Back to top

Envirorezort si pripomínal Svetový deň vody

Publikované: 23. marec 2024 - 16:38
Tohtoročnou témou Svetového dňa vody je Voda pre mier. Cieľom je zamerať pozornosť na zásadnú úlohu, ktorú voda zohráva v stabilite a prosperite sveta. Obmedzený alebo žiadny prístup k vode, ako aj jej znečistenie môže stupňovať napätie medzi krajinami a stať sa tak spúšťačom konfliktov vo svete. Pri príležitosti Svetového dňa vody pripravili rezortné organizácie ministerstva pre verejnosť viacero podujatí.
Envirorezort si pripomínal Svetový deň vody

Slovensko má bohaté zásoby vody. Podľa podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu je envirorezort zodpovedný za čistotu a kvalitu vôd a ich dobrý manažment.

„Mali by sme byť aktívnejší aj na medzinárodnom poli, pretože voda je nedostatkovým tovarom a je čoraz vzácnejšia. Veľa národov a štátov vo svete je odkázaných na dovoz vody alebo revolučný manažment vôd. Slovensko je v tejto veci ochotné pomáhať druhým a byť súčasťou hydrodiplomacie,“ zdôraznil Taraba. V tejto súvislosti sa vicepremiér Taraba zúčastní na pozvanie predstaviteľov Indonézie celosvetového kongresu o vodách. „Aj to je dôkaz toho, že Slovensko má veľké renomé v tejto oblasti a musíme ho ďalej rozvíjať,“

dodal Taraba.

Kampaň Organizácie Spojených národov (OSN) v rámci Svetového dňa vody upozorňuje, že voda môže byť zdrojom, ale aj riešením konfliktov, ktorým ľudstvo čelí. Kľúčom k riešeniam je spolupráca v oblasti spravodlivého a udržateľného využívania vody prostredníctvom medzinárodných dohovorov.

Svetový deň vody má tiež pripomenúť význam dostatočného množstva bezpečnej pitnej vody. Slovensko patrí vďaka zdrojom kvalitných podzemných vôd k štátom, v ktorých podzemná voda predstavuje najvhodnejší zdroj pitnej vody.

Slovensko má v budovaní vodárenskej infraštruktúry obrovský investičný dlh, viac ako 1,5 mld eur. Súčasné vedenie envirorezortu podporuje stabilný prístup k vode. V tejto súvislosti zintenzívňuje pomoc samosprávam v oblasti vodárenských projektov prostredníctvom európskych fondov, ale aj Environmentálneho fondu, ktorý do konca marca zverejní harmonogram pripravovaných špecifikácií a výziev. Ministerstvo tiež stabilizuje financovanie Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorý je správcom vodných tokov a zamestnáva približne tritisíc ľudí.

V rámci Programu Slovensko je alokovaných takmer 600 mil. eur celkovo na opatrenia zamerané na podporu udržateľného vodného hospodárstva. Z toho na zabezpečenie zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a obnovu infraštruktúry je vyčlenených cca 146 mil. eur. Prislúchajúce národné spolufinancovanie predstavuje ďalších cca 26 mil. eur.    

Stupňujúce sa prejavy klimatickej zmeny, ako sú bleskové povodne a  sucho, trápia čoraz častejšie aj jednotlivé regióny Slovenska. Nepriaznivé dôsledky sucha sa prejavujú predovšetkým v poľnohospodárstve, lesníctve, vodnom hospodárstve, ale tiež v mestskom sídelnom prostredí. Ministerstvo preto presadzuje opatrenia, ktoré sa zameriavajú na správne hospodárenie s vodou, zmierňujú sucho a zvyšujú vodozádržnú funkciu krajiny. Dôležitým dokumentom je Koncepcia vodnej politiky SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050, na ktorej aktualizácii ministerstvo momentálne pracujPri príležitosti Svetového dňa vody organizujú rezortné organizácie ministerstva viaceré podujatia. Dostupné sú na tomto linku https://minzp.sk/spravy/2024/marec/envirorezort-si-pripomina-svetovy-den-vody.html.

MŽP SR

Toto ste už čítali?

Cookies