Back to top

Zastupiteľstvo tohto roku zasadalo po prvýkrát

Publikované: 20. marec 2024 - 13:10
Desiate zasadnutie mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda sa konalo 19. marca v Sieni Makovecza mestského úradu. Na programe bola okrem iného zmena rozpočtu mesta č. 1/2024, žiadosti súvisiace s otvorením nových súkromných materských a základných škôl, schvaľovanie podpory projektov z mestského rozpočtu. Na zasadnutí schválili aj návrhy na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda.
Zastupiteľstvo tohto roku zasadalo po prvýkrát

Zastupiteľstvo v úvode rokovania odsúhlasilo finančné účtovníctvo za rok 2023. Odznelo, že napriek náročnému roku plného výziev spôsobených opatreniami vlády a vysokou infláciou mesto dokázalo vložiť do rezervného fondu 1 609 941 eur. Zadlženosť mesta, ktorá predstavuje 29,48 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, naďalej zostáva nízka. K 31. decembru 2023 mesto evidovalo celkový dlh vo výške 8 114 960 eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k poklesu dlhu o 1 276 478 eur.

Väčšinu rozpočtového prebytku chce samospráva použiť na kapitálové investície. V roku 2024 bude zrekonštruovaných celkovo sedem úsekov ciest (Brezová ulica, Ulica Zoltána Fábryho, Kukučínova ulica, niektoré úseky ulíc Športová a Poľná, Jilemnického a Záhradnícka ulica), ako aj niekoľko úsekov chodníkov. V roku 2024 dôjde k rekonštrukcii domu smútku a jeho okolia na maloblahovskom cintoríne, revitalizácia čaká aj na MŠ na Nám. priateľstva, MŠ na Nám. SNP a Vermesovu vilu. Okrem toho sa na viacerých miestach zrealizujú aj investície, ktoré majú za cieľ spomalenie cestnej premávky či zvýšenie bezpečnosti na cestách. (Ďalšie detaily o obnovách ciest a iných investíciách nájdete na portáli dunajskostredsky.sk!)

Zastupiteľstvo schválilo výročnú správu o činnosti mestskej polície a plánuje realizáciu prípravných prác na položenie siedmich ďalších ostrovčekov polopodzemných kontajnerov. Samospráva sa zvýšením dane za užívanie verejných pozemkov snaží venovať aj požiadavkám obyvateľov v súvislosti s obmedzením nedbanlivosti majiteľov opustených a nepoužívaných vozidiel.

Poslanci neschválili zaradenie niekoľkých súkromných materských škôl do siete škôl a školských zariadení na území mesta, pretože, ako upozornil primátor Zoltán Hájos, v deviatich materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je stále dostatok voľnej kapacity, nehovoriac o ďalších dvoch cirkevných škôlkach či dvoch špeciálnych materských školách zriadených regionálnym školským úradom. Podľa slov primátora nie je dôvod otvárať ďalšie (súkromné) inštitúcie, keďže v jestvujúcich dunajskostredských materských školách je stále dostatok voľných miest. Navyše, klesajúce demografické ukazovatele nenaznačujú, že by v najbližších rokoch bol vznik nových škôlok opodstatnený. Poslanci tiež zamietli vznik novej súkromnej základnej školy.

V rámci osláv Dní sv. Juraja aj tento rok odovzdajú najprestížnejšie ocenenia Mesta Dunajská Streda. Na galavečere si dňa 27. apríla 2024 titul Čestný občan mesta prevezme Mihály Dobrovits, Ceny Pro Urbe Rudolf „Rezsi” Érsek, Priska Polačeková a hádzanársky klub HC DAC. Cenu mesta Dunajská Streda Pro Urbe Juvenis v roku 2024 udelia Rebeke Husvéthovej a Cenou Pro Educatione odmenia dlhoročné pedagogické pôsobenie Mgr. Miklósa Kálmána.

Vyhodnotili plnenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2023, ale o schválení zástupcu mesta do predstavenstva spoločnosti THERMALPARK DS, a.s. rozhodnú neskôr.

Zástupcovia mesta schválili návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľom Centra sociálnej starostlivosti, Zariadenia pre seniorov aj riaditeľke Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára, ako aj návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ich ročnej odmeny za rok 2024. Zastupiteľstvo schválilo nové meno pre Maloblahovský spoločenský dom: dňa 25. apríla tak priestor stretnutí obyvateľov mestskej časti Malé Blahovo prijme názov Maloblahovský spoločenský dom Ignáca Gálffyho.

(nagy)

 

Toto ste už čítali?

Cookies