Back to top

Rezort školstva pripravil adresnú pomoc pre učiteľov prostredníctvom inovačného vzdelávania

Publikované: 19. november 2023 - 15:46
Od septembra 2023 sa na školách zavádza nový systém podporných opatrení, ktorého cieľom je plnohodnotnejšie zapájanie detí a žiakov do výchovno-vzdelávacieho procesu. Nový model podpory je súčasťou reformy inkluzívneho vzdelávania, ktorú prináša Plán obnovy a odolnosti SR.
Rezort školstva pripravil adresnú pomoc pre učiteľov prostredníctvom inovačného vzdelávania

Podporné opatrenia budú školy zavádzať postupne, na základe posúdenia ich opodstatnenosti. Od septembra 2026 bude ich finančné krytie plne zabezpečené zo štátneho rozpočtu. V procese implementácie týchto zmien poskytuje pomoc učiteľom Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

Zámerom inovačného vzdelávania je zlepšiť pripravenosť pedagogických a odborných zamestnancov na poskytovanie inkluzívneho vzdelávania a výchovy detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale aj ostatných detí a žiakov, ktorí podporu odôvodnene potrebujú. Pedagogickí a odborní zamestnanci v oblasti výchovy a vzdelávania tak budú lepšie pripravení prispieť k zvyšovaniu psychickej pohody detí a možnosti rozvíjať ich výchovno-vzdelávací potenciál. Jednotlivé podporné opatrenia a spôsob ich realizácie obsahuje Katalóg podporných opatrení.

Dostupný tu: https://podporneopatrenia.minedu.sk/katalog-podpornych-opatreni/.

Systémom podporných opatrení dosiahneme, že už doteraz poskytovaná podpora deťom a žiakom bude adresnejšia a flexibilnejšia. Do celého procesu sa aktívnejšie a systematickejšie zapoja zákonní zástupcovia detí a žiakov, školy, školské zariadenia, celý systém poradenstva a prevencie, regionálne úrady školskej správy a organizácie zriadené ministerstvom školstva,“

- dopĺňa štátny tajomník Slavomír Partila.

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) v auguste 2023 predstavil odbornej verejnosti šesť programov inovačného vzdelávania, ktoré reflektujú požiadavky škôl súvisiace s reformou inkluzívneho vzdelávania. Inštitút tým nadväzuje na realizované informačné semináre, prostredníctvom ktorých sa Katalóg podporných opatrení predstavil najskôr zástupcom zariadení poradenstva a prevencie a následne zástupcom škôl a školských zariadení.

Spätná väzba z informačných seminárov nám ukázala, že tu je záujem o ďalšie vzdelávanie zo strany škôl, školských zariadení aj zariadení poradenstva a prevencie. Aktuálne programy inovačného vzdelávania reagujú práve na nový systém podporných opatrení. Vzdelávanie je určené pedagogickým a odborným zamestnancom škôl a školských zariadení vrátane odborných zamestnancov zariadení poradenstva a prevencie,“

približuje Ivana Drangová, vedúca oddelenia pre inklúziu a špeciálnu pedagogiku, rané a predškolské vzdelávanie NIVaM.

Programy inovačného vzdelávania poskytované NIVaM sú bezplatné a vďaka krajským pracoviskám NIVaM, ktoré ich realizujú, sú tiež dostupné po celom Slovensku. Účastníci môžu využiť online i prezenčnú formu vzdelávania. Úspešným absolvovaním programu inovačného vzdelávania získajú certifikát a môžu si uplatniť 3% príplatok v rámci profesijného rozvoja.

Všetky programy inovačného vzdelávania sú v rozsahu 50 hodín. Z toho vzdelávanie tvorí 30 hodín a dištančné úlohy 20 hodín.

Obsah šiestich programov inovačného vzdelávania tvoria konkrétne témy súvisiace so zavádzaním podporných opatrení do škôl a školských zariadení:

  1. Poskytovanie podporných opatrení deťom v predškolskom veku.
  2. Poskytovanie podporných opatrení deťom a žiakom v mladšom a staršom školskom veku.
  3. Osvojovanie si slovenského jazyka ako druhého/cudzieho jazyka v materskej škole.
  4. Osvojovanie si slovenského jazyka ako druhého/cudzieho jazyka v základnej a strednej škole.
  5. Diagnostika detí predškolského veku v systéme podporných opatrení.
  6. Diagnostika detí v mladšom a staršom školskom veku.

Aktuálne informácie o ponuke vzdelávaní NIVaM nájde odborná verejnosť na tomto odkaze: https://mpc-edu.sk/sk/ponuka-vzdelavania-23-24?type=13&project_id=16&free=1

MŠVVŠ SR

Cookies