Back to top

Zasadala Komisia MsZ pre kultúru a medzinárodné vzťahy

Publikované: 27. január 2016 - 18:21
Riadne zsadnutie komisie pre kultúru sa konalo v pondelok. Položili sme niekoľko otázok Attilovi Karaffovi, predsedovi komisie:
Zasadala Komisia MsZ pre kultúru a medzinárodné vzťahy

- V roku 2016 bolo toto prvé zasadnutie komisie. Ktoré body, o ktorých ste jednali, považujete za najdôležitejšie?
Na prvom novoročnom zasadnutí komisie pre kultúru sme vyhodnocovali prémiové ukazovatele riaditeľky Mestského kultúrneho strediska (MsKS) a následne sme určili tohtoročné ukazovatele. Môžem povedať, že Ildikó Ibolya splnila takpovediac všetky očakávania komisie, a tak môžeme konštatovať, že sme dosiahli vo viacerých aspektoch pozitívny vývoj. Takým bolo napr. vypracovanie rozvojového plánu na renováciu vykurovacieho systému MsKS, vymáhanie pohľadávok, dodržiavanie rozpočtových pravidiel alebo tiež zvýšenie počtu vlastných programov. Riaditeľka uviedla, že v minulom roku zorganizovali v MsKS a v Galérii súčasných maďarských umelcov 260 podujatí.
-Vy ste boli jedným z tých, ktorí sa v súvislosti s tzv. chránenými hrobmi  usilovali o vznik ich presnej evidencie v rámci mestkých cintorínov. 
- Ešte na decembrovom zasadnutí zastupiteľstva sme so zástupcom primátora, Lászlóm A. Szabóm predložili poslanecký návrh na ochranu historických hrobov. Odporúčali sme, aby boli tieto historické pamiatky oslobodené od povinnosti platenia nájmu. Naším osobitným plánom je v spolupráci s Ochranným spolkom Csallóköz- Szerdahelyi 1860 a s inými občianskymi združeniami aj ďalšia starostlivosť o predmetné hroby. Do nášho projektu by sme postupne radi zapájali aj školy, aby si študenti uvedomili, že v historických hroboch odpočívajú slávne dunajskostredské osobnosti,  ktoré by mal každý poznať. Zoznam obsahuje hroby takých slávnych osobností, ktoré hrali významnú úlohu v minulosti mesta. Základ zoznamu tvoria napr. označenia hrobov mestských sudcov, notárov, učiteľov, ako aj rodinná hrobka Kondéovcov, ktorá je najstaršou v meste a je vo veľmi zlom stave. Sem patrí  napr. aj hrob staviteľov Wyberálovcov , prípadne ďalšie, v ktorých odpočívajú  významní predstavitelia z oblasti kultúry, športu a verejného života Dunajskej Stredy, ktorí šírili dobrú povesť nášho mesta. Na tomto zasadnutí komisie sme preskúmali aktuálny zoznam, ktorý na moju žiadosť pripravil miestny historik Attila Nagy. Mimochodom, tento zoznam môže byť rozšírený, takže tejto problematike sa môžeme venovať priebežne.
- Akými ďalšími plánmi ste sa zaoberali na zasadnutí?
- Od zástupcu primátora Zoltána Horvátha sme obdržali informácie o prebudovaní ústredného cintorína v súvislosti s novými parcelami a taktiež sme sa zaoberali oficiálnou žiadosťou týkajúcou sa  mestského trhoviska, ktorá bola podaná na Mestský úrad.
Okrem toho by som týmto rád upozornil všetky kultúrne inštitúcie  a združenia činné v našom meste, že do konca januára môžu odovzdať svoju žiadosť na podporu z programu „Verejnoprospešné služby a činnosti 2016“. Formulár nájdu na webovej stránke mestského úradu. Na podporu majú nárok právnické a fyzické osoby a podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalé bydlisko v Dunajskej Strede, alebo podnikajú v meste, alebo ponúkajú svoje služby obyvateľom mesta. Celkový rozpočet na kultúru schválený v decembri sa oproti predchádzajúcemu roku neznížil. Takže, ak tak ešte neurobili, mali by využiť príležitosť teraz! 
Zároveň, by som upozornil vedúcich kultúrnych organizácií, aj na to, aby poslali svoje ročné programy do kalendára podujatí mesta, aby sme o nich boli informovaní aj my a mohli tieto informácie poskytnúť aj obyvateľom.

Toto ste už čítali?

Cookies