Nachádzate sa tu

Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia

Toto ste už čítali?

Februárová jar

Februárová jar

Dá sa povedať - nastávajúci týždeň bude mať jarný charakter

Publikované: 2019, september 17 - 11:09 | Pre verejnosť
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Úrad civilnej ochrany vydalo príručku pre obyvateľstvo, ktorá sa nachádza na webovej stránke Mestského úradu dunstreda.sk. Pár užitočných rád z príručky:
Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia

Ako postupovať pri dopravnej nehode spojenej s únikom nebezpečných látok?

• odstavte vozidlo tak, aby ste neblokovali celú pozemnú komunikáciu,

• zastavte motor vozidla a urýchlene opustite zamorený priestor (v prípade dosahu pôsobenia nebezpečnej látky),

• chráňte si dýchacie cesty prostriedkami improvizovanej ochrany (vreckovkou, šatkou,...), • v žiadnom prípade sa nepribližujte k havarovanému vozidlu, z ktorého uniká nebezpečná látka (neohrozujte svoj život),

• čo najskôr oznámte nehodu na čísle tiesňového volania 112,

• nedotýkajte sa nebezpečnej látky, ani predmetov, ktoré ňou boli kontaminované,

• po príchode záchranárov sa riaďte pokynmi veliteľa zásahu alebo polície.

Ako postupovať pri vzniku požiaru?

• zistený požiar ohláste bez zbytočného odkladu na číslo tiesňového volania 112 alebo 150,

• ak je to možné, požiar uhaste alebo spravte nutné opatrenia k zamedzeniu jeho šírenia,

• uzavrite prívod plynu, • podľa možností vyveďte do bezpečnej vzdialenosti ľudí a zvieratá, vyneste cenné veci,

• uvoľnite prístupové cesty záchranným zložkám,

• nekomplikujte činnosť záchranným zložkám po ich príjazde na miesto zásahu,

• na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa jednotky požiarnej ochrany alebo starostu obce poskytnite vecnú alebo osobnú pomoc.

Ako postupovať pri vzniku víchrice?

• keď nemusíte, nevychádzajte z domu,

• nezdržiavajte sa na voľných plochách,

• nezdržujte sa pri labilných prekážkach, • zatvorte a zabezpečte okná a dvere,

• odložte z dvorov voľne položené predmety, • nepúšťajte von deti,

• zabezpečte domáce zvieratá, • neparkujte pod stromami a pri chatrných budovách,

• s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdite po otvorených veterných plochách.

Ako postupovať pri úniku nebezpečných chemických látok?

• urýchlene opustite ohrozené miesto (proti smeru vetra),

• čo najskôr sa ukryte v uzavretej miestnosti (ak je dostupný úkryt, tak v ňom),

• uzatvorte a utesnite okná, dvere a ďalšie otvory (vytvorenie izolovaného uzavretého priestoru),

• vypnite ventiláciu, • uhaste otvorený oheň, vypnite plynové spotrebiče,

• sledujte vysielania v hromadných informačných prostriedkoch (rozhlas, televízia),

• riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko,

• pripravte si prostriedky improvizovanej ochrany osôb (na ústach a nose si pridržte navlhčenú poskladanú tkaninu),

• pripravte si evakuačnú batožinu, • telefonujte len v súrnom prípade (nezaťažujte telefónne linky),

• poskytnite pomoc chorým, postihnutým, starším osobám, osobám neschopným pohybu, postarajte sa o deti bez dozoru,

• nakŕmte domáce zvieratá, dajte im vodu a uzatvorte ich,

• zachovajte pokoj a rozvahu,

• budovu opustite len na pokyn,

• ak ste mimo budovu, vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo zdroja úniku a vašej polohy (ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni, okamžite vyhľadajte ukrytie v budovách a postupujte, ako pri pobyte v nich),

• čakajte na ďalšie pokyny.

Nikdy sa neukrývajte do pivníc a terénnych nerovnost (priehlbiny, jamy, priekopy a pod.) nakoľko väčšina plynných chemických látok je relatívne ťažšia ako vzduch!!!

Varovanie obyvateľstva

Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi:

a) "VŠEOBECNÉ OHROZENIE" - dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti,

b) "OHROZENIE VODOU" - šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.

Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje signálom "KONIEC OHROZENIA" - dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania.

Varovné signály a signál "KONIEC OHROZENIA" sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Čo urobiť, keď zaznie siréna?

* počúvať signál a zistiť pred čím Vás varuje

* vyhľadať čo najrýchlejšie úkryt, t.j.: * zostať doma,

* vrátiť sa, ak ste v blízkosti domova ,

* alebo vstúpiť do najbližšej budovy (obchod, úrad ap.),

* deti zostávajú v škole, kde budú informované a chránené

* ak Vás varovný signál zastihne v aute, treba čo najskôr vyhľadať priestor vhodný na ukrytie,

* uzavrieť a utesniť okná, dvere, vetracie otvory, * zapnúť rádio alebo televízor a sledovať vysielanie RTVS,

* riadiť sa podľa ďalších informácií,

* zbytočne neblokovať telefónne linky, telefonovať len v súrnom prípade.

Online príručka je k dispozícii na webovej stránke dunstreda.sk:
https://dunstreda.sk/files/p_2_co_ma_kazdy_vediet_v_pripade_ohrozenia.pdf

Zdroj: dunstreda.sk