Back to top

Do konca januára treba ohlásiť predaj alebo nadobudnutie nehnuteľností

Publikované: 17. január 2018 - 17:32
Referát daní a poplatkov Mestského úradu v Dunajskej Strede upozorňuje vlastníkov nehnuteľností, ktorí v roku 2017 nadobudli alebo predali nehnuteľnosť, sú povinní do 31. januára 2018 podať daňové priznanie. Týka sa to tých vlastníkov, ktorí v roku 2017 dedili, kúpili alebo predali nehnuteľnosť, alebo ich stavba bola skolaudovaná, ale aj v tom prípade, ak v minulom roku im bolo vydané právoplatné stavebné povolenie.
Do konca januára treba ohlásiť predaj alebo nadobudnutie nehnuteľností

Na základe ohlásenia týchto zmien bude možné na rok 2018 vyrubiť daň podľa aktuálneho majetkového stavu. Príslušný referát mestského úradu žiada občanov, aby  daňové priznanie odovzdali do uvedeného termínu, teda do konca januára. V zmysle zákona v prípade nesplnenia tejto povinnosti  mestský úrad môže vyrubiť pokutu.

Príslušný referát finančného odboru upozorňuje občanov aj na ďalšiu dôležitú povinnosť. Ohlasovaciu povinnosť má aj občan, u ktorého došlo ku zmene trvalého bydliska. Ohlásenie zmeny je potrebné preto, aby  rozhodnutie o výmere dane za nehnuteľnosť a za komunálny odpad na rok 2018 bolo možné občanovi doručiť na aktuálnu adresu. Ohlásením zmeny trvalého bydliska sa dá predísť mnohým komplikáciám, predovšetkým exekúciám. Ak daňovník totiž túto svoju povinnosť zanedbá, príslušný referát mestského úradu mu doručí rozhodnutie o výmere dane za nehnuteľnosť na starú, čiže už neaktuálnu adresu. V zmysle zákona ak adresát do 14 dní neprevezme na pošte zásielku, tá sa považuje za doručenú. Ak do stanoveného termínu daň za nehnuteľnosť nebude uhradená, úrad zaháji exekučné konanie, ktoré však občana zaťažuje ďalšími zbytočnými výdavkami. Mestský úrad  dodatočné reklamácie už nemôže brať do úvahy. Preto mestský úrad žiada zodpovedný prístup občanov, ktorí sa v minulo roku odsťahovali z mesta, aby vo vlastnom záujme túto zmenu zahlásili na príslušných referátoch mestského úradu.

Podrobnejšie informácie podávajú na týchto telefónnych číslach: 590 39 50, 0915 702 725 és a 0918 607 319

Toto ste už čítali?

Cookies