Back to top

Posledné tohtoročné zasadnutie mestských poslancov

Publikované: 11. december 2023 - 13:33
Tohtoročné posledné zasadnutie mestského zastupiteľstva sa konalo 5. decembra. Na deviatom zasadnutí aktuálneho zastupiteľstva okrem iného prijali rozpočet mesta Dunajská Streda na rok 2024, ako aj nové názvy zasadacích miestností na mestskom úrade.
Posledné tohtoročné zasadnutie mestských poslancov

V úvode zasadnutia mestských poslancov príjemne prekvapilo vystúpenie detského speváckeho zboru ZŠ Zoltána Kodálya s vianočnými piesňami. Zástupcovia mesta schválili piatu zmenu rozpočtu v roku 2023 a rozpočet na rok 2024, ktorý formuluje zdržanlivé a opatrné návrhy do budúceho roka. Prijatý návrh rozpočtu na ďalší kalendárny rok okrem iného zmrazil výdavky radnice a mestských spoločností, pričom ich výšku stanovil na úroveň roku 2023. Najdôležitejším cieľom je zabezpečiť plynulé fungovanie mestských inštitúcií. V návrhu rozpočtu sa počíta s výškou podielových daní na úrovni roka 2023, t.j. limit dotácií občianskym združeniam sa v roku 2024 oproti roku 2023 nezvýši.

 

Medzi bodmi programu boli návrhy na zámenu aj predaj pozemkov, či predĺženie nájomných zmlúv. Pred poslancov predostreli Dohodu o spolupráci a financovaní futbalového klubu spoločnosti FK DAC 1904, a.s. z roku 2014, o predĺžení platnosti ktorej sa na zasadnutí viedla menšia debata. V súvislosti s aktuálnou Dohodou platnou do roku 2029 zastupiteľstvo vymenovalo komisiu, ktorá bude s futbalovým klubom rokovať o podmienkach jej predĺženia. Členmi komisie sa stali viceprimátor MUDr. Juraj Puha, MUDr. Károly Földes, MPH, Mgr. art. dr. jur. Ákos Horony a Ladislav Bachman.

Poslanci schválili aj návrh týkajúci sa územného rozvoja, ktorý, ako povedal primátor, podporili odporúčania odborníkov a predchádzala mu prednáška pre poslancov.

 

Zastupiteľstvo schválilo prechodné ustanovenie v súvislosti s vydávaním Vernostnej karty, v zmysle ktorého osobe, ktorá sa v roku 2023 prihlásila na trvalý pobyt na území mesta Dunajská Streda, k 1. januáru 2024 nemá voči mestu Dunajská Streda žiadne nedoplatky na miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a nemá podlžnosti z predchádzajúcich rokov, môže Mestský úrad na rok 2024 vydať Vernostnú kartu, ktorá ju oprávni na bezplatné nočné parkovanie na sídliskách.

Diskutovalo sa aj o registrácii na parkovanie. V súvislosti s touto tému mestský úrad pripravuje aj online prezentáciu. Na zasadnutí odznelo, že zmeny obsahujú výhody aj pre obyvateľov Dunajskej Stredy, keďže od 1. januára budú v modrých zónach môcť parkovať iba osoby s trvalým pobytom na území mesta.

V dôsledku zvýšenia cien energií a mzdových nákladov sa v budúcom roku zvýšia aj výšky úhrady za sociálne služby pre klientov Zariadenia pre seniorov, ako aj výšky poplatkov v školských kluboch škôl a školských zariadení.

Sprísnia sa podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu mesta na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov – odteraz nebude možné upravovať prvky úspešných projektov „za pochodu“ a doručené projekty najprv ohodnotia príslušné komisie, až potom ich bude bodovať zastupiteľstvo.​

Poslanci schválili Zásady, ktorými sa určujú podmienky vydávania a používania DS Rodinnej karty a DS Senior karty a súhlasili aj so zmenou Zásad vyhlasovania ocenenia Športovec roka. Zastupiteľstvo vzalo na vedomie plán údržby miestnych ciest a chodníkov. Vedenie mesta upozornilo na to, že mesto nemá vo svojej správe všetky cestné komunikácie na území mesta. V médiách bol zverejnený detailný zoznam vlastníkov, na základe ktorého obyvatelia budú vedieť, na koho sa v prípade potreby v súvislosti s údržbou konkrétnej cesty či chodníka treba obrátiť.

V závere zasadnutia určili termíny zasadnutí v prvom polroku roka 2024: poslanci budú zasadať 19. marca, 14. mája a 25. júna.

V rámci zasadnutia poslanci slávnostne odhalili tabule s názvami jednotlivých zasadacích miestností, ktoré boli pomenované na návrh zástupcu primátora Attilu Karaffu. Veľká zasadačka mestského úradu sa odteraz bude volať Sieň Imre Makovecza po čestnom občanovi nášho mesta, zatiaľ čo malá zasadacia sála sa bude volať Sieň Károlya Szladitsa po významnom rodákovi z nášho mesta.

(nagy)

 

 

Toto ste už čítali?

Cookies