Back to top

Zápis do 1. ročníka základnej školy – Smetanov háj

Publikované: 7. apríl 2020 - 10:51
Riaditeľstvo Základnej školy, Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda Vám oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční od 15.4. do 30.4.2020 bez osobnej účasti dieťaťa a jeho zákonných zástupcov z dôvodu ochrany pred šíriacim sa koronavírusom.
Zápis do 1. ročníka základnej školy – Smetanov háj

Žiadame zákonných zástupcov, aby:

  1. Na webovej stránke školy vyplnili tlačivo na zápis detí do 1.ročníka v elektronickej podobe.
  2. Priložili naskenovanú alebo odfotenú kópiu rodného listu dieťaťa (u zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí).
  3. Elektronicky vyplnené tlačivá v prílohe zaslali na e-mail školy: zssmetanovhajds [at] mail.t-com.sk

V prípade, že zákonní zástupcovia  dieťaťa nemajú možnosť elektronicky vyplniť tlačivo na zápis dieťaťa do 1. ročníka,  môžu si tlačivo na zápis dieťaťa do 1. ročníka osobne prevziať v papierovej forme na vrátnici školy, vyplniť ho  a s priloženou kópiou rodného listu dieťaťa odovzdať poverenému zamestnancovi školy dňa 15. apríla 2020 v čase od 15.30 h. do 17.30 h. (Informácie na tel.kontakte: 0917 17 27 94, 552 23 37).

  1. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
  2. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.
  3. Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu dovŕši 6 rokov (do 31.8.)

Pokiaľ sa zákonný zástupca rozhodne zmeniť školu dieťaťa dodatočne po zápise, musí túto skutočnosť oznámiť predchádzajúcej škole písomne najneskôr do konca augusta.

Zákonný zástupca môže požiadať o ročný odklad povinnej školskej dochádzky, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť (nedosiahlo potrebnú zrelosť v niektorej z hlavných vývojových oblastí vývinu dieťaťa - telesnej, mentálnej, sociálnej a emocionálnej, má zdravotné problémy). V takomto prípade musí svoju žiadosť o odklad oznámiť pri zápise do školy a písomne ju predložiť riaditeľovi školy. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Zákonný zástupca dieťaťa môže požiadať o to, aby do školy bolo výnimočne prijaté dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok veku v čase od začiatku školského roka do konca kalendárneho roka. K žiadosti však musí priložiť súhlasné vyjadrenie centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.

Dieťa môže navštevovať ZŠ aj v zahraničí, musí však byť riadne zapísané do kmeňovej školy na Slovensku. Pri zápise potom rodič túto skutočnosť oznámi. Zákonný zástupca následne musí písomne požiadať riaditeľa o povolenie navštevovať ZŠ v zahraničí. Žiadosť musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko dieťaťa, jeho rodné číslo, názov a adresu školy, ktorú bude v zahraničí navštevovať, telefónny a e-mailový kontakt zákonného zástupcu dieťaťa. V prípade, že sa dieťa bude v zahraničí zdržovať dlhodobo aj predpokladanú dĺžku pobytu v zahraničí a adresu bydliska v zahraničí.

Zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy na Slovensku má každý rodič, ktorý je občanom SR a takisto aj jeho dieťa má slovenské občianstvo, bez ohľadu na to, kde žije. Ak však má dieťa dvojité občianstvo, rodič tak urobiť nemusí, pokiaľ navštevuje školu v danom štáte podľa jeho legislatívy.

Ing. Gabriela Bothová riaditeľka

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda

Toto ste už čítali?

Tagy: zápisy
Cookies