Back to top

Zmeny EÚ pravidiel pre DPH

Publikované: 30. jún 2021 - 14:04
Európska únia robí dôležité zmeny pravidiel pre DPH, ktoré začnú platiť od 1. júla 2021
Zmeny EÚ pravidiel pre DPH

Bude sa to týkať všetkých spoločností, ale tieto zmeny sa dotknú najmä spoločností zameraných na predaj typu firma – spotrebiteľ (B2C) a online trhov vrátane tých so sídlom v EÚ aj tých mimo EÚ, ktoré predávajú zákazníkom v EÚ.

Tieto zmeny môžu viesť k jednoduchším postupom a zníženiu administratívneho zaťaženia. Mohlo by to mať aj širšie dôsledky na spôsob podnikania v rámci EÚ.

1. Zrušenie výnimky importnej DPH do hodnoty 22 EUR

Čo to znamená?

Od 1. júla 2021 sa bude DPH uplatňovať na všetok komerčný tovar importovaný do EÚ bez ohľadu na jeho hodnotu. V prípade zásielok s hodnotou do 150 EUR môže byť táto účtovaná buď v čase predaja prostredníctvom Import One-Stop Shop (IOSS) – nového jednotného kontaktného miesta pre import, alebo sa môže získať od koncového zákazníka prostredníctvom colného deklaranta (FedEx).

Ako to ovplyvní moju spoločnosť?

Zrušenie nízkej prahovej hodnoty 22 EUR nebude mať dopad na spoločnosti EÚ, ktoré predávajú tovar v rámci členských štátov EÚ. Spoločnosti EÚ, ktoré predávajú tovar dovážaný do EÚ, však už nebudú môcť importovať zásielky v hodnote do 22 EUR s nulovým DPH.

2. Zavedenie One-Stop Shop (OSS)

Čo to znamená?

Spoločnosti sa už nebudú musieť registrovať na DPH v každej krajine EÚ, kde predávajú, ak sa zaregistrujú na OSS. Spolu so zavedením OSS však EÚ ruší aj režim DPH prahov pre predaj na diaľku. Znamená to, že spoločnosti budú musieť uplatňovať sadzbu DPH tej krajiny EÚ, v ktorej sídli spotrebiteľ, a to už od prvého predaja a nie až po dosiahnutí určitej prahovej hodnoty.

Ako to ovplyvní moju spoločnosť?

Namiesto registrácie pre DPH vo viacerých krajinách EÚ budú môcť spoločnosti vyplniť štvrťročný OSS formulár, v ktorom uvedú všetky svoje relevantné predaje zákazníkom v rámci EÚ. DPH sa zaplatí ich domovskému daňovému úradu, ktorý ich potom prepošle do príslušných krajín.

To môže zjednodušiť náročnosť aj náklady na dodržiavanie cezhraničných DPH pre online predajcov a podporiť nárast cezhraničného predaja.

Výnimku z tohto všeobecného pravidla predstavujú spoločnosti založené v jednom členskom štáte EÚ, ktorých ročný cezhraničný predaj nedosahuje 10 000,00 EUR (predaje B2C tovaru a niektorých služieb). Tieto môžu uplatňovať svoju domácu sadzbu DPH a vykázať ju v predaji v rámci domáceho priznania DPH.

3. Niektoré online trhy sa stanú výbercami DPH

Čo to znamená?

Trhy, ktorých sa týkajú nové pravidlá EÚ pre DPH, môžu byť napríklad online platformy, ktoré uľahčujú predajné transakcie. Umožňujú predajcom predávať svoj tovar priamo zákazníkom.

Niektoré trhy budú namiesto spoločností, ktoré prostredníctvom nich predávajú, teraz zodpovedné za výber, vykazovanie a vracanie DPH. Výber DPH podľa trhov bude platiť pre tieto transakcie:

  • Importy B2C zásielok s hodnotou nepresahujúcou 150 EUR do EÚ (tam, kde trh požiadal o používanie IOSS).
  • Predaj tovaru zákazníkom v rámci EÚ a vnútroštátne od predajcov nachádzajúcich sa mimo EÚ.

Ako to ovplyvní moju spoločnosť?

Pri importoch B2C zásielok s hodnotou 150 €, kde trh požiadal o použitie IOSS, musia spoločnosti, ktoré cez tento kanál predávajú, použiť číslo IOSS na danom trhu a predložiť ho subjektu zodpovednému za colné vyhlásenie (FedEx).

Spoločnosti, ktoré predávajú tovar na viacerých trhoch, si musia uchovávať jednoznačné doklady o uskutočnení každého predaja. Okrem toho musia colnému deklarantovi predložiť aj číslo IOSS pre každý predaj.

Spoločnosti so sídlom mimo EÚ, ktoré využívajú online trhy na predaj tovaru v rámci EÚ a vnútroštátne, by tak mohli zrušiť svoju registráciu pre DPH v členských štátoch EÚ, keďže sa bude za dodávateľa tovaru považovať trh, ktorý bude aj zodpovedný za výber DPH. Mohla by sa tak znížiť administratívna záťaž na predajcov z krajín mimo EÚ.

MTI - felvidek.ma/fedex.com

Cookies