Back to top

TTSK: Trnavská župa sa stane zriaďovateľom základnej školy v Šamoríne a vybuduje športový areál v Trnave

Publikované: 15. február 2024 - 12:24
Krajskí poslanci sa v stredu 14. februára 2024 zišli prvýkrát v tomto kalendárnom roku na 10. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva TTSK. Schválili podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vybudovanie športového areálu pri Strednej priemyselnej škole technickej v Trnave aj zriadenie Spojenej školy v Šamoríne. Zastupiteľstvo sa zaoberalo aj Odpočtom činnosti TTSK za rok 2023, ktorý sleduje plnenie Programového vyhlásenia Trnavskej župy na roky 2022-2026.
TTSK: Trnavská župa sa stane zriaďovateľom základnej školy v Šamoríne a vybuduje športový areál v Trnave

S veľkým zadosťučinením môžem povedať, že napriek nepriaznivej makroekonomickej situácie a jej nepredvídateľnému vývoju sme z pohľadu hospodárenia a zachovania finančného zdravia župy obstáli veľmi dobre. Aj nezávislé hodnotenie INEKO nás označilo ako kraj s najlepším finančným zdravím spomedzi všetkých. Odpočet činnosti kraja za rok 2023 slúži ako prvá výročná správa o plnení cieľov programového vyhlásenia Trnavskej župy, ktoré sme spoločne s poslancami schválili na začiatku aktuálneho volebného obdobia. Penzum práce sme vykonali naprieč celým kompetenčným spektrom od zdravotníctva cez cestnú infraštruktúru, sociálnu starostlivosť, vzdelávanie, kultúru či cestovný ruch,“

- povedal trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že Odpočet činnosti TTSK za rok 2023 je zverejnený na webovej stránke župy.

Zastupiteľstvo schválilo zriadenie Spojenej školy v Šamoríne, pozostávajúcej z dvoch organizačných zložiek – Základnej školy a Gymnázia M. R. Štefánika. Spojená škola začne fungovať od 1. septembra 2024. V priestoroch súčasného Gymnázia M. R. Štefánika v Šamoríne, ktorého zriaďovateľom je TTSK, poskytla župa priestory pre vznik základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským. Kraj takýmto spôsobom vyriešil dlhodobý problém a zabezpečil podmienky na základné vzdelávanie sa detí v slovenskom materinskom jazyku, ktoré pre nedostatok voľných miest v základných školách priľahlých obcí mesta Šamorín museli za vzdelaním cestovať, prípadne navštevovať školy s iným ako materinským jazykom.

Ako povedala Lenka Žárová z Iniciatívy BKZ, „pred zápisom do škôl sme v minulých rokoch dostávali množstvo správ od rodičov, pretože nemali kam umiestniť svoje deti. Týkalo sa to najmä detí z obcí Trnávka, Báč, Rohovce, Holice, Macov, Blatná na Ostrove a Horný Bar. Ďakujem Trnavskej župe, pretože sme vďaka jej pomoci zavŕšili niekoľkoročnú snahu o vytvorenie spádovej školy pre naše deti. Uľahčí to situáciu mnohým rodičom zo Šamorína a okolia.“

Trnavská župa vyhlási výberové konania na pozície 17 riaditeľov kultúrnych inštitúcií, ktorých je zriaďovateľom, a to v rámci systémového opatrenia v podobe ich päťročného funkčného obdobia. Ako hovorí župan Viskupič, „tento avizovaný krok robíme s cieľom zachovania transparentnosti a kvality, pričom vytvárame prirodzený priestor riaditeľom, aby po piatich rokoch podali odpočet toho, čo urobili. Zároveň vytvárame priestor pre nich, ako aj ostatným kandidátov, aby ponúkli nové vízie a nápady. Všetci riaditelia boli o tejto skutočnosti vopred informovaní s tým, že aj oni sa môžu prihlásiť do následných výberových konaní. Ako sa ukázalo, v tomto prístupe sme pozitívnym príkladom aj pre ostatné kraje a ministerstvo kultúry, ktoré zaviedlo tento princíp aj do legislatívy v podobe novely Zákona o múzeách a galériách a Zákona o kultúrno-osvetovej činnosti.“

Riaditeľov bude prostredníctvom výberových konaní vyberať odborná verejnosť, zástupcovia Úradu TTSK i Komisie Zastupiteľstva TTSK pre kultúru, národnostné menšiny a šport. Výberové konanie nebude vyhlásené na miesto riaditeľa Trnavského osvetového strediska, ktorého župa transparentne vybrala pred rokom.

Po kladnom stanovisku krajských poslancov predloží župa žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Fondu na podporu športu na vybudovanie športového areálu pri Strednej priemyselnej škole technickej v Trnave. Župa bude žiadať o 840-tisíc eur, pričom predpokladané celkové náklady na celý projekt predstavujú 1,2 milióna eur.

Vďaka spolufinancovaniu župy bude realizovaný projekt „Mestečká spojené oblohou“ v gescii Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci a Vlastivedného múzea v Hlohovci. Ide o cezhraničný projekt na podporu astroturizmu a cestovného ruchu na medziregionálnej úrovni, pričom sa bude župa na projekte finančne podieľať sumou 45-tisíc eur. Okrem toho Trnavská župa plánuje v roku 2024 rekonštrukciu existujúcich budov Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika, ich nadstavbu a vzájomné prepojenie, čím vznikne nové návštevnícke centrum.

Vďaka aktivite Zastúpenia Trnavského samosprávneho kraja v Bruseli bude župa spolufinancovať projekt „Retaining and attracting knowledge workers and skills for regional development“. Ide o projekt v rámci programu Interreg Europe, ktorý je zameraný na medziregionálnu spoluprácu európskych regiónov, pričom župa sa v rámci projektu bude zameriavať na rozvoj malého a stredného podnikania v kontexte zabránenia odlivu mozgov.

TTSK

Toto ste už čítali?

Cookies