Back to top

Zápisy do materských škôl

Publikované: 2. máj 2022 - 14:47
Zápisy do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda na školský rok 2022/23 sa budú konať v máji 2022.
Zápisy do materských škôl

Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

Riaditeľ materskej školy určuje podmienky prijímania detí, základné podmienky prijímania sú zverejnené na webstránke mesta Dunajská Streda, ostatné podmienky prijímania detí po prerokovaní s pedagogickou radou školy riaditeľka zverejňuje na verejne prístupnom mieste.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Zákonný zástupca dieťaťa spolu so žiadosťou predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Počet podaných žiadostí nie je obmedzený, počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností konkrétnej materskej školy.

Možnosti zápisu:

  1. vyplnenie formulára, jeho následné odoslanie na e-mailovú adresu zvolenej materskej školy,
  2. osobné podanie žiadostí do vybranej materskej školy,
  3. zasielanie poštou - vyplnený formulár prosíme zaslať na adresu vybranej materskej školy
  4. elektronickou poštou.

Dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie v spádovej materskej škole. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt, ak rodič pre dieťa nevyberie inú materskú školu, s čím však musí riaditeľ tejto materskej školy súhlasiť. Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda určilo spádovosť materských škôl pre územie mesta pre plnenie povinného predprimárneho vzdelávania.

Ak sa prijíma dieťa k začiatku školského roka, o prijatí dieťaťa do materskej školy rozhodne riaditeľka materskej školy do 30. júna.

Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

  • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,
  • ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo
  • ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti  je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
  • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti  je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať) alebo
  • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením).

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti predložia riaditeľke materskej školy.

Zápis do základnej školy je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2022 šesť rokov. Dieťa, ktoré dovŕši 6-ty rok veku a nedosiahne školskú spôsobilosť, na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. O tejto skutočnosti rozhoduje riaditeľ materskej školy. O vydaní rozhodnutia treba informovať aj školu, kde bolo dieťa na zápise.

Toto ste už čítali?

Cookies