Back to top

Rozvojové investície mesta v roku 2018

Publikované: 10. január 2018 - 16:04
Mestská samospráva v Dunajskej Strede hospodári v roku 2018 s rozpočtom 23,5 milióna eur, čo je o 2 milióny eur viac než v roku 2017. Mesto až štvrtinu rozpočtu vyčlenilo na investície, ktorými chce vytvoriť podmienky pre ďalší hospodársky a sociálny rozvoj Dunajskej Stredy.

Medzi prioritami je zabezpečenie finančných zdrojov potrebných pri realizácii projektov EÚ, zameraných na zveľaďovanie mesta, ďalej zvýšenie príjmov z daní prostredníctvom dôslednejšieho vymáhania nedoplatkov. Podľa prognóz do rozpočtu mesta príde oproti roku 2017 v roku 2018 o 4,5 percent viac podielových daní. Daň z nehnuteľnosti, poplatok za komunálny odpad a daň za psa sa nezvyšuje, mierne sa zvyšuje daň za ubytovanie. Mestská samospráva od 1. septembra 2018 zvyšuje platy učiteľov a nepedagogických pracovníkov o 6 percent, ďalej platy zamestnancov MsÚ a administratívnych pracovníkov mestských spoločností takisto o 6 percent. Vedenie mesta v roku 2018 plánuje použitie 1,6 milióna eur z prijatého investičného úveru 3,2 milióna eur.  

Rekonštrukcia ciest, doprava:

Samospráva z budúcoročného rozpočtu najvyššiu položku, 2,37 milióna eur poskytne na obnovu ciest. Vďaka tomu sa v roku 2018 vykoná modernizácia 11 miestnych ciest vo vlastníctve mesta. Nový asfaltový povrch položia okrem iných na Ádorskú ulicu, Rényskú ulicu, Zelenú ulicu, Komenského ulicu, ďalej na Námestí SNP na úsek medzi obytnými blokmi č. 191 a 192. Za 300 tisíc eur sa realizuje aj oprava chodníkov v niekoľkých uliciach, napr. na Dunajskej ulici, Zelenej ulici a Komenského ulici. V roku 2018 otvoria prepojovaciu cestu na odbremenenie dopravy v centre mesta, ktorá prepojí cesty na Ohrady a Veľké Dvorníky. Výstavba ďalšieho úseku prepojovacej cesty pokračuje aj v roku 2018. Bicyklisti privítajú skutočnosť, že v meste pribudnú aj nové cyklotrate. Na existujúci úsek sa pripojí

cyklopruh na Jesenského ulici až po Bratislavskú cestu. Z krajského rozpočtu vybudujú cyklotrať aj vedľa novej prepojovacej cesty. V blízkosti železničnej stanice a v centre mesta umiestnia aj úschovňu bicyklov.

Školské zariadenia:

Samospráva aj v roku 2018 kladie veľký dôraz na rozvoj ZŠ a MŠ. Plánuje sa renovácia všetkých športových ihrísk ZŠ mesta. Rekonštrukcia budovy MŠ na Komenského ulici sa realizuje v hodnote 500 tisíc eur. V roku 2018 sa začne modernizácia školských kuchýň, prvá bude ZŠ Gyulu Szabóa.

Cestovný ruch:

V roku 2018 sa vykonajú práce na jazere v Thermalparku v záujme vytvorenia vhodných podmienok pre kúpanie. Okrem toho samospráva investuje takmer 500 tisíc eur do spoločného rozvoja turistiky v Dunajskej Strede a Győri.        

Iné rozvojové investície:

Samospráva mesta v roku 2018 zabezpečí obnovu budovy Komunitného centra pre Rómov na Kračanskej ceste. V rámci revitalizácia zelene na sídlisku Sever II. vysadia kríky a stromky. Plánované náklady rekonštrukcie domu smútku v cintoríne na Malodvorníckej ceste sú 500 tisíc eur. Z prostriedkov EÚ sa realizuje modernizácie zadnej časti budovy Obchodného a informačného centra. Plánuje sa aj renovácia strešnej konštrukcie Vermesovej vily. Samospráva z vlastných zdrojov financuje kompletnú digitalizáciu mestskej televízie.      

Zdroj: dunstreda.sk

Toto ste už čítali?

Cookies