Back to top

Taraba prichádza s prvými legislatívnymi zmenami pri prevádzke malých čistiarní odpadových vôd

Publikované: 20. november 2023 - 14:30
Vládny kabinet dnes schválil novelu zákona o vodách. Právnu úpravu, ktorá uľahčí život vlastníkom malých čistiarní odpadových vôd, predložil na rokovanie vlády podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba.
Taraba prichádza s prvými legislatívnymi zmenami pri prevádzke malých čistiarní odpadových vôd

Predchádzajúca vláda novelou vodného zákona stanovila nové povinnosti pre desiatky tisíc vlastníkov malých čistiarní odpadových vôd (do 50 ekvivalentných obyvateľov), ktoré však neboli v praxi vykonateľné. Dnes schválená novela predĺži lehotu pre vlastníkov malých ČOV, ktorým vyplýva povinnosť zo zákona požiadať orgán štátnej vodnej správy o zosúladenie povolenia na osobitné užívanie vôd na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, a to až do 31. decembra 2028.

Ak by sa lehota nepredĺžila, znamenalo by to nemožnosť prevádzkovania tých čistiarní odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov, ktoré majú právoplatné povolenia vydané na 6 alebo 10 rokov. Právna úprava nadobudne účinnosť po schválení parlamentom v skrátenom legislatívnom konaní 31. decembra 2023.

Ministerstvo životného prostredia SR

Toto ste už čítali?

Cookies