Back to top

Ministerstvo školstva predstavilo ciele a plány v oblasti vysokého školstva pre najbližšie roky. Výšku štátnej dotácie prvýkrát ovplyvní aj kvalita a výkon vysokých škôl

Publikované: 23. august 2023 - 16:33
Zvýšenie kvality a výkonov slovenských vysokých škôl najmä v porovnaní so susednými krajinami, väčšie prepojenie štúdia s praxou, zrýchlenie posunu slovenskej spoločnosti na inovatívnu a vzdelanostnú spoločnosť či zastavenie odlivu študentov a vedcov. To sú hlavné zámery rezortu školstva pre obdobie 2023 – 2028. Vláda SR prijala 23. 8. 2023 uznesenie, ktorým sa zvýšia vysokým školám dotácie zo štátneho rozpočtu formou výkonnostných zmlúv.
Ministerstvo školstva predstavilo ciele a plány v oblasti vysokého školstva pre najbližšie roky. Výšku štátnej dotácie prvýkrát ovplyvní aj kvalita a výkon vysokých škôl

Rezort školstva predstavil strategický dokument „Dlhodobý zámer ministerstva školstva vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôl na roky 2023 – 2028“. Dlhodobý zámer určuje postup ministerstva v ďalších rokoch pri tvorbe štátnej politiky v oblasti vysokého školstva.

Východiskami pre tento zámer je skutočnosť, že vysoké školy za ostatné roky prechádzajú systémovou transformáciou v oblasti poskytovania vysokoškolského vzdelávania pod vplyvom nového prístupu pri akreditácii, čím sa nastavujú nové vnútorné systémy kvality s cieľom budovať kultúru kvality vo vzdelávaní. Zároveň hodnotenie vedeckej činnosti VER 2022 ukazuje, že existuje výrazný potenciál vysokých škôl na realizáciu kvalitného výskumu, a tiež na jeho rozvoj smerom k medzinárodne porovnateľnej kvalite.

Dlhodobý zámer sa zameriava primárne na podporu kvality, otvorenosti a dostupnosti vysokoškolského prostredia. Cieľom je zvýšiť výkonnosť slovenských vysokých škôl, podporiť ich diverzifikáciu, profiláciu, inklúziu a spoluprácu so zahraničím, verejným a súkromným sektorom. Prijaté opatrenia prispejú k vyššiemu ekonomickému rastu, vyššej konkurencieschopnosti a posilneniu inovačného potenciálu Slovenska.

Dlhodobý zámer tvorí päť top strategických priorít:

  1. Podpora diverzifikácie vysokých škôl vo väzbe na profily a poslania vysokých škôl a štruktúru ich výkonov,
  2. zabezpečenie dostatočnej, včasnej a adresnej podpory pre všetkých študentov vysokých škôl,
  3. reforma metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám reflektujúca ich diverzifikáciu v špecializácii,
  4. podpora princípov otvorenej vedy, otvoreného vzdelávania a akademickej etiky na vysokých školách,
  5. podpora kariérového rozvoja pre vyššiu kvalitu výskumu a vzdelávania.

Kľúčovým prvkom reformy a transformácie verejných vysokých škôl je zavedenie výkonnostných zmlúv na roky 2024 – 2028. Uzavretie zmlúv so všetkými verejnými vysokými školami do konca roka 2023 bude zároveň splnením kľúčového míľnika komponentu 8 Plánu obnovy a odolnosti SR.

Zavedenie výkonnostných zmlúv, ako aj personálne zabezpečenie úloh si vyžaduje dodatočné zdroje zo štátneho rozpočtu. Od roku 2024 dôjde k navýšeniu štátnej dotácie o 46 900 000 eur, v roku 2025 bude štátna dotácia navýšená o 67 000 000 eur a v roku 2026 to bude o 87 100 000 eur. Celkovo na obdobie 2024 – 2026 dostanú vysoké školy navýšenie o 201 000 000 eur.

Táto podpora vysokých škôl prostredníctvom výkonnostných zmlúv zvýši aj ich atraktivitu a mala by prispieť k vyššiemu záujmu o štúdium, a tým k zníženiu odlivu talentov do zahraničia. Zdroje navyše, ktoré sa investujú do výkonnostných zmlúv s vysokými školami, predstavujú veľmi dobrý pomer hodnoty za peniaze.

Vysoké školy tak zvýšia svoju kvalitu a výkony na základe jasných merateľných ukazovateľov, ktorými sú:

  • kvalitné a atraktívne vysokoškolské vzdelávanie,
  • kvalitná veda, výskum a iná tvorivá činnosť na vysokých školách,
  • spoločenské dopady a regionálna spolupráca vysokých škôl,
  • integrácia vysokoškolských kapacít,
  • internacionalizácia vysokých škôl.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Toto ste už čítali?

Cookies