Back to top

Rezort školstva vyhlásil tretie, posledné kolo výzvy „Učitelia pre 21. storočie“

Publikované: 16. september 2023 - 14:01
Projekt Učitelia pre 21. storočie je súčasťou kurikulárnej a učebnicovej reformy. Jeho zámerom je vybudovať sieť Regionálnych centier podpory učiteľov. Od septembra 2023 už funguje 32 centier. Cieľom je zriadiť celkovo 40 podporných centier z Plánu obnovy a odolnosti SR, v ktorých nájde uplatnenie 400 mentorov. Aktuálne rezort školstva vyhlásil posledné kolo výzvy na vznik 8 centier. Výzva je otvorená do 30.11.2023.
Rezort školstva vyhlásil tretie, posledné kolo výzvy „Učitelia pre 21. storočie“

Kurikulárna reforma priniesla do systému vzdelávania aj novú rolu učiteľa v triede. Ten už nebude len „odovzdávač“ informácií, ale stane sa odborným sprievodcom. Žiakov a žiačky bude viesť k tomu, aby sa naučili informácie samostatne vyhľadať, vyhodnotiť a správne použiť. Prioritou rezortu školstva je pripraviť všetkých učiteľov a učiteľky na ich novú rolu a pomôcť im pri samotnom zavádzaní zmien, ktoré v školách nastanú. A práve tu sú veľkou systémovou oporou Regionálne centrá podpory učiteľov (RCPU).

Rezort školstva vyhlásil tretie a zároveň posledné kolo výzvy „Učitelia pre 21. storočie.“ Cieľom výzvy je vytvorenie nových regionálnych partnerstiev na podporu implementácie princípov a cieľov nového kurikula prostredníctvom zriadenia 8 RCPU. Zámerom je aj podporiť profesionálnu prípravu pedagogických lídrov v regiónoch a zabezpečiť podporu pre učiteľov v regiónoch pri implementácii nového kurikula formou mentoringu a poradenstva.

Centrá sú lokalizované po celom Slovensku tak, aby mal každý učiteľ a učiteľka vo svojom regióne dostupné aspoň jedno takéto centrum a aby školy v okolí centier vytvárali spolupracujúcu sieť škôl. Žiadosti v aktuálnej výzve je možné predkladať z okresov, kde zatiaľ RCPU zriadené nie je. Sú to okresy Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Levice, Topoľčany, Humenné, Snina, Medzilaborce, Stará Ľubovňa, Kežmarok, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou a Trebišov. V tomto kole výzvy bude vybraných 8 úspešných žiadateľov.

Na tretie kolo výzvy je vyčlenených celkom 1 535 640 EUR. Finančné prostriedky budú poskytnuté z Plánu obnovy a odolnosti SR a sú určené na zriadenie a úhradu prevádzkových nákladov RCPU.

Pre záujemcov sme pripravili päť online infoseminárov s návodmi a manuálmi, ako postupovať pri vypracovaní žiadosti. Na stretnutiach budú prezentované aj skúsenosti z doterajšej praxe už fungujúcich centier,“

- informuje Péter Urbán z Odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní, ktorý je zodpovedný za agendu RCPU na ministerstve školstva.

Od 1. septembra 2022 začalo fungovať prvých 16 RCPU. Počas prvého roka fungovania poskytli centrá mentoring viac ako 1100 učiteľom a učiteľkám základných škôl. V druhom kole výzvy bolo predložených celkovo 39 žiadostí a bolo vybraných ďalších 16 zriaďovateľov RCPU. Od 1.9.2023 je tak učiteľom a učiteľkám k dispozícií 32 Regionálnych centier podpory učiteľov v 32 regiónoch po celom Slovensku. Zoznam centier je dostupný tu: https://vzdelavanie21.sk/ucitelia-pre-21-storocie/

Viac informácií a celé znenie výzvy nájdete na webovej stránke ministerstva: https://www.minedu.sk/vyhlasenie-3-kola-vyzvy-ucitelia-pre-21-storocie/

MŠVVŠ SR

Toto ste už čítali?

Cookies