Back to top

Výzva pre úspešných žiadateľov dotácií z rozpočtu mesta v roku 2021

Publikované: 22. december 2021 - 9:42
Mesto Dunajská Streda upozorňuje úspešných žiadateľov na zúčtovaciu povinnosť splatnú do konca roka v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 2021“. Podrobnosti nájdete nižšie.
Výzva pre úspešných žiadateľov dotácií z rozpočtu mesta v roku 2021

Vyúčtovanie dotácií z rozpočtu mesta

Vážený prijímateľ dotácie!

Ku koncu roka by sme Vám radi pripomenuli, že vyúčtovanie úspešných žiadostí o dotácie z rozpočtu Mesta na financovanie projektov realizovaných v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 2021“ treba doručiť na mestský úrad do 30 dní odo dňa realizácie projektu (v prípade projektov s termínom ukončenia po 15. decembri 2021 najneskôr do 15. januára 2022).

  • Vyúčtovanie treba na Mestský úrad doručiť do 30 dní po skončení projektu

Prijímateľ dotácie je povinný predložiť mestskému úradu vyúčtovanie poskytnutej dotácie a vlastných zdrojov použitých na spolufinancovanie projektu na tlačive zverejnenom na webovom sídle mesta na tento účel v lehote 30 dní odo dňa realizácie projektu. O dodržaní termínu vyúčtovania rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke, v prípade osobného doručenia je to dátum uvedený  na pečiatke podateľne mestského úradu.

  • Projekty skončené po 15. decembri

V prípade projektov uskutočnených po 15. decembri predkladá prijímateľ dotácie vyúčtovanie mestskému úradu najneskôr do 15. januára 2022.

  • Žiadosť o predĺženie termínu vyúčtovania

V osobitných prípadoch je možné lehotu na vyúčtovanie dotácie predĺžiť; prijímateľ dotácie v tomto prípade musí doručiť mestskému úradu žiadosť o predĺženie termínu na vyúčtovanie v termíne najneskôr do 15 dní pred určeným termínom vyúčtovania.

  • Nevyčerpaná časť dotácie

Nevyčerpanú časť dotácie je prijímateľ povinný bezodkladne odviesť na účet Mesta, najneskôr však v lehote stanovenej na vyúčtovanie. Zároveň je potrebné zaslať príslušnému odboru avízo o vrátení nevyčerpaných finančných prostriedkov.

  • Dotácia použitá na INÝ ako zmluvne dohodnutý ÚČEL

V prípade, ak prijímateľ dotácie poruší povinnosť použiť dotáciu na dohodnutý účel, je povinný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Mesta vrátiť poskytnutú dotáciu Mestu.

  • Nevyúčtovaný projekt

Prijímateľ, ktorý nepredloží vyúčtovanie dotácie, je povinný dotáciu vrátiť na účet Mesta najneskôr do 15 dní odo dňa, kedy mu bola doručená výzva na vrátenie dotácie.

V prípade, že prijímateľ dotáciu riadne nezúčtuje, v nasledujúcom kalendárnom roku mu nemôže byť poskytnutá dotácia.

  • Neúplné vyúčtovanie

V prípade, že jednotlivé položky čerpanej dotácie nebudú podložené riadnymi účtovnými dokladmi, vyúčtovanie dotácie bude prijímateľovi vrátené na doplnenie. Prijímateľ dopracované doklady predloží k zúčtovaniu najneskoršie do 15 dní odo dňa ich vrátenia.

  • Porušenie podmienok vyúčtovania

Porušenie podmienok použitia dotácie upravených v zmluve sa považuje za porušenie finančnej disciplíny. Na porušenie finančnej disciplíny vrátane sankcií sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu (zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Vyúčtovanie projektu sa podáva v papierovej forme (nie elektronicky!) výlučne na na to určenom tlačive, ktoré nájdete na www.dunstreda.sk→ Občan→ Tlačivá→ Dotácie z rozpočtu mesta (LINK)

( v prílohe nájdete Manuál k vyúčtovaniu a samotný formulár „Vyúčtovanie poskytnutej dotácie“).

Toto ste už čítali?

Cookies