Back to top

Župa otvorila dotačnú výzvu, z Fondu na rozvoj Trnavského kraja prerozdelí až 600-tisíc eur

Publikované: 23. máj 2023 - 9:30
Trnavský samosprávny kraj aj tento rok spustil výzvu na predkladanie žiadostí o podporu z Fondu na rozvoj Trnavského kraja. Cieľom župy je podporiť obce, organizácie a ich aktivity, ktoré výrazne prispievajú k propagácií kraja, napĺňajú jeho rozvojový potenciál a majú nadregionálny, celoslovenský alebo medzinárodný význam. Pre tento účel župa z rozpočtu vyčlenila až 600-tisíc eur. Záujemcovia môžu žiadosti predkladať elektronicky do 2. júna 2023, a to cez formulár dostupný na webe trnavskej župy.
Župa otvorila dotačnú výzvu, z Fondu na rozvoj Trnavského kraja prerozdelí až 600-tisíc eur

Jednou z našich dlhodobých priorít je podpora výnimočných aktivít obcí a organizácií v kraji, ktoré prispievajú k jeho rozvoju. Aj tento rok sme preto vyhlásili výzvu na predkladanie žiadostí o podporu z Fondu na rozvoj Trnavského kraja, v rámci ktorého prerozdelíme sumu vo výške 600-tisíc eur. Finančne podporíme aktivity zamerané napríklad na podporu práce s mládežou, rozvoj občianskej spoločnosti, rekonštrukcie, opravy a vybudovanie verejnej infraštruktúry, environmentálne aktivity spojené so zmierňovaním klimatických dopadov či rozvoj elektromobility. Žiadatelia môžu získať grant vo výške minimálne 10-tisíc eur,“

- uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Oblasti, v ktorých môžu byť projekty úspešné sa týkajú všeobecného rozvoja regiónov, podpory podnikania a zamestnanosti v kraji, rekonštrukcií, opráv a budovania verejnej infraštruktúry. Finančne kraj podporí aj environmentálne aktivity či výstavbu a rekonštrukcie cyklistickej infraštruktúry. Podporené budú aj návrhy inovatívnych riešení zamerané na zlepšenie kvality života v jednotlivých regiónoch. Financie sú určené aj na projekty spojené s revitalizáciou verejných priestranstiev, podporou práce s mládežou a spoločnosťou.

Oprávnenými žiadateľmi sú mestá a obce, právnické a fyzické osoby - podnikatelia, ktoré majú sídlo, trvalý pobyt alebo pôsobia na území Trnavského kraja, respektíve poskytujú služby obyvateľom tohto kraja. Žiadateľ musí zabezpečiť spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5 % z celkovej výšky poskytnutého grantu,“

upresnil Ján Raclavský z Organizačného oddelenia Úradu TTSK s tým, že v kontexte náročnej hospodárskej situácie sa župa rozhodla znížiť mieru spolufinancovania žiadateľov z 10 na 5 % oproti roku 2022.

Záujemcovia môžu žiadosti predkladať elektronicky cez formulár dostupný na webovej stránke trnavskej župy. Žiadosti o poskytnutie grantu je potrebné zaregistrovať najneskôr do 2. júna 2023.

V minuloročných výzvach bolo podporených dokopy 58 projektov v celom Trnavskom kraji. Medzi nimi projekt zameraný na záchranu hradu Korlátka pri Jablonici. Cieľom projektu bolo urobiť hrad bezpečnejším pre návštevníkov, a to dobudovaním zábradlí, terénnych schodíkov a altánku alebo kosením areálu. Župa sumou 32-tisíc eur podporila pokračovanie rekonštrukcie pamiatkovo chráneného objektu synagógy v obci Šaštín-Stráže, kde pribudla prípojka na vodu a elektrinu a realizoval sa reštaurátorský výskum. V okrese Galanta kraj dotáciou vo výške 13-tisíc eur podporil energeticky samostatné športovisko Veslárskeho klubu Šintava. Finančná podpora v celkovej hodnote 58-tisíc eur z Fondu na rozvoj Trnavského kraja bola udelená aj na rozšírenie siete elektronabíjacích staníc na území kraja.

TTSK

Toto ste už čítali?

Cookies