Back to top

Na Slovensku od júla bude umožnený predaj potravín po záruke

Publikované: 16. jún 2022 - 12:44
Na Slovensku bude umožnený predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti (DMT), ale až po ich ponuke charite. Táto a mnohé ďalšie zmeny vyplývajú z novely zákona o potravinách z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú schválilo plénum Národnej rady (NR) SR. Odkedy budú nové pravidlá platiť?
Na Slovensku od júla bude umožnený predaj potravín po záruke

Prevádzkovateľ bude podľa novely zákona môcť predávať potraviny, ktorým uplynul DMT, len ak sú bezpečné, a to len vo svojich vlastných prevádzkach, konečnému spotrebiteľovi, len ak sú zreteľne oddelene umiestnené od ostatných potravín a najviac po obdobie 45 dní od uplynutia DMT.

Zároveň dôjde k vypusteniu povinného dodržiavania podielu poľnohospodárskych produktov a potravín vyrobených v SR pri listinnej alebo elektronickej propagácii a marketingu. Prevádzkovateľ však bude povinný uviesť v propagačnom letáku percentuálny podiel slovenských výrobkov z celkovej ponuky.

Ďalej sa ustanovuje, že ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opakovanému porušeniu povinnosti, za ktorú bola uložená pokuta, orgán úradnej kontroly potravín uloží pokutu až do štvornásobku sadzby pokuty. Z pôvodného znenia sa vypúšťa minimálna hranica pokuty vo výške 50-tisíc eur.

Plénum schválilo aj pozmeňujúci návrh poslanca Martina Fecka (OĽaNO), ktorým sa má ustanoviť systém ochrany potravinovej bezpečnosti štátu. Ministerstvo pôdohospodárstva všeobecne záväzným predpisom určí zoznam poľnohospodárskych a potravinárskych komodít a kritickú hodnotu ich skladových zásob, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti štátu.

Podnikatelia, ktorí umiestňujú na trh danú komoditu, budú povinní oznámiť ministerstvu množstvo jej skladových zásob dvakrát ročne. Počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu sa oznamovacia povinnosť plní mesačne. Ak budú chcieť počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu vyviezť do iného členského štátu alebo do tretej krajiny komoditu v množstve viac ako 400 ton za kalendárny mesiac, budú tiež povinní to oznámiť ministerstvu. Rezort následne posudzuje, či tým môže byť ohrozená potravinová bezpečnosť štátu. Ak subjekt nesplní svoju oznamovaciu povinnosť, alebo uvedie nesprávne či nepravdivé údaje, hrozí mu pokuta v rozmedzí 100 eur až 20-tisíc eur.

Na základe pozmeňujúceho návrhu poslankyne Jarmily Halgašovej (SaS) sa zároveň upravuje povinnosť zverejňovať vybrané právoplatné rozhodnutie orgánov úradnej kontroly potravín a sprístupňovať na žiadosť ich rozhodnutia. Tiež sa nanovo formuluje povinnosť obce vopred oznámiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe predaj potravín na trhových miestach, pričom sa zdôrazňuje povinnosť obce vopred oznámiť ambulantný predaj potravín na jej území. Podľa návrhu sa tiež znižujú pokuty za priestupky na úseku úradných kontrol potravín pri opakovanom porušení povinnosti.

Zákon má byť účinný od 1. júla.

pluska.sk/ ma7.sk

Toto ste už čítali?

Cookies