Back to top

Prihláste sa do výtvarnej súťaže ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY 2020!

Publikované: 7. november 2019 - 11:55
Žitnoostrovské osvetové stredisko,ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj, aj tento rok vyhlasuje XXI. medzinárodnú prehliadku výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY 2020. Záštitu nad podujatím prevzal župan TTSK JOZEF VISKUPIČ
Prihláste sa do výtvarnej súťaže ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY 2020!

Miesto konania: Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede
Termín výstavy: 12. júna – do 1. augusta 2020
Termín súťaže: 10. februára 2020
Organizátori: Trnavský samosprávny kraj
Žitnoostrovské osvetové stredisko ( ďalej len ŽOS )
Spoluorganizátori: Mestský úrad – Dunajská Streda
Žitnoostrovské múzeum

Poslanie súťaže: Inšpirovať a motivovať detskú výtvarnú tvorivosť a uvedomelé vedenie talentovaných detí predškolského veku. Vytvárať priestor na prejavenie vlastnej kreativity, na rozvíjanie tvorivých schopností detí predškolského veku. Umožniť vyjadriť zážitky a predstavy výtvarným vyjadrovaním.

Súťažné kategórie:

I. A kategória: do 5 rokov – materské školy
I. B kategória: do 5 rokov – základné umelecké školy
II. A kategória: od 6 – 7 rokov – materské školy
II. B kategória: od 6 – 7 rokov – základné umelecké školy

I. Postupnosť súťaže: Medzinárodná súťaž sa realizuje v dvoch stupňoch:

1. regionálne kolá
2. ústredné kolo

Usporiadatelia regionálnych kôl doručia vybrané práce do ústredného kola najneskôr do 10. februára 2020 na adresu:

Žitnoostrovské osvetové stredisko
Ulica biskupa Kondého 10
929 01 Dunajská Streda
SLOVENSKO

Zodpovedná: Mgr. Jana Svetlovská – riaditeľka
Koordinátorka podujatia: PhDr. Dagmar Madarásová
Kontakt, tel. : 031 552 27 62, fax: 031 552 47 92,
E-mail: zosds [at] zupa-tt.sk, madarasova.dszos [at] gmail.com,
www.osvetads.skwww.facebook.com/osvetaDS/

Ak sa v niektorom regióne okresné základné kolo neuskutočnilo, môže príslušné osvetové stredisko a materská škola zaslať svoju kolekciu priamo do ústredného kola.

V rámci súťaže sa budú realizovať:

1. Zasadnutie odbornej poroty – 25. februára 2020
2. Výber prác do farebného katalógu
3. Slávnostná vernisáž výstavy, vyhlásenie výsledkov a  odovzdanie cien autorom víťazných prác: 12. júna 2020 o 11.00 hod.

Ceny a diplomy: Hlavnú cenu venoval župan TTSK JOZEF VISKUPIČ
Cena primátora mesta Dunajská Streda
Cena primátora mesta Veľký Meder
Cena Žitnoostrovského osvetového strediska 
Cena Žitnoostrovského múzea a iné

Porota si vyhradzuje právo v prípade potreby udeliť Cenu za kolekciu obrázkov jednej škole alebo pedagógovi.

Finančný príspevok na podujatie poskytujú:

Trnavský samosprávny kraj
Mesto Dunajská Streda
Mesto Veľký Meder
Mesto Šamorín
sponzori okresu Dunajská Streda
v prípade úspešnosti projektu Fond na podporu umenia.

II. Výtvarné práce zaslané do súťaže nesmú byť prezentované, prihlásené do inej súťaže a taktiež nesmú byť používané na iné účely!

TECHNICKÉ PODMIENKY: Výtvarné práce, ktoré budú doručené do súťaže musia mať označenie alebo „popis“, písané počítačom a na zadnej strane opatrené nálepkou s nasledovnými údajmi: meno a priezvisko autora, vek autora, názov diela, adresa odosielajúcej organizácie, meno a priezvisko pedagóga (sú dôležité na prípravu diel určených na výstavu), e-mailová adresa (pre potrebu komunikácie a informovanosti), domáca adresa autora. Prihlásením sa do súťaže zároveň súhlasíte so spracovaním osobných údajov súťažiaceho v zmysle§ 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pre potreby ŽOS v oblasti dokumentácie a medializácie podujatia

Minimálny formát výtvarných prác je A/3
Technika: kresba, maľba
Téma: ľubovoľná
Počet prác za organizáciu nie je limitovaný
Jedno dieťa môže poslať aj viac prác

NEPOSIELAJTE!  menšie formáty (A4, A5), koláže a prelepené obrázky, spoločné – kolektívne práce,  ZUŠ práce detí, ktoré sú už žiakmi základných škôl. Do prác nezaraďujte takzvané rozprávkové postavy z populárnych animovaných či komixových seriálov! Prihlásené práce sa autorom nevracajú!

III. Žitnoostrovské osvetové stredisko ako vyhlasovateľ a hlavný organizátor súťaže si vyhradzuje právo na použitie výtvarných prác prihlásených do súťaže pre kultúrne a osvetové účely. Účastníci súťaže súhlasia dobrovoľne, aby ŽOS použilo autorské práva súťažiacich, a to bez časového a teritoriálneho obmedzenia.

IV. Poradie a vecné ceny pre vybraných víťazov sú rovnocenné. Víťazi nie sú oddelení prvým či v poradí ďalším umiestnením. Vecné ceny víťazných prác prináležia ich autorom a nie organizáciám – čiže MŠ, ZUŠ, CVČ a iný.

Toto ste už čítali?

Cookies