Back to top

Prevencia kriminality a dopravných úrazov v školách

Publikované: 28. apríl 2021 - 8:13
Bezpečne na cestách, Oliho príbeh, bezpečnosť a prevencia kriminality – to boli témy, ktorým sme sa spolu s lektorkou z Okresného riaditeľstva polície v D.Strede venovali počas celého roka 2020 – pokiaľ nám to obmedzenia Pandemickej komisie SR dovolili.
Prevencia kriminality a dopravných úrazov v školách

Prevencia rizikového správania, resp. sociálno-patologických javov v predškolskom a školskom prostredí je zameraná na  cieľ dosiahnuť, aby dieťa, žiak, študent mal na veku primeranej úrovni vedomú snahu uprednostňovať zodpovedné, nerizikové správanie a zdravie neohrozujúci spôsob života.

Žitnoostrovské osvetové stredisko (zriaďovateľ TTSK) v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Dunajskej Strede -  s lektorkou prevencie  preventívnych aktivít, projektov pre deti a mládež, kpt. Bc. Ivetou Végh a metodičkou ŽOS Bc. Erikou Sinovou, zorganizovali počas mesiacov november a december pre  žiakov nižšieho  stupňa I.- IV. ročníka  cyklické školenia v oblasti prevencie patologických javov.

Prostredníctvom preventívneho celoštátneho  programu „Oliho príbeh“ sa žiaci prvého a druhého ročníka základných škôl okresného mesta Dunajská Streda, v dňoch 27. 11. a 1. 12. 2020, školili v oblasti bezpečnosti a prevencie kriminality.

Veku primeraným spôsobom prostredníctvom  krátkeho animovaného filmu a  hlavného hrdinu  príbehu  Oliho,  lektorka  upriamila pozornosť žiakov na aktuálne riziká v železničnej doprave, pri pohybe a hrách v blízkosti železníc.

Zdôraznila možné ohrozenia bezpečnosti samotnej železničnej dopravy s cieľom predísť a zároveň znížiť nehodové udalosti v obvode železničných dráh. Po premietnutí filmu policajtka s deťmi v diskusii rozobrala jednotlivé príbehy s upriamením pozornosti na to, čo hrdinovia urobili nesprávne a žiakov vystríhala pred možnými nebezpečenstvami a následkami ich pohybu v blízkosti železničných staníc, železničných tratí, koľajísk a železničných priecestí.

ŽOS zabezpečilo pre najmenších účastníkov školenia Preukaz absolventa policajného školenia a Policajný zbor sprostredkoval pre deti policajné pexeso, z ktorých mali všetci účastní úprimnú radosť. Starší žiaci prvého stupňa školy (tretiaci a štvrtáci) sa v dňoch 3. a 8. 12. 2020 oboznámili s prevenciou detskej dopravnej nehodovosti a to prostredníctvom projektu Bezpečne na cestách. Účastníci získali ucelené vedomosti s cieľom usmerniť ich na bezpečný pohyb v cestnej premávke, osvojili si nevyhnutnú správnu výstroj a výbavu bicykla, znalosť pre bezpečnú jazdu. Všetci účastníci školenia dostali dvojjazyčné preventívne metodické materiály – Chránim sa, ktoré v spolupráci s Okresným riaditeľstvom polície v Dunajskej Strede vyrobilo Žitnoostrovské osvetové stredisko. Žiaci taktiež obdržali pracovný list s vybranými dopravnými značkami a za ich  aktivitu na prednáške,  ale aj správne vyfarbenie jednotlivých dopravných značiek mohli tí najúspešnejší získať od pani učiteľky jednotku. Veríme, že sme zvyšovaním povedomia žiakov o pravidlách cestnej premávky prispeli k zvýšeniu dopravnej bezpečnosti, nakoľko aj títo naši malí školáci sa stávajú účastníkmi cestnej premávky a to od momentu, ako využívajú pozemné komunikácie.

Bc. Erika Sinová

Toto ste už čítali?

Cookies