkladania žiadostí o dotácie: Elektronický formulár zverejnený na webovom sídle Mesta

Termíny realizácie projektov:

  • Začiatok realizácie: 01. 01. 2022 (vrátane)
  • Koniec realizácie: 31. 12. 2022 (vrátane)

Žiadosti o poskytnutie dotácie sa podávajú na riadne vyplnenom elektronickom formulári zverejnenom na webovom sídle Mesta v termíne od 13. 05. 2022 do 27. 05. 2022 (vrátane). Manuál k vyplneniu elektronického formulára Žiadosť o dotáciu  z rozpočtu mesta Dunajská Streda na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov nájdete na webovej stránke Mesta.

Posudzovať sa budú iba žiadosti, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 5 a 6 VZN č. 15/2020 a vo výzve, a to najneskôr do 40 dní od termínu uzávierky prijímania žiadostí.

O pridelení dotácie úspešným žiadateľom (ďalej len „prijímatelia dotácie“) rozhodnú poslanci mestského zastupiteľstva a členovia odbornej komisie MsZ pre danú oblasť podpory - neposlanci (ďalej aj ako „hodnotiaci“) podľa hodnotiacich kritérií uvádzaných v článku 7, ods. 6-10 VZN č. 15/2020 o Posudzovaní a schvaľovaní žiadostí o dotáciu. Zoznam podporených projektov bude zverejnený na webovej stránke Mesta www.dunstreda.sk v časti dotácie/schválené a zamietnuté žiadosti o dotáciu.

Úplné znenie Výzvy č. 2 nájdete na stránke www.dunstreda.sk.

Toto ste už čítali?

Cookies