Back to top

Zápis detí do Materskej školy – Óvoda Ružový háj Dunajská Streda

Publikované: 5. máj 2020 - 14:41
Zápis do materských škôl mesta bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája – týka sa detí medzi 3. a 6. rokom veku. Vzhľadom na súčasnú situáciu bude prebiehať bez prítomnosti detí. Nižšie nájdete podmienky zápisu do Materskej školy –Óvoda Ružový háj Dunajská Streda.
Zápis detí do Materskej školy – Óvoda Ružový háj Dunajská Streda

Riaditeľka MŠ : Beáta Navrátilová
Telefón:+421 918 607 364
e-mail: msruzovyhaj [at] dunstreda.sk

Materská škola Ružový háj  je trojtriedna materská škola. Jedna trieda je s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.

MŠ sa nachádza v tichom prostredí, kde sa dôraz kladie na harmonický a všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, rozvíjanie jeho zručností a schopností prostredníctvom individuálnych, skupinových a kolektívnych činností.

Pre deti je zabezpečená možnosť navštevovania krúžku tanečného, športového, šikovných rúk a hravej angličtiny. U detí sa hravou formou vytvára  pozitívny vzťah k slovenskému jazyku v triedach s vyučovacím jazykom maďarským. Školský dvor je vybavený modernými drevenými hračkami a dopravným ihriskom.

Úzko spolupracujeme s pedagogicko- psychologickou poradňou a logopédom. V MŠ vytvárame radostné, láskavé, vľúdne, rodinné prostredie, inšpirujúce kreativitu a talent detí.

Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Riaditeľka MŠ Ružový háj Vám oznamuje, že žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

Žiadosti sa môžu podať 

 • mailom na adresu materskej školy msruzovyhaj [at] dunstreda.sk
 • poštou na adresu: Materská škola Ružový háj 1359/19, 92901 Dunajská Streda,
 • vhodiť do poštovej schránky MŠ Ružový háj Streda
 • vyplniť online na web stránke Mesta Dunajská Streda www.dunstreda.sk. .

Tlačivo Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete stiahnuť na stránke mesta https://dunstreda.sk/tlaciva ,alebo vyzdvihúť v MŠ Ružový háj v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Bližšie informácie na tel. čísle +421 918 607 364 v pracovných dňoch od 8.00 do 12.00 hod.

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt a pri nástupe dieťaťa do MŠ zákonný zástupca doloží potvrdenie o očkovaní a zdravotnom stave dieťaťa.

Ak sa jedná o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

PODMIENKY PRE PRIJÍMANIE DETÍ

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade s § 3 písm. c/ a d/, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. /ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“/.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
 • ​dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Prijímanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami § 28 odsek 11,12,13 zákona č. 245/2008 Z. z., aj vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. umožňuje, ale neukladá ako povinnosť. Riaditeľ materskej školy pred svojim rozhodnutím o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zváži, či na prijatie takéhoto dieťaťa má, alebo nemá vytvorené vhodné podmienky, a či bude schopný po prijatí takéhoto dieťaťa tieto podmienky dodatočne vytvoriť.

Na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy Ružový háj v Dunajskej Strede sa prednostne prijíma dieťa:

- ktoré dovŕšilo piaty rok veku

- s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

- s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

V prípade, ak bude o predprimárne vzdelávanie v MŠ záujem a budú ešte voľné miesta, pri vydávaní rozhodnutí o prijatí sa postupuje podľa pomocných kritérií tak, aby bolo dodržané právo dieťaťa na rovnoprávny prístup k vzdelávaniu .

 • trojročné dieťa, ktoré dosiahne vek 3 roky do konca augusta školského roka, ktorý predchádza roku začiatku vzdelávania a staršie deti
 • individuálna situácia dieťaťa /dieťa samoživiteľa , osirelé dieťa/
 • dieťa, ktoré má v materskej škole prijatého súrodenca
 • trvalý pobyt dieťaťa /čo neznamená ,že dieťa nemajúce trvalý pobyt nemôže byť prijaté/
 • ​výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné kapacitné podmienky

Podmienky prijatia:

Základné sebaobslužné návyky dieťaťa /hygiena, stravovanie/.

Vekuprimerané komunikačné schopnosti.

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa:

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa riaditeľka materskej školy vydá do 15. júla 2020.

Toto ste už čítali?

Cookies