Back to top

Zasadalo zastupiteľstvo

Publikované: 27. september 2023 - 22:38
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda zasadalo 26. septembra v poradí už ôsmykrát - okrem iného schválilo konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú správu mesta, tretiu zmenu rozpočtu v tomto roku, podmienky vydania a používania DS Rodinnej karty a DS Senior karty ako doplnkových kariet vernostnej karty mesta, či predloženie žiadostí súvisiacich s rekonštrukciou a modernizáciou ZŠ Zoltána Kodálya s VJM a ZŠ Smetanov háj.
Zasadalo zastupiteľstvo

V úvode rokovania bol na návrh nezávislých poslankýň Eriky Szelle a Tünde Brunczvik z programu stiahnutý „Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky 18/2023 územného plánu mesta Dunajská Streda“. Poslankyne poukázali na skutočnosť, že na preskúmanie takéhoto rozsiahleho materiálu nemali dostatok času. Zastupiteľstvo sa tak dohodlo, že mestský úrad zorganizuje pre mestských poslancov informatívne stretnutie k územnému plánu mesta.

Následne schválili konsolidovanú ročnú závierku a výročnú správu Mesta Dunajská Streda za rok 2022, ako aj zmenu rozpočtu mesta č. 3/2023. Nezávislý poslanec Ladislav Bachman v súvislosti s výsledkami kontrol ukončených v mesiaci september 2023 hovoril o tom, ako by sa dali spoločnosti Gastro DS, s.r.o. zvýšiť tržby, ale nápad, že by sa budovy škôl dali využiť na komerčné účely, primátor odmietol. O podobných témach by sa podľa Zoltána Hájosa malo diskutovať predovšetkým v odborných komisiách zastupiteľstva. V diskusii odznelo, že v súčasnosti sa dokončuje štvrtá kuchyňa Gastro DS, špecializujúca sa na diétne jedlá.

Na zasadnutí schválili návrhy na uzavretie zmlúv na zriadenie vecného bremena na pozemkoch nachádzajúcich sa na území mesta, z čoho vyplýva, že samospráva podporuje také infraštruktúry, ktoré zároveň slúžia na verejnoprospešné účely.

Zastupiteľstvo schválilo zámer výpožičky nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda medzi Centrom sociálnej starostlivosti Dunajská Streda a Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Dunajskej Strede. Ďalej tiež schválili víťaza obchodnej verejnej súťaže vo veci prevádzky bufetu pri ihrisku na Jesenského ulici. Poslanci schválili prevádzkovanie mestskej autobusovej dopravy spoločnosťou Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. V súvislosti s tým odznelo, že mesto by chcelo motivovať cestujúcu verejnosť, aby si namiesto áut za formu dopravy po meste vybrala nové elektrobusy vyrobené inovatívnou technológiou. Bezplatná mestská autobusová doprava začne prevádzkovať od 1. januára 2024.

Schválené boli aj nové názvy ulíc a verejných priestranstiev, takže mesto už má Panónsky háj, Ulicu Pála Angyala a Ulicu Lajosa Losonczyho – posledné dve pomenované po dvoch významných osobnostiach Malého Blahova.

Na zasadnutí schválili okrem iného Všeobecne záväzné nariadenie o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Centre sociálnej starostlivosti Dunajská Streda a doplnenie Komunitného plánu sociálnych služieb. Na návrh poslancov Lászlóa A. Szabóa, Krisztiána Nagya a Ákosa Horonya schválili Zásady, ktorými sa určujú podmienky vydávania a používania DS Rodinnej karty a DS Senior karty. Tieto by boli doplnkovými kartami k mestskej vernostnej karte a poskytovali by zľavy a výhody pre mnohodetné rodiny a dôchodcov.

Poslanci schválili aj výšku finančných prostriedkov z rozpočtu mesta, ktoré sa vyčlenia na obnovu ZŠ Zoltána Kodálya s VJM a ZŠ Smetanov háj, realizovanú v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl.

V závere zasadnutia odznelo aj to, že od 1. októbra už bude platiť zákaz parkovania na chodníku, pokiaľ tam nie je umiestnená dopravná značka povoľujúca parkovanie. Zoltán Hájos dodal, že mestský úrad posúdil, kde všade je potrebné takéto tabule umiestniť, príslušný odbor vie, kde je potrebné situáciu riešiť, ale bude otvorený aj ďalším požiadavkám.

(nagy), preklad: -et-

Toto ste už čítali?

Cookies