Back to top

Návrh prvej SMART stratégie rozvoja kraja bol verejne prerokovaný, jeho realizácia zlepší verejné služby

Publikované: 22. marec 2023 - 13:42
Na Úrade Trnavského samosprávneho kraja sa vo štvrtok 16. marca 2023 uskutočnilo verejné prerokovanie návrhu SMART stratégie rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja pre roky 2023 až 2030. Dokument, ktorý dopĺňa nedávno verejne prerokovaný Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TTSK, je príležitosťou zvýšiť kvalitu života v kraji aplikáciou SMART princípov do verejných politík a podporiť digitalizáciu a inovatívne riešenia v kraji. Na podujatí bola prezentovaná aj správa o hodnotení strategického dokumentu z pohľadu vplyvu na životné prostredie (SEA).
Návrh prvej SMART stratégie rozvoja kraja bol verejne prerokovaný, jeho realizácia zlepší verejné služby

„Máme víziu moderného, atraktívneho, technologicky vyspelého a konkurencieschopného kraja doma aj v zahraničí. Všetky tieto parametre sme zakomponovali aj do návrhu našej prvej SMART stratégie, ktorou reagujeme na aktuálne zásadné výzvy. Verím, že výsledkom implementácie stratégie bude nielen výrazne inovatívnejší kraj, ale najmä skvalitnenie verejných služieb. Sme na dobrej ceste, pretože niektoré z aktivít už postupne realizujeme,“ 

povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Hlavným impulzom pre spracovanie návrhu SMART stratégie bol záujem o zlepšenie kvality života obyvateľov prostredníctvom udržateľného rozvoja založeného na technologických a sociálnych inováciách. Dokument sa dotýka všetkých oblastí verejných politík v rámci župných kompetencií. Súbor opatrení, ktorý vyplýva z rozsiahlej analýzy, bol rozpracovaný do deviatich oblastí. Ide o cestovný ruch, integrovanú dopravu, kultúru, regionálny rozvoj, sociálne veci, územné plánovanie, vzdelávanie, zdravotníctvo a životné prostredie.

Návrh strategického dokumentu obsahuje aj analýzu súčasného stavu implementácie agendy inteligentných miest na území župy. Analýza poukazuje na  pomerne nízku úroveň strategického riadenia na úrovni miestnej samosprávy. Na druhej strane bola kladne ohodnotená snaha miest definovať svoje vízie v koncepčných dokumentoch, a tiež aj adaptačné prostredie využívania projektov pre ponúkané výzvy z Európskych štrukturálnych a investičných fondov či mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Návrh SMART stratégie obsahuje aktivity smerom k  podnikateľskému prostrediu, neziskovému sektoru, výskumnej oblasti, či vysokému školstvu. Jedným z dôležitých cieľov kraja je aj snaha o vzájomné prepojenie týchto oblastí do takzvaného inovačného trojuholníka. Ten má byť ťahúňom napredovania kraja v oblasti inovatívnej ekonomiky.  Trnavská župa  už prostredníctvom Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry (KIRA) rozbieha podporu malého a stredného podnikania v súlade s jej vypracovanou stratégiou.

Župan Jozef Viskupič doplnil, že

 „trnavská župa už v uplynulých rokoch začala s realizáciou projektu SMART región TTSK, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Jeho  cieľom je skvalitniť systémy a optimalizovať procesy tak, aby výkon verejnej správy bol inteligentný a efektívny. Aj vďaka nemu  môžeme ďalej aplikovať všetky nové SMART riešenia v prospech obyvateľov kraja.“

Všetky aktivity, ktoré vyplývajú z navrhovanej stratégie a majú zabezpečiť ďalšie napredovanie kraja v oblasti SMART agendy, sú rozvrhnuté do časového harmonogramu a  ich plnenie bude podliehať pravidelnému monitoringu.

Návrhom SMART stratégie sa bude zaoberať aj Zastupiteľstvo TTSK na jednom zo svojich najbližších zasadnutí.

TTSK

Toto ste už čítali?

Cookies