Back to top

Zoltán Hájos: „Svoje mesto by sme nemohli považovať za úspešné, keby v ňom nežili osobnosti schopné a ochotné konať v záujme obyvateľov Dunajskej Stredy”

Publikované: 28. apríl 2024 - 18:02
Slávnostné myšlienky primátora Zoltána Hájosa na slávnostnom odovzdávaní cien mesta 27. apríla v Mestskom kultúrnom stredisku Benedeka Csaplára. Slávnostné podujatie zorganizovala samospráva v rámci Dní svätého Juraja.
Zoltán Hájos: „Svoje mesto by sme nemohli považovať za úspešné, keby v ňom nežili osobnosti schopné a ochotné konať v záujme obyvateľov Dunajskej Stredy”

Vážené dámy a páni! Ctení naši hostia! Vážení laureáti mestských ocenení, milí nominanti na verejné ocenenia mesta Dunajská Streda 2024! Vážení hostia z našich partnerských miest!

Srdečne Vás vítam na slávnostnom odovzdávaní verejných mestských ocenení, ktoré, verní tradícii, uskutočňujeme v rámci série osláv organizovaných na počesť sv. Juraja, patróna mesta Dunajská Streda. Na dnešnom galavečere, tak ako i v uplynulých rokoch, oceňujeme výnimočné osobnosti i kolektívy, ktoré dosahujú mimoriadne výsledky v prospech komunity nášho mesta.

Svoje mesto by sme nemohli považovať za úspešné, keby v ňom nežili osobnosti schopné a ochotné konať v záujme obyvateľov Dunajskej Stredy. Jednotlivci a spoločnosti, ktoré vytvárajú pracovné miesta a ponúkajú prácu obyvateľom nášho mesta a ľuďom žijúcim v okolí, si zasluhujú úctu, pretože je dôležité, aby ľudia, ktorí chcú usilovne a poctivo pracovať, dokázali uživiť svoje rodiny a vychovať svoje deti vo vhodných podmienkach. Je potrebné zdôrazniť, že pre vedenie nášho mesta je dôležité, aby sa v Dunajskej Strede rodili deti, pretože ony sú našou budúcnosťou; práve im raz odovzdáme naše dedičstvo, či už architektonické alebo duchovné, ktoré sme toho času my sami prevzali po našich predchodcoch.

Práve z tohto dôvodu sme zaviedli tradíciu slávnostného privítania novorodencov a ich rodičov na mestskom úrade. Veríme, že je dôležité, aby sa naše deti vzdelávali predovšetkým vo svojom materinskom jazyku, čo je potrebné preto, aby naša komunita nestratila svoju identitu: jazyk, kultúru a tradície.

Mesto Dunajská Streda s prihliadnutím na výchovno-vzdelávacie potreby prevádzkuje deväť materských škôl a päť základných škôl. Dovolím si poznamenať, že výučbu v materinskom jazyku poskytujeme nielen pre väčšinovú maďarskú komunitu žijúcu v našom meste, ale aj pre menšiu slovenskú komunitu v materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy.

Dovoľte mi, aby som sa v myšlienkach vrátil k najmenším Dunajskostredčanom. Mnohí mladí ľudia si rodinu nezaložia preto, lebo nemajú takú nehnuteľnosť, kde by mohli vychovávať svoje deti. Vzhľadom na túto skutočnosť a v súvislosti so zavedením poplatku za rozvoj sme v našom meste založili mestskú nadáciu, aby sme najmä mladým dunajskostredským rodinám pomohli s nákladmi spojenými s kúpou bytu alebo rodinného domu, príp. s postavením nového bývania. Tí mladí ľudia, ktorí majú trvalý pobyt v našom meste a kúpili si alebo postavili byt či rodinný dom, môžu po osemnástich mesiacoch na adresu Nadácie Hniezdo zriadenej mestom Dunajská Streda podať žiadosť o finančný príspevok do výšky poplatku za rozvoj, platného v čase výstavby nového bývania.

Naši športovci, ľudové umelecké súbory a kultúrne združenia mesta Dunajská Streda šíria dobré meno nášho mesta za hranice okresu i do zahraničia, kde úspešne reprezentujú svoj klub, združenie, aj naše mesto, a domov sa často vracajú s množstvom uznaní a ocenení. Tieto úspechy a uznania možno dosiahnuť len tvrdou prácou, odhodlaním a za aktívnej spolupráce všetkých zainteresovaných. Samospráva mesta Dunajská Streda každoročne podporuje športové kluby a kultúrne skupiny pôsobiace v našom meste sumou viac ako 700 000 eur.

Na tomto mieste by som rád poďakoval našim športovcom, trénerom, vedúcim športových klubov, členom kultúrnych združení a ich vedúcim, ako aj rodičom, že spoločným úsilím sa im darí dosahovať množstvo vynikajúcich výsledkov, na čo môžu byť hrdí nielen oni, ale aj celá naša komunita.

Vážené dámy a páni!

I tohto roku bol na adresu mestského úradu doručený veľký počet nominácií na najprestížnejšie mestské uznania a rozhodovanie návrhovej komisie bolo neľahké. Je mi potešením, že najbližšie slávnostné chvíle môžeme zažiť spoločne. Pristupujeme k odovzdaniu verejných ocenení mesta Dunajská Streda!

Toto ste už čítali?

Cookies