Back to top

Zápis do základných škôl – aj v tomto roku nadpočet

Publikované: 5. máj 2020 - 9:57
Zápis detí do prvého ročníka základných škôl, zriaďovateľom ktorých je mesto Dunajská Streda, bol možný do 30. apríla, do Cirkevnej základnej školy sv. Jána až do 30. mája. Podľa počtu zapísaných už teraz môžme konštatovať, že v septembri naše školy začnú vzdelávanie s maximálnym počtom žiakov. Treba však podotknúť, v prípade, že pandémia nerozhodne inak ...
Zápis do základných škôl – aj v tomto roku nadpočet

Najviac prváčikov dali v Dunajskej Strede rodičia zapísať do Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Jilemnickej ulici. Ako nám povedal riaditeľ školy Peter Gajdoš, formou online zápisu im prišlo 122 žiadostí, z toho je 14 s odloženou školskou dochádzkou. V septembri by teda, po zvážení všetkých možností, začínali v plnej kapacite, s otvorením troch tried prvého ročníka.

V Základnej škole Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským aj tento rok zaznamenali nadpočet zapísaných detí: rodičia do školy nedávno vyhlásenej za najlepšiu v rámci takýchto inštitúcií dali do prvého ročníka zapísať 115 detí.

„Samozrejme máme radosť, že veľa rodičov nám prejavilo dôveru a svoje deti dali zapísať k nám, ale zároveň sme smutní, že nebudeme mať pre každé dieťa miesto“ - povedal riaditeľ školy János Masszi, podľa ktorého môže škola z kapacitných dôvodov otvoriť iba tri triedy. V tomto vo Vámbéryho prípade ako-tak pomôže len nevyhovieť asi v 20 prípadoch.

Nagy Árpád, riaditeľ Základnej školy Gyulu Szabóa sa tiež „šťastne sťažuje“, k nim totiž dali rodičia zapísať 94 detí. Z nich 12 požiadalo o odloženie školskej dochádzky, teda v skutočnosti ostáva 82 detí, otvoria 3 triedy, do ktorých v septembri môže zasadnúť 66 prváčikov.

„Do elokovanej triedy zatiaľ máme menej prihlásených, ale v konečnom dôsledku aj tento rok budú takí, ktorých budeme nútení odmietnuť. Nemôžeme prekročiť hranice svojich kapacít“ - povedal Árpád Nagy.

Základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským v Smetanovom háji začne 44 detí. Podľa riaditeľky Gabrielly Both aj u nich to je maximálny počet, v nasledujúcom školskom roku plánujú a môžu otvoriť dve prvé triedy s počtom 22 detí.

Do Základnej školy Zoltána Kodálya sa na školský rok 2020/21 zapísalo toľko detí, koľko majú prváčikov aj tento rok, teda 34. „Znova budeme začínať s dvoma triedami, ako vlani“ - odpovedala na našu otázku riaditeľka Ibolya Olivér.

Riaditeľka Cirkevnej základnej školy sv. Jána Ágnes Parák nám zatiaľ mohla poskytnúť iba dielčie údaje, veď u nich môžu rodičia zapisovať deti až do 30. mája.

„My sme ešte neuzatvorili zápis do našej školy, sme práve iba v polčase. Zatiaľ môžem poskytnúť iba neúplné výsledky: doteraz máme zapísaných 8 detí – presný počet bude známy na konci mesiaca. Zároveň prebieha aj zápis do materskej školy, tam rodičia zapísali 14 detí“ - povedala Ágnes Parák. V septembri otvoria po jednej triede tak v MŠ, ako aj v ZŠ, povedala riaditeľka.

Školy budú v prvom rade prijímať deti patriace do ich pôsobnosti, následne deti rodičov bývajúcich v meste Dunajská Streda, až potom prídu na rad tí, ktorí bývajú v priľahlých obciach a majú záujem dať svoje deti do škôl v meste Dunajská Streda.

Deti z priľahlých obcí tvoria asi tretinu z počtu zapísaných prváčikov do škôl v našom meste ...

(na)

Cookies