Back to top

Ako sa dá znížiť množstvo odpadu?

Publikované: 14. december 2016 - 15:51
6. decembra na zasadnutí MsZ diskutovali poslanci aj o otázke odpadu.

Ako je známe, mesto Dunajská Streda sa  v poslednej dobe snaží v záujme zníženia množstva komunálneho odpadu vplývať na občanov viacerými spôsobmi. Kampaňou podporujúcou separovanie odpadu chce vplývať na najmenších, ale spolu so spoločnosťou FCC Environment, ktorá sa zaoberá hospodárením s odpadom, chce mesto rôznymi spôsobmi, napríklad aj pomocou informačného materiálu uverejneného v Dunajskostredskom hlásniku, podporovať informovanosť občanov v tejto téme.

Zber záhradného odpadu prostredníctvom Municipal Real Estate DS, s.r.o. tiež znamenal významný pokrok, ale ako na zasadnutí informoval primátor poslancov, ešte stále veľa občanov nechápe podstatu otázky. Zoltán Hájos vo svojej obrazovej prezentácii poslancom znázornil, aké druhy odpadu sa dostanú vedľa nádob, alebo do okolia bytových domov, odstránenie ktorých si vyžaduje nadmerné výdavky zo strany mesta. Požiadal aj o pomoc poslancov v spoločnom hľadaní riešenia, ako sa vyhnúť týmto nelegálnym skládkam odpadu, pretože súčasné skúsenosti ukazujú, že obyvatelia, bohužiaľ, tieto prípady mestskej polícii nehlásia, snáď až na jednu výnimku. V takomto prípade je ťažké proti nim zakročiť. Načrtol, že jednou z možností je vybudovanie kamerového systému.

Roland Hakszer navrhol, aby nejakým spôsobom odmenili tých, ktorí upozornia Mestskú políciu, lebo to sú nielen obyvatelia mesta, ale aj ľudia prichádzajúci z okolitých dedín, ktorí vyložia svoj odpad v Dunajskej Strede. V skoršej časti zasadnutia poslanec Marián Ravasz zdôraznil, že výdavky na prepravu odpadu sú v pomere k veľkosti mesta nadmerné. Podľa Lászlóa Bachmanna by bolo dôležité informovať občanov, akým spôsobom sa dá odviezť stavebný odpad, alebo nepoužívaný nábytok, napríklad uverejnením telefónneho čísla, na ktorom sa dá potreba odvozu nadmerného odpadu nahlásiť,  na webovej stránke mesta, kým László Gútai upriamil pozornosť prítomných  aj na pozitívne príklady.

Poslanci sa počas diskusie na túto tému dohodli, že skutočný pokrok sa dá očakávať len vtedy, keď sa uskutoční výstavba zberného dvoru. Primátor však prezradil aj to, že dovtedy nevedia uskutočniť ďalšie plánované zníženie mestského poplatku za odvoz odpadu, kým sa v otázke týkajúcej sa odpadu budú vyskytovať podobné problémy, ktoré znamenajú v rozpočte mesta nadbytočné náklady.

 

Toto ste už čítali?

Cookies