Back to top

Každé dieťa si zaslúži rovnakú šancu na úspech v škole a v živote

Publikované: 16. december 2023 - 15:52
Rezort školstva predstavil Metodickú príručku desegregácie vo výchove a vzdelávaní. Jej cieľom je prispieť k zlepšeniu aplikačnej praxe pri predchádzaní a eliminácie segregácie v školskom prostredí na Slovensku, v nadväznosti na definíciu segregácie vo výchove a vzdelávaní zavedenú do školského zákona na jar 2023.
Každé dieťa si zaslúži rovnakú šancu na úspech v škole a v živote

Metodická príručka vysvetľuje segregáciu ako prierezový fenomén vo vzťahu k všetkým dôvodom diskriminácie uvedených v antidiskriminačnom zákone, pričom sa zameriava predovšetkým na ozrejmenie pojmu segregácia vo výchove a vzdelávaní z dôvodu rasy, etnicity a farby pleti. Metodická príručka ponúka rámcové návody pre školy a zriaďovateľov na praktické riešenie situácií s rizikom segregácie podľa rôznych typov lokalít s koncentráciou rómskeho obyvateľstva na Slovensku.

Cieľom je prispieť aj k strategickému zámeru zvyšovania kvality a inkluzívnosti vzdelávania na Slovensku a znižovať vplyv socioekonomického zázemia na výsledky žiakov a ich šance plnohodnotne sa uplatniť v živote. Ministerstvo reaguje aj na konanie Európskej komisie voči Slovensku vo veci porušenia európskej smernice o rasovej rovnosti. Téma desegregácie vo vzdelávaní je zároveň súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR.

Žaloby sú, samozrejme, silná motivácia konať. Ale nerobíme to kvôli nim. Robíme to preto, aby sme každému dieťaťu na Slovensku dali šancu na dobrý život,“

- zdôraznil minister Tomáš Drucker.

Zvyšovanie povedomia o inklúzii a desegregácii v školskom prostredí, vytvorenie vzorových desegregačných plánov s návrhmi riešenia predchádzania a odstraňovania segregácie pre rôzne typy lokalít a situácií, či eliminácia neodôvodneného zaraďovania rómskych detí do špeciálnych škôl pre deti a žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím, to sú hlavné ciele chystaného národného projektu desegregácie.

Príručka ozrejmuje segregáciu ako prierezový fenomén vo vzťahu k všetkým dôvodom diskriminácie uvedených v antidiskriminačnom zákone. Praktická časť príručky prináša konkrétne návody na riešenie situácií s rizikom segregácie podľa rôznych typov lokalít s koncentráciou rómskeho obyvateľstva na Slovensku. Zaoberá sa najmä diskrimináciou a segregáciou, ktorá sa v medzinárodnom práve označuje ako „rasová segregácia“.

Ďalším krokom v rámci projektu je zavedenie jednotného systému monitorovania rizika segregácie. Pilotné monitorovanie začne v roku 2024. Jeho primárnym cieľom je správne nastavovanie a vyhodnocovanie desegregačných politík s ambíciou ich pretavenia do efektívnych inkluzívnych opatrení. Účelom analýzy nebude hodnotenie, alebo penalizácia škôl v prípade identifikácie rizika segregácie. Naopak, účelom monitorovania škôl bude zabezpečiť každej škole adresnú pomoc a podporu na základe zistenia reálnych potrieb.

Do konca roka 2025 ministerstvo školstva zverejní komplexnú monitorovaciu správu spracovanú na základe administratívneho vyhodnocovania dát na všetkých stupňoch vzdelávania z monitoringu rizika segregácie. Do komplexnej správy rezort zahrnie aj informácie a údaje o uplatňovaní desegregačných štandardov.

MŠVVŠ SR
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto ste už čítali?

Cookies