Back to top

Trnavská župa otvorila Centrum popularizácie fyziky

Publikované: 16. jún 2024 - 9:27
Trnavský samosprávny kraj predstavil priestory nového Centra popularizácie fyziky TTSK, ktorého cieľom je zvýšiť záujem mladých ľudí o prírodné vedy a posilniť ich vzťah k fyzike a energetike. Oficiálne otvorenie centra sa uskutočnilo 7. júna 2024 v priestoroch Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Trnave za účasti trnavského župana Jozefa Viskupiča a Martina Magátha, predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS), ktorá na projekte spolupracovala.
Trnavská župa otvorila Centrum popularizácie fyziky

Chceme zvýšiť záujem mladých ľudí o študijné odbory, ktorých nosná časť výučby je oblasť fyziky a energetiky. Reagujeme aj na dopyt z trhu práce, ktorý poukazuje na nedostatok absolventov a odborníkov v tejto oblasti. Vytvorením nového Centra popularizácie fyziky TTSK chceme mladým ľuďom ukázať svet vedy pútavou formou a prebudiť v nich prirodzenú zvedavosť a pozitívny vzťah k prírodným vedám. Interaktívne workshopy budú viesť odborníci z danej oblasti, ktorí do experimentov zapoja aj návštevníkov centra. Verím, že centrum bude adekvátnou podporou prírodovedného vzdelávania na západnom Slovensku,“

- uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že župa chce v budúcnosti nadviazať spoluprácu s ďalšími inštitúciami, ktoré majú podobný záujem a tiež vytvoriť vhodné prostredie pre učiteľov fyziky, kde budú môcť diskutovať, vymieňať si skúsenosti a tým skvalitňovať výučbu.

Župné centrum bude sprístupnené mládeži, školám aj rodinám s deťmi, kde sa budú môcť zúčastniť aktivít zameraných na základné princípy fyzikálnych javov, s ktorými sa denne stretávajú. Cieľom je popularizácia prírodných vied, vzbudenie záujmu o ich štúdium, osvojovanie si poznatkov prostredníctvom bádateľských a experimentálnych aktivít či vytvorenie a rozvíjanie pozitívneho vzťahu mládeže k fyzike.

Veríme, že nové Centrum popularizácie fyziky v Trnavskom kraji prinesie mnoho výhod žiakom aj širokej verejnosti a bude miestom, kde sa prírodné javy priblížia každému, kto má záujem o poznanie a vzdelávanie. Tento projekt sme podporili, pretože aj vďaka nemu pribudnú záujemcovia o štúdium technických odborov, ktorí budú v budúcnosti stáť na čele inovácií a pokroku aj v oblasti elektroenergetiky,“

- uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS Martin Magáth.

Centrum popularizácie fyziky sídli v priestoroch župnej SOŠ elektrotechnickej na Sibírskej 1 v Trnave. Najbližšie workshopy budú tematicky zamerané na fungovanie vesmíru, prírodné zdroje energie či svet fyzikálnych experimentov. Na workshopy sa môžu záujemcovia prihlasovať prostredníctvom webovej stránky https://bit.ly/centrumpopularizaciefyziky.

Centrum popularizácie fyziky vzniklo vďaka finančnej podpore Nadačného fondu SEPS v Nadácii Pontis, pričom výška grantu bola 30-tisíc eur.

Okrem centra fyziky sa v priestoroch župnej SOŠ elektrotechnickej nachádza aj župné TalentCentrum, ktoré prostredníctvom inovatívnej formy individuálneho a skupinového poradenstva umožňuje žiakom siedmeho až deviateho ročníka základnej školy lepšie identifikovať svoje silné a slabšie stránky, talent aj zručnosti. Na základe toho si ľahšie vyberú strednú školu. Viac informácií o aktivitách TalentCentra je dostupných na webovej stránke https://talentcentrumtrnava.sk.

TTSK

Toto ste už čítali?

Cookies