Back to top

Začnú s prácami na záchrane hodnôt

Publikované: 2. júl 2022 - 10:30
Samospráva mesta Dunajská Streda, na podnet Občianskeho združenia Bíró Márton, na počesť rodiny Kondé z mestskej časti Rad Pókatelek, ktorá mala veľký vplyv na život regiónu, vyhlásila rok 2022 za pamiatkový rok Kondé. Jedným z počinov bude úprava hrobu rodiny Kondé, najstaršieho hrobového miesta v Dunajskej Strede a jej premiestnenie. Hrob Kondé si prezreli viceprimátor A. Szabó László spolu s kamenárom tretej generácie Attilom Csaplárom a miestnym historikom Attilom Nagyom, ako aj vedúcim Občianskeho združenia Mártonom Bíró. Prezreli si aj hrob dôstojníka domobrany Ignáca Gálffyho z Malého Blahova. O detailoch prác na záchrane hodnôt v nasledujúcich mesiacoch budeme postupne informovať.
Začnú s prácami na záchrane hodnôt

Ako lokálpatrioti prezradili, vyzdvihnutie hrobu Kondé zhotoveného z červeného mramoru, vloženého do betónového základu, nebude ľahká úloha. Najdôležitejším momentom pamätného roka bude premiestnenie, úprava hrobu rodiny Kondé, ktorá sa nachádza v cintoríne Malé Blahovo. Práce budú prebiehať v nasledujúcich mesiacoch.

Pri premiestňovaní musia samozrejme počítať aj s exhumáciou, s uložením pozostatkov z "hrobu do hrobu".

Tento hrob sa nachádza neďaleko od hrobov farárov, v zanedbanej časti cintorína Dunajskej Stredy, je najstarším, najdôležitejším hrobom histórie mesta. Nápis na pomníku z červeného mramoru, s lebkou a prekríženými kosťami lýtok na kríži, je dosť opotrebený, ale ešte čitateľný:

„Pókateleki Kondé Istványnak Cs.

Kir. Tanátsosnak több Jelles nemes

Vármegyék Tábla Bírójának Életének

69. esztendejében Sz: Jakab

havának 30 napján 1803 történt

halála után és az ő Hitves

Társának született Padányi Biró

Margit Aszonynak a Ki is kedves

férje elvesztésén keseregvén aztán

két holnapokkal és hat napokkal

utánna költözött Életének

52- Esztendejében – ezen nyugvó Házat

és oszlopot mint elfelejthetetlen

szülőiknek emeltették

háládatos Gyermekei

1819 die.1.jun.a Domini”

Z dobových kroník, ale aj z ústneho podania vieme, akú výpravnú, okázalú kryptu mala rodina Kondé v niekdajšom cintoríne Újfalu (nachádzal sa v mieste medzi dnešným hotelom a okresným súdom).

Mnohí z nich boli až do konca roku 80. rokov 18. storočia pochovávaní aj do krypty kostola sv. Juraja.

Hrob, o ktorom je reč, je ich posledným memenom v meste, má však aj historickú hodnotu, odpočíva v ňom dcéra prvého majiteľa Žltého kaštieľa, Padányi Bíró Istvána, Padányi Bíró Margit, a jej manžel Kondé István.

Vyhlásenie roka 2022 za pamätný rok sa uskutočnilo pri príležitosti 680. výročia historického príchodu rodiny do mesta. Predok rodiny Kondé totiž práve pred 680. rokmi, v roku 1342 získal Rad Pókatelek, do krorého patril aj dnešný Žltý kaštieľ. Táto historická udalosť poslúžila k vyhláseniu pamätného roka.

Projekt "SOS - Zachráňte naše duše", ktorý slúži na posilnenie lokálpatriotizmu a regionalizmu, tiež sa pripravuje v letnom období. Cieľom tohto plánu zameraného na školy a združenia je, aby sa školy a občianske organizácie zapojili do údržby a opatery chránených hrobov, medzi inými o hroby miestnych duchovných (je medzi nimi aj čestný občan), ale aj iných historických, vojenských hrobov.

(na)

Toto ste už čítali?

Cookies